1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. Enerji Bakanlığı 10 avukat alacak

Enerji Bakanlığı 10 avukat alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sözlü sınav ile 10 avukat alınacak. 

Enerji Bakanlığı 10 avukat alacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sözlü sınav ile 10 avukat alınacak. 

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Bakanlık merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17 Ekim 2015 tarihli 29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre, boş bulunan 6. dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacak. 

Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacak. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecek. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacak.

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Adayların Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranıyor. Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak da şartlar arasında. Sınava başvurmak isteyenlerin KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. 

SON BAŞVURU 3 HAZİRAN 

Giriş sınavı başvuruları 16 Mayıs 2016 tarihinde başlayarak 03 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar devam edecek. Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA) temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacak.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecek.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Sınav Başvuru Formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylanabilecek.

SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 15-16-17 Haziran 2016 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacak. Sözlü sınavda Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin bilgi düzeyi ölçülecek. Sözlü sınavda ayrıca bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü de ölçülecek. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da dikkate alınacak kriterler arasında yer alıyor. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Adaylar giriş sınavı komisyonu tarafından ilgili konulardaki bilgi seviyesi için 50 (elli) puan, diğer özellikler için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiş) olması şart. Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilecek ve nihai başarı sıralaması yapılacak. Giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beş) yedek aday belirlenecek.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecek.

Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecek.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın “www. enerji. gov. tr” internet sayfasından yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler