1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz dağıtıcıları OSB’lerde talep üzerine çalışabilecek

Doğalgaz dağıtıcıları OSB’lerde talep üzerine çalışabilecek

Enerji Günlüğü – Doğalgaz dağıtım şirketleri, OSB’lerin talebiyle şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak dağıtım faaliyeti yürütebilecekler. Sanayi...

Doğalgaz dağıtıcıları OSB’lerde talep üzerine çalışabilecek

Enerji Günlüğü – Doğalgaz dağıtım şirketleri, OSB’lerin talebiyle şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak dağıtım faaliyeti yürütebilecekler. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğini yayınladı. Aynı adlarla daha önce yayınlanan düzenlemeler ise yürürlükten kalktı. 

Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kuruluş ve işleyiş işlemleri ve OSB Üst Kurulunun çalışma yöntemlerini yeniden düzenleyerek yayınlandı. 

Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin (OSB) yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsıyor. 

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği de buna paralel olarak yeniden düzenlenerek yayınlandı. 

DOĞALGAZ DAĞITICILARI OSB’LERDE TALEP ÜZERİNE ÇALIŞABİLECEK

OSB Uygulama Yönetmeliğinin “Altyapı Tesisleri Kurma ve İşletme” başlıklı Yedinci Bölümündeki “Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı” başlıklı 65. maddede, Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecekler. Bu faaliyetlerin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşleri alınarak belirlenecek. 

OSB’LER KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEBİLECEK

OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacaklar. OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi OSB iznine tabi olacak. Ancak atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekecek.

KURULUŞTA TEMSİLCİ BAŞINA 100 BİN LİRA ÖDENECEK

OSB’lerin kuruluş işlemleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek ve OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için 100.000 TL’den az olmamak üzere belirleyecekleri tutarda para yatıracaklar. 100.000 TL olan alt sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla göre Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılacak. 

OSB YÖNETİMİ İMAR PLANINA AYKIRI YAPILAŞMADAN SORUMLU OLACAK

OSB tüzel kişiliği, OSB’nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumlu olacak. OSB tarafından ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapıldığı tespit edilen yapının, o andaki inşaat durumu belirlenerek, aykırılığın giderilmesi için katılımcıya 30 gün süre verilecek. 30 günlük ihtar süresinin sonunda yapı, mevzuata uygun hale getirilmediği takdirde, inşaatın bu durumu OSB tarafından 3194 sayılı Kanun uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, dışında ise valiliğe bildirilecek. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece, 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddeleri çerçevesinde tesis edilen işlemler, OSB’ye ve Bakanlığa bildirilecek. Yıkım işlemi, Bakanlığın talimatı üzerine valilik veya kaymakamlık tarafından yapılacak; ancak yıkım bedeli, yapı sahibi tarafından yıkımı gerçekleştiren idareye ödenecek. 

OSB’LERDE KURULMASI YASAK OLAN TESİSLER

Karma ve ihtisas OSB’lerde, ham petrol rafinerileri; kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri; sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri; nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler; nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler kurulamayacak. 

İhtisas OSB’lerde kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. 

Karma OSB’lerde; parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler ve petrokimya kompleksleri kurulamayacak. Ancak üretiminde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler kurulabilecek. 

İŞLETMELER KENDİ İHTİYACI İÇİN GES VE RES KURABİLECEKLER

OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan ve kendi ihtiyacı için kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamayacak. 

Bunların yanında OSB’lerde kurulması yasak olan tesisler eğer 01 Nisan 2002 tarihinden önce kurulmuşlarsa, yasak kapsamı dışında sayılacaklar.

İSTİSNALAR

Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler; ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler ve OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartıyla OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirmeleri ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememelerine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla, OSB kapsamında kurulamayacak tesisler hükmünden müstesna olacaklar. 

Öte yandan OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın, OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacaklar. 

Önceki ve Sonraki Haberler