Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik yayınlandı

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler getiren yeni düzenlemeyi yayınladı. Enerji...

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik yayınlandı

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler getiren yeni düzenlemeyi yayınladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapan yönetmeliği yayınladı. 

Yeni düzenleme, Minimum Nakit Teminat kavramını tanımlayan 4. Maddenin, 1. fıkrasının “ccc” bendini yürürlükten kaldırdı. 

TESİSLERİN SINIFLANDIRMASI VE UZLAŞTIRMA

Yönetmeliğin “3. Kısım,  Piyasa Katılımcılarının Kayıt İşlemlerine İlişkin Hükümler” başlıklı kısmında yer alan “1. Bölüm, Piyasa Katılımcılarının Kayıt Zorunluluğu ve Kayıt Kuralları” başlığında; Piyasa katılımcılarının kayıt zorunluluğunu düzenleyen 17. maddesine şu fıkra eklendi; “(4) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin portföylerinde yer alan üretim tesislerinin bir veya birden fazlasının uzlaştırma hesaplamalarının tesis bazında ayrı ayrı yapılmasının talep edilmesi halinde, talep edilen tesislerin her biri aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak kayıt edilebilir. Oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilir”. 

“Piyasa katılımcılarının dengeden sorumlu gruba katılmaları” başlıklı 29. maddeye ise şu fıkra eklendi; “(5) 17’nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında oluşturulan kategoriler herhangi bir dengeden sorumlu grupta yer alamazlar. Kategorilere konu tesisler kategoriler oluşturulmadan önce bir dengeden sorumlu grubun içerisinde bulunuyorlarsa bu dengeden sorumlu gruptan çıkartılırlar”.

SERBEST TÜKETİCİLER VE İKİLİ ANLAŞMALARA DÜZENLEME

Yönetmeliğin 30/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrası, 12. fıkrası, 13. fıkrasının (b) bendi ve 15. fıkrası, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlük kazanmak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirildi; “a) Tedarikçi değiştirmesi veya Kurulca onaylanmış perakende satış tarifelerinden enerji almaktayken ilgili görevli tedarik şirketinden ikili anlaşma ile enerji alması durumunda serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen piyasa katılımcısı veya serbest tüketiciye ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen görevli tedarik şirketi, portföy değişikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 24.00’e kadar bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile ikili anlaşması olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla içinde bulunulan ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 17.00’de duyurulur.

b) Bir fatura dönemi içerisinde herhangi bir tüketicinin kullanımında olmayan bir tüketim noktasında enerji tüketmeye başlayacak olması durumunda, bu serbest tüketiciye ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen tedarikçi PYS üzerinden bilgi girişlerini yaparak ilgili serbest tüketici ile ikili anlaşması olduğunu beyan eder. Bu talep, bilgi girişinin yapılmasına müteakip ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye PYS üzerinden bildirilir. Serbest tüketici, bilgi girişinin yapıldığı dönemden itibaren ilgili tedarikçinin portföyüne eklenir.

(4) Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi veya teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariki yapacağını, portföyden çıkarılma işleminin yapıldığı ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 24.00’e kadar, ilgili serbest tüketici ile ikili anlaşması olduğunu Piyasa İşletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(12) Gerekmesi halinde Piyasa İşletmecisi, serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısından ikili anlaşmasına ilişkin bilgileri beyan etmesini ve bunu ispat edici belgeleri sunmasını talep edebilir.

b) Serbest tüketiciyle ikili anlaşma yapmadan serbest tüketici sayaç kaydı için başvurduğunun tespiti halinde tespitin yapıldığı tarihten sonraki ilk kesinleşen sayaç listesinin duyurulmasını takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere ilgili serbest tüketicinin kaydı piyasa katılımcısının portföyünden çıkarılır ve bir önceki tedarikçisinin talebi varsa onun, yoksa görevli tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir. İhlali tespit edilen piyasa katılımcısı Piyasa İşletmecisi tarafından Kuruma raporlanır. Söz konusu piyasa katılımcısı Kurul Kararı ile üç ay süreyle ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemez ve bu piyasa katılımcısına Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. Bu serbest tüketici ile ilgili olarak geçmişe dönük düzeltme yapılmaz.

(15) Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edilmesi halinde, ikili anlaşmaya ilişkin yazılı kanıtlayıcı bilgiler Piyasa İşletmecisi tarafından talep edilir ve ilgili piyasa katılımcıları tarafından altıncı fıkrada belirtilen süreler içerisinde PYS üzerinden beyan edilir. Piyasa İşletmecisi tarafından gerekli kontroller yapılır ve ikili anlaşma beyanı geçerli bulunan tedarikçinin portföyüne serbest tüketicinin geçişi sağlanır.  Piyasa İşletmecisinin ikili anlaşmaya ilişkin istemiş olduğu bilgileri PYS üzerinden ibraz edemeyen tedarikçiler için onüçüncü fıkra hükümleri uygulanır. Birden fazla tedarikçinin geçerli ikili anlaşma beyanında bulunması halinde ikili anlaşma tarihi en yakın olan kayıt dikkate alınır. Anlaşma tarihlerinin aynı olması halinde kayıtlar onaylanmaz ve serbest tüketici mevcut tedarikçisinden enerji almaya devam eder. Ancak mevcut tedarikçisinin de söz konusu serbest tüketiciye ilişkin portföyden çıkarma talebi olması halinde tüketici görevli tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir”.

TEMİNAT SORUMLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİKLER

122’nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi de aşağıdaki şekilde değiştirildi; “h) Bir piyasa katılımcısının belli bir piyasa faaliyetine ilişkin olarak sunmuş olduğu toplam teminat tutarının, ilgili katılımcının sağlaması gereken toplam teminat tutarının altına düşmesi durumunda, ilgili katılımcıya sunması gereken toplam teminat tutarına ilişkin teminat tamamlama çağrısına ilişkin olarak gerekli bildirimin Piyasa İşletmecisine yapılmasından sorumludur”. 

124’üncü maddenin dördüncü fıkrası da şöyle değiştirildi; “(4) Teminat Hesaplama Prosedürü uyarınca hesaplanan toplam teminatını sağlayamayan piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyetini gerçekleştiremez”. 

Yönetmeliğin 132/E maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi de şu şekilde değiştirildi; “b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan teminatın ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken toplam teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16.00’ya kadar yapılarak, katılımcının bir sonraki iş günü saat 10.30’a kadar teminat mektuplarını, 11.00’e kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenir”. 

Ayrıca Yönetmelikte yer alan Geçici 15. ve Geçici 16. maddeler yürürlükten kaldırıldı. 

Değişiklik metninin 4. maddesi dışındaki maddeleri, yönetmeliğin yayımlandığı tarihi takip eden ayın başlangıcında (01 Aralık 2018’de) yürürlük kazanacak.