1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Enerji verimliliğiyle ilgili para cezaları %23,73 oranında attırıldı

Enerji verimliliğiyle ilgili para cezaları %23,73 oranında attırıldı

Enerji Günlüğü - Bakanlık, 2019’da enerji verimliliğinin asgari gereklerini yerine getirmeyen kuruluşlara kesilecek para cezalarını %23,73 oranında arttırdı.Enerji...

Enerji verimliliğiyle ilgili para cezaları %23,73 oranında attırıldı

Enerji Günlüğü - Bakanlık, 2019’da enerji verimliliğinin asgari gereklerini yerine getirmeyen kuruluşlara kesilecek para cezalarını %23,73 oranında arttırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’i yayınladı. 

Buna göre Kanun’un 10. maddesinde yer alan 1. fıkranın 2, 3, 7, 8 ve 9 bendlerinde belirtilen para cezaları, 2018 yılında uygulanan tutarlar baz alınarak; 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %23,73 oranında arttırıldı. 

Söz konusu bendlerde para cezası gerektiren haller ile 2019 yılında geçerli olacak para cezası tutarları şöyle tarif ediliyor: 

Bend 2) 5’inci, 7’nci, 8’inci ve 9’uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde 27.901 TL (Kanun’da yazan tutar: 10.000 TL. 2018’de uygulanan tutar: 22.550 TL), hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde 139.542 TL (Kanun’da yazan tutar: 50.000 TL. 2018’de uygulanan tutar: 112.780 TL) idarî para cezası verilir. 

Bend 3) Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde 1.387 TL (Kanun’da yazan tutar: 500 TL. 2018’de uygulanan tutar: 1.121 TL) idarî para cezası verilir.

Bend 7) 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi; yani elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin, bir önceki malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri internet ortamında müşterilerinin bilgisine sunmaması halinde, ilgili tüzel kişilere 13.948 TL (Kanun’da yazan tutar: 5.000 TL. 2018’de uygulanan tutar: 11.273 TL) idarî para cezası verilir.

Bend 8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve enerji yöneticisi çalıştırma ve enerji yönetimi birimi oluşturma yükümlülüğü ile ilgili diğer yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine 55.808 TL (Kanun’da yazan tutar: 20.000 TL. 2018’de uygulanan tutar: 45.105 TL) idarî para cezası verilir.

Bend 9) 7’nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak; yakma tesislerinde ve elektrikli aletlerde verimliliğin asgari gereklerini sağlamadan satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 55.808 TL (Kanun’da yazan tutar: 20.000 TL. 2018’de uygulanan tutar: 45.105 TL) idarî para cezası verilir.

Önceki ve Sonraki Haberler