EPDK idari davalardan vazgeçebilecek

EPDK idari davalardan vazgeçebilecek

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenleyici işlemlerle ilgili olmayan ve takibinde yarar görülmeyen dava ve icra işlemlerinin takibinden de vazgeçebilecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle EPDK Hukuk Dairesi Başkanı’nın görevleri yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin, Hukuk Dairesi Başkanı’nın görevlerini düzenleyen 13. madde 1. fıkrasının f bendi değiştirildi. Buna göre Hukuk Dairesi Başkanı, takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen düzenleyici işlemerle ilgili dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda Kurul’a, düzenleyici işlemlerle ilgili olanlar dışındaki dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi konusunda da Başkan’a öneri sunabilecek. Fıkranın önceki halinde Hukuk Dairesi Başkanı, sadece düzenleyici işlemlerle ilgili dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda Kurul’a öneri sunabiliyordu.  

Yönetmeliğin, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görevlerini düzenleyen 14. madde birinci fıkranın (d) bendi de değiştirildi. 

Daha önce “Diğer ülkelerle veya uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek’’ olan (d) bendi, “Kurumun yurt dışındaki benzer kurum ve kuruluşlara üyelik ve üyelikten kaynaklanan ilişkileri ile yurt dışı ve yurt içindeki uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve temsilini teminen gerekli koordinasyonu sağlamak” olarak düzenlendi.  

Aynı fıkranın “Yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin işlemleri yürütmek” olarak düzenlenmiş (g) bendi de “Kurumun tercüme iş ve işlemleri ile yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri yürütmek” olarak yeniden düzenlendi. 

Bu arada 14 madde birinci fıkraya (ş) bendi eklendi ve eski (ş) bendi (t) bendi olarak teselsül ettirildi. Yeni eklenen (ş) bendi ise şöyle: “9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.” 14. maddeye yeni eklenen (ş)  bendinde yer alan görev, daha önce Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin görevlerini arasında yer alıyordu. Bu yüzden, Yönetmeliğin 16. madde birinci fıkrasında yer alan ve aynı konuyu içeren (ç) bendi yürürlükten kaldırıldı.