1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. Antalya'da enerji yöneticisi yetiştirilecek

Antalya'da enerji yöneticisi yetiştirilecek

Enerji Günlüğü - Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde enerji yöneticisi yetiştirilecek. Akdeniz...

Antalya'da enerji yöneticisi yetiştirilecek

Enerji Günlüğü - Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde enerji yöneticisi yetiştirilecek. 

Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsıyor. 

Merkezin amaçları arasında kullanılan enerjinin verimliliğinin artırılması, enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırıcı yönde raporlar hazırlanması ya da hazırlatılması yer alıyor. 

Merkezin yapacağı faaliyetler ise şöyle sıralanıyor: 

a) Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak 

b) Enerji depolama ünitelerinin uygunluğu ve ekonomikliğiyle ilgili çalışma yaparak raporlamak

c) Enerji verimliliği ve yönetimiyle ilgili Üniversite kadrolarına yönelik bilgilendirme ve anket çalışmaları yürütmek ve bunları bilimsel olarak raporlamak 

ç) Üniversite yerleşke alanlarında bulunan ve tasarlanacak mimari yapılarda enerji verimliliği ile ilgili raporların oluşturulmasında katkıda bulunmak 

d) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek

e) Enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilimsel veri toplayıp bunları analiz etmek 

f) Mevzuata göre periyodik enerji etütleri yapmak/yaptırmak ve sonuçları değerlendirmek 

g) Enerji kayıplarının tespiti için gerekli görülen noktalarda ölçümler yaparak/yaptırarak sonuçları analiz etmek 

ğ) İç ve dış mekânlarda kullanılan/kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve diğer donanımların verimlilik değerlendirilmesini yapmak 

h) Yapılarda enerji verimliliği için gerekli şartnamelerin hazırlanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek 

ı) Enerji kesintilerinin olduğu dönemlerinde enerji yönetimini en verimli olacak şekilde planlamak 

i) Yıllık enerji tüketiminin değerlendirilmesinde kullanılan Ton Eşdeğer Petrol (TEP) değerlerini güncellemek ve enerji kullanım dağılımının analizini yapmak 

j) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak 

k) Gerekli görüldüğünde enerji verimliliği, bina ve sanayi enerji yöneticisi eğitimleri vermek/organize etmek 

l) Ulusal/uluslararası enerji yönetimi ve verimlilik konularında sempozyum düzenlemek/katkıda bulunmak

m) Enerji ve enerji yakıtlarının tüketimi konularında veri analizi yapmak 

n) Enerji kompozisyonun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak; çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlamak

Merkez’in yönetim organları Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak sıralanıyor. Merkez Müdürü, Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında üç yıl süreyle görevlendirilecek. Süresi sonra eren Müdür yeniden görevlendirilebilecek. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunacak. Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı bulunmadığı durumda, Müdür tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi vekâlet edecek.

Merkez Yönetim Kurulu Müdür ile Rektörün görevlendirdiği dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilecek. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilecek. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanacak. Toplantı salt çoğunlukla yapılacak, kararlar oy çokluğu ile alınacak. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilecek. 

Danışma Kurulu, Üniversite içinden ya da dışından, enerji ile ilgili alanlarda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşacak.

Önceki ve Sonraki Haberler