1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektriği kesilen tüketiciye tazminat ödeme uygulaması başlıyor

Elektriği kesilen tüketiciye tazminat ödeme uygulaması başlıyor

Enerji Günlüğü -Elektrik kesintileri nedeniyle tüketicilere tazminat ödeme dönemi başlıyor. Tazminat ödenmesinde kesintinin, nedeni, kaynagı ve süresine...

Elektriği kesilen tüketiciye tazminat ödeme uygulaması başlıyor

Enerji Günlüğü -Elektrik kesintileri nedeniyle tüketicilere tazminat ödeme dönemi başlıyor. Tazminat ödenmesinde kesintinin, nedeni, kaynagı ve süresine ilişkin veriler esas alınacak. Kesinti süresi belli bir eşik değeri aşan şirket, tüketiciye tazminat ödemek zorunda kalacak.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına ilişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ile ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kuralları ve uygulamaya ilişkin esas ve usulleri içeriyor.
Kalite denetiminin sağlanabilmesi için dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi, EPDK'ya sunduğu bütün bilgi ve belgelerle bu bilgi ve belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden bütün verilerin doğruluğundan sorumlu tutuluyor. Bu konudaki tüm bilgi ve belgeler denetim yetkisini haiz kurum ve kuruluşlarca denetlenecek ve/veya denetlettirilecek. Şirketler, sunulan tablo ve raporların ön incelemesinin ardından gerek görüldüğü hallerde veya dağıtım bölgelerinden gelen müşteri şikâyetleri üzerine yerinde de denetlenebilecek. Dağıtım şirketleri, denetçilerle işbirliği içinde olmakla yükümlü olacak. Görevlendirilen veya yetkilendirilen denetim personelinin görevi hiçbir surette engellenemeyecek ve geciktirilemeyecek.
Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici elektrik kesintilerin kaydını tutacak. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak sınıflandırılacak. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek.
Dağıtıcılar, kesintinin yeri, nedeni (uzun kesintiler için), kaynağı, başlama tarihi ve zamanı, kesintiden etkilenen kullanıcılarının sayısı, sona erme tarihi ve zamanı ile süresini kayıt altında tutacak. Kesinti sonrasında kademeli şekilde enerji tedarik edilmesi durumunda, her bir kademe için aynı bilgiler yine kaydedilecek.

DAĞITICI, KESİNTİLERİN ÇETELESİNİ TUTACAK
EPDK'nın çıkardığı yönetmelik, tüketicilerin elektrik kesintilerinden gördükleri zararın tazmini de öngörüyor. Buna göre dağıtım şirketi, kullanıcılara ödenecek tazminata esas kesinti süresi ve kesinti sayılarını hesaplamaya imkân verecek şekilde, her bir kesintiden etkilenen AG ve/veya OG fiderlerine, hat bölümlerine, dağıtım transformatörlerine veya kullanıcılara ilişkin gerekli kayıtları da tutacak.
Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilecek. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunup dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtlarıyla birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınacak.

ELEKTRİĞİ FAZLA KESİLENE TAZMİNAT
Dağıtım şirketleri, önceden bildirilmeyen kesintilerin belirlenen sınırları aşması halinde belirlenen esaslar çerçevesinde abonenin başvurusuna gerek kalmaksızın kullanıcıya tazminat ödeyecek. Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, kesintinin ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılacak. Dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle faturalara yasıtılarak yapılacak ödeme, aboneliğin iptali halinde def'aten gerçekleştirilecek.

16 SAATİ AŞAN KESİNTİ TAZMİNAT DOĞURACAK
Yönetmeliğe göre, tazminatın doğması için imar alanı içindeki kullanıcılar için bildirimsiz olarak Alçak Gerilim (AG) abonelerinde 48 saat veya 56 kez kesinti uygulanması gerekiyor. Bu süre ve adet orta Gerilim (OG) aboneleri için 24 saat veya 56 kez şeklinde uygulanacak. Bildirimli kesintilerde ise AG abonelerinde 24 saat veya 6 kez sınırının aşılması, OG abonelerinde de 16 saat veya 4 kez sınırının aşılması, elektriği kesilen aboneye tazminat ödenmesini gerektirecek.
İmar alanı dışındaki kullanıcılarda durum biraz daha farklı. Bu bölgelerde AG abonelerine 72 saat veya 72 kez, OG abonelerinde 36 saat veya 72 kez bildirimsiz kesinti yapılırsa tazminat ödenecek. Bu bölgelerdeki AG aboneleri 32 saat veya 8 kez, OG aboneleri ise 24 saat veya 6 kez kesintiye muhatap oldukları anda tazminatı hak edecek.

