Görevli tedarikçilerin tarife hesabına yeni ayar

Görevli tedarikçilerin tarife hesabına yeni ayar

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görevli tedarik şirketlerinin perakende enerji satış tarife hesaplamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yaptı. GTŞ'ler tahsilat risklerinin sadece ülke risk ortalaması kadarını tarifeye esas kabul edebilecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kapsamda, 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ’in 4, 5, 10, 16 ve 17’nci maddelerine bazı fıkralar eklendi, mevcut fırkalardan bazıları da yeniden düzenlendi.

Tebliğin 4. maddesindeki değişikliklere göre görevli tedarikçilerin net satış hasılatı rakamı, Şirketin toplam satış hasılatından elektrik ve havagazı tüketim vergisi, organize toptan satış piyasasında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları, alınan destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanması yoluyla elde edilecek.

Tahsilat riski ise, görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, net satış hasılatına oranlanmasıyla elde edilecek.

Tebliğin 5. maddesindeki değişikliğe göre; perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerinden hareketle belirlenecek. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, faturalama ve müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri, aktif enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınacak.

Tebliğin değişiklikler yapılan 10. maddesine göre; Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen ve perakende satış faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderlerini kapsıyor. Bu kapsamda değerlendirilecek işletme giderleri ise şöyle:

TAHSİLAT RİSKİ KALEMİNE ÜLKE RİSKİ SINIRI

Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler, kıdem ve ihbar tazminatı giderleri, azami olarak sabit işletme giderinin yüzde 10’u olmak üzere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri ve şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin net satış hasılatı ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınacak. Hesaplamalara esas ülke tahsilat riski ortalaması yüzde 1’i aşamayacak. Bu oranın aşılması halinde aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacak.

Tebliğ’in 16. maddesindeki değişikliğe göre, yükümlenilen tutar (YT) hesaplamasında ve 17. maddesindeki değişikliğe göre de görevli tedarik şirketinin ilgili perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti (ETMd) hesaplamasında değişiklik yapıldı. Tebliğ’de söz konusu hesaplama formüllerine de yer verildi.