1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Endüstri bölgesi yatırımcısı öztüketim santrali kurabilecek

Endüstri bölgesi yatırımcısı öztüketim santrali kurabilecek

Endüstri bölgelerinde öztüketim amaçlı enerji üretim tesisleri için alan ilavesi yapılabilecek. Endüstri bölgesi yatırımcıları da ayrı şirket kurmadan öztüketim tesisi kurabilecekler.

Endüstri bölgesi yatırımcısı öztüketim santrali kurabilecek

Enerji Günlüğü - Endüstri bölgelerinde öztüketim amaçlı enerji üretim tesisleri için alan ilavesi yapılabilecek. Endüstri bölgesi yatırımcıları da ayrı şirket kurmadan öztüketim tesisi kurabilecekler.

7419 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu lağvedilerek mevzuattan çıkarıldı. Kurulun bütün yetki ve sorumlulukları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bundan böyle endüstri bölgeleri kurulması için alan tahsisi yapabilecek ve mevcut endüstri bölgelerinin sahasına alan ilavesine karar verebilecek. 

Bugüne kadar özellikle öztüketim amaçlı GES tesisleri başta olmak üzere elektrik üretim tesisi kurulumuyla ilgili ilave alana ihtiyaç duyan endüstri bölgelerinin bu sorunu böylece çözülmüş olacak. Bu doğrultuda; ilan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Bakanlıkça karar verilecek. 

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlığın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça tekrar yer seçimi yapılmadan Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilecek. 

ENERJİ ALTYAPISINDAN ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİCİSİ SORUMLU

Öte yandan, yatırımcıların ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri ve benzeri altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma işleri, endüstri bölgelerini yöneten tüzel kişilerin sorumluluğunda olacak. 

Yatırımcılar da elektrik, su, doğal gaz ve benzeri ihtiyaçlarını endüstri bölgesi tesislerinden karşılamak zorunda olacaklar. Endüstri bölgesi yöneticisi tüzel kişinin izni olmadan elektrik, su, doğal gaz ve benzeri ihtiyaçlar, başka bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak. Ancak elektrik dağıtım lisansına sahip endüstri bölgelerinde serbest tüketici sınırını aşan yatırımcılar, tedarikçilerini seçme hakkını, endüstri bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla kullanabilecekler.

ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİCİLERİ SERBEST TÜKETİCİDİR 

Endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişiler, yatırımcıların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılacaklar.

AYRI ŞİRKET KURMADAN ÖZTÜKETİM SANTRALİ KURULABİLECEK

Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi veya yatırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacaklar. Bu kapsamda endüstri bölgeleri sınırları içerisindeki elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin faaliyetler, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek.

ELEKTRİKTE TEDAŞ DOĞALGAZDA DAĞITICI ŞİRKET OLURU

Endüstri bölgesi ilan edilen alanda yatırımcılara ait elektrik ve/veya doğalgaz aboneliğinin bulunması hâlinde, doğalgaz dağıtımı ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakatıyla, elektrik dağıtımı ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakati ve TEDAŞ’a ait olan dağıtım tesis bedelinin TEDAŞ’a ödenmesi kaydıyla yapılabilecek.

Endüstri bölgelerinde elektriğin dağıtım, üretim ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşünü almak kaydıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenecek. Endüstri bölgelerinde doğal gazın dağıtım ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlıkça düzenlenecek. 

İlgili Haberler