ELEKTRİKLİ ALETLERİ ZARAR GÖRENE DE ÖDEME
Yeni yönetmelik dağıtım şirketlerine, elektrik kesintilerinin ve/veya dağıtım ve dağıtım sisteminin kalitesizliğinden kaynaklanan elektrikli cihaz arızalarında da sorumluluk yüklüyor. Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmamak kaydıyla, kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde başuruda bulunulabilecek.

KESİNTİ SINIFLANDIRMASI
Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminde meydana gelen kesintileri, kaynağına göre, iletim, dağıtım-OG, dağıtım-AG olarak sınıflandıracak. Kesintiler, sürelerine göre uzun, kısa, geçici; sebebine göre ise mücbir sebep, güvenlik, dışsal olarak tasnif edilecek. Şebeke işletmecisi ise kesintiyi bildirimli ve bildirimsiz şeklinde sınıflandırarak kaydedecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE NELER MÜCBİR SEBEP OLACAK?
Yönetmelik iletim kaynaklı kesintilerin nedenlerinin nasıl belirleneceğini şöyle ifade ediyor:
"Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve iletim şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle iletim şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir."
Mücbir sebeplerden kaynaklananlar dışındaki kesintilerin sebebi “şebeke işletmecisi” olarak belirtilecek.

GÜVENLİK KAYNAKLI KESİNTİLER HANGİLERİ?
Kaynağı dağıtım-OG veya dağıtım-AG olarak belirtilen kesintilerin sebebi şöyle belirlenecek.
Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile dağıtım şirketinin müdahale kapasitesini aşan ölçekteki durumlar ile önemli sayıda kullanıcıyı etkileyen ve niteliği bakımından giderilmesi zaman alan durumlarda dağıtım şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilecek. Can ve mal güvenliğine yönelik zorunlu kesintilerin sebebi “güvenlik” olarak belirtilecek.

DIŞ KAYNAKLI KESİNTİLERE BELGELEME ŞARTI
Dışsal faktörlerden kaynaklanan kesintiler ise dağıtım şirketi tarafından belgelenmek şartıyla; kullanıcılar tarafından neden olunan hasarlardan kaynaklanan kesintiler; hırsızlık, yangın sonucunda hat ve kablolarda oluşan zararlarla üçüncü şahıslar tarafından hat ve kablolara verilen hasarlar nedeniyle oluşan kesintiler olarak sıralanıyor.
Kaliteli, sürekli tedariki sağlamak amacıyla yürürlüğe sokulan uygulama gereği, dağıtım şirketi; her yılın sonunda 31 Aralık tarihi itibariyle geçerli olan güncel bilgileri esas alarak dağıtım bölgesi bazında düzenleyip takip eden 31 Ocak tarihine kadar Kuruma sunacak.

EPDK BAŞKANI KÖKTAŞ: ÖDÜL, CEZA SİSTEMİ GETİRDİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, dağıtım şirketlerinin müşterilerine yönelik vereceği hizmetlere yönelik çok kapsamlı düzenlemeler içeren yönetmelikle ilgili bir değerlendirme yaptı. Köktaş'ın genel değerlendirmesi şöyle:
"Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi ile birlikte yaşanmaya başlanan hizmet kalitesinde ve tahsilatlarda artışı ve kayıp kaçak oranlarındaki azalmayı sürekli kılmak ve bu performansın daha üst noktalara taşınmasını hedefliyoruz. Yaptığımız düzenleme elektrik dağıtımında bilhassa en düşük kalitede hizmet alan tüketicileri korumak için bir kullanıcının maruz kaldığı yıllık kesinti süresinin veya sayısının belirlenmiş eşik değeri aşması halinde kendisine tazminat ödenmesini hüküm altına alıyor. Bu düzenlemenin diğer hedefi ise şirketlerin gelir tavanına kalite faktörünü ekleyerek ödül ceza sistemini getirerek sistem çapında ortalama kalite düzeyini yükseltmektir. Bunun için dağıtım şirketlerine belli sürelerin sonuna kadar çok ciddi bir izleme altyapı yatırımı yaparak, kayıt sistemi kurmasını ve bu sonuçları EPDK'ya raporlaması şartı getirdik."

Önceki ve Sonraki Haberler