1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. EPDK doğalgaz dağıtım lisanslarını yeniden sahiplendirebilecek

EPDK doğalgaz dağıtım lisanslarını yeniden sahiplendirebilecek

Doğalgaz dağıtım lisansı sahipleri yükümlülüklerini yerine getirmezse lisansları iptal edilebilecek ve lisans yeniden sahiplendirmek üzere ihaleye çıkarılacak.

EPDK doğalgaz dağıtım lisanslarını yeniden sahiplendirebilecek

Enerji Günlüğü - EPDK, yükümlülüklerini yerine getirmeyen doğalgaz dağıtım lisansı sahiplerinin lisansını iptal edilebilecek ve lisansı yeniden sahiplendirmek üzere ihale yapabilecek. 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik; doğalgazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumların önceden tespit edilerek doğalgaz dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirleri belirlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğe göre aşağıdaki haller tedbir alınmasını zorunlu kılan durumlar olarak değerlendirilecek ve yükümlüler gereken tedbirleri alacaklar. 

  • Dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi.
  • Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde aksatması.
  • Dağıtım şirketinin ilgili mevzuata aykırılıkları alışkanlık haline getirmesi.
  • Dağıtım şirketinin faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi.
  • Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi.

EPDK, bu hallerden en az birinin söz konusu olması durumunda bazı tedbirleri devreye sokabilecek. 

Tedbir alınması gereken durumlara ilişkin duyum veya tespit söz konusu olduğunda EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı, bir inceleme komisyonu görevlendirebilecek. İhtiyaç halinde komisyonda başka kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili personel de görev alabilecek. 

İnceleme komisyonu, incelemesini görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde tamamlayarak bir rapor halinde Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığına sunacak. Bu süre gerek görüldüğünde, EPDK Başkanı tarafından 15 gün uzatılabilecek. 

TEDBİR KARARIYLA BERABER SORUŞTURMA DA AÇILACAK

Rapor EPDK (Kurul) tarafından değerlendirilecek ve aykırılık tespit edilirse; düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması için dağıtım şirketine süre tanınacak.  Verilen süre içerisinde belirtilen hususların düzeltilmemesi veya ortadan kaldırılmaması halinde EPDK (Kurul) tarafından dağıtım şirketi hakkında gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilecek.

Dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına karar verilmesi halinde, ayrıca dağıtım lisansının iptalinin zorunlu hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına da karar verilecek. Soruşturma, Denetim Yönetmeliği hükümleri kapsamında yürütülecek ve ivedilikle sonuçlandırılacak.

EPDK SORUŞTURULAN ŞİRKETE YENİ YÖNETİCİ ATAYABİLECEK

Dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına ilişkin Kurul kararında belirtilmesi kaydıyla; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle Kurul tarafından yerlerine yeni atama yapılabilecek.

Yeni atamalar, görev değişiklikleri, görevin kapsamı ve gerekli görülen diğer hususları içeren Kurul kararı, dağıtım şirketine ve ilgililere tebliğ edilecek.

Kurul tarafından alınan tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak üzere Başkan tarafından ihtiyaç görülmesi halinde Başkan Yardımcısı başkanlığında bir yürütme komisyonu kurulabilecek.

EPDK Başkanı gerekli görürse, dağıtım şirketinin günlük rutin faaliyetlerini gözlemlemek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere, dağıtım şirketi nezdinde uygun görülecek sayıda EPDK temsilcisi görevlendirilebilecek.

LİSANS İPTAL EDİLİRSE 120 GÜN İÇİNDE İHALE YAPILACAK

Soruşturma sonucunda lisansın iptal edilmesi söz konusu olursa, dağıtım şirketinin lisansı iptal edilecek ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca dağıtım şebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına 120 gün içinde ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılacak.
 
Eski lisans sahibi tüzel kişi ile bu tüzel kişide doğrudan veya dolaylı pay sahibi gerçek kişilerin pay sahibi olduğu tüzel kişiler şebeke satış ihalesine katılamayacaklar ve yeni lisans sahibi tüzel kişide sonradan da pay sahibi olamayacaklar.