1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. EPDK'dan lisanssız elektrikte yönetmelik değişikliği hatırlatmaları

EPDK'dan lisanssız elektrikte yönetmelik değişikliği hatırlatmaları

Enerji Günlüğü - EPDK, lisanssız elektrik üretimi başvurularında eksikliklerin on gün iş günü içinde tamamlanması gerektiğini hatırlattı.EPDK, lisanssız...

EPDK'dan lisanssız elektrikte yönetmelik değişikliği hatırlatmaları

Enerji Günlüğü - EPDK, lisanssız elektrik üretimi başvurularında eksikliklerin on gün iş günü içinde tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

EPDK, lisanssız elektrik üretimi mevzuatında yaptığı değişikliklerin uygulanması safhasında tereddüde yer bırakmamak amacıyla bazı hususları hatırlattı. 

Buna göre, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanıldığı İlgili Şebeke İşletmecisi’nin internet sayfasında ilan edilen başvurular için uygulanmaz hükmü kapsamında olmayan başvurulara Yönetmelikte yer alan eksiklik bildirimi ve eksikliklerin tamamlanması sürecinin işletilmesi gerekiyor. 

DİĞER HATIRLATMALAR

EPDK'nın yaptığı diğer hatırlatmalar şöyle:

Ayrıca, söz konusu eksiklik tamamlama sürecinde başvuru sahiplerinden Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısını ortaya koyan belgeler ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında ve 31 inci maddenin yirmibirinci fıkrası kapsamında olmadığına dair beyan ve taahhüdü istenir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kuş uçuşu ve projelendirmeye esas mesafe sınırlarının aşıldığı tespit edilen başvurular reddedilerek talep edilmesi halinde başvuru belgeleri ilgilisine iade edilir.

Yine Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunan veya aynı fıkra kapsamında olan kişi ya da kişilerin başvuru yaptıkları ilgili trafo merkezi için birden fazla başvurusunun bulunması halinde, başvuru sahibince belirlenecek bir başvuru haricindeki diğer başvurular reddedilir. Ayrıca, ilgili gerçek ya da tüzel kişinin aynı trafo merkezinde; Başvuru aşamasında, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış, Bağlantı Anlaşması İmzalamış, Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış, İşletmede, olması  halinde  söz  konusu  başvuru  reddedilerek  talep  edilmesi  halinde  başvuru belgeleri iade edilir.

Şebeke işletmecilerine yeni başvuruların yapılması halinde başvurular mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmaya devam edilecektir.

Bir üretim tesisi için aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait tüketimler birleştirilerek başvuru yapılabilecektir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası, 7 nci maddesinin yedinci fıkrası, 8 inci maddesinin altıncı fıkrası ve geçici 9 uncu maddede yer alan “bağlantı sözleşme gücü” ibaresi; ‘Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu  gücün toplamı’ olarak (gücün kullanım faktörü ile çarpılmaksızın) değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereği trafo merkezlerinde kapasite ortaya çıkması halinde; söz konusu kapasiteler İlgili Şebeke İşletmecisince aylık olarak derlenerek ilgili ayın 25 inde toplu olarak TEİAŞ’a bildirilir ve söz konusu kapasiteler TEİAŞ tarafından ilgili ayı takip eden birinci iş gününde kendi internet sitesinde ilan edilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

Örnek olarak Ocak ayında yapılan başvurular için;

1 – 31 Ocak → Başvuruların alınması ve derlenmesi

20 Şubat → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi (Tebliğ Madde:8/4)

5 Mart → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:8/4)

20 Mart →  Ocak  ayı  başvurularının  ve  Ocak  ayında  eksikliği tamamlanan başvuruların Teknik Değerlendirmesi yapılarak şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:10/8)

Kanun’un Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için Yönetmelik ve Tebliğ’de yer alan başvuru belgelerine ilişkin ‘Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-1) ile ‘Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-2) oluşturulmuş ve Yönetmelik’te yer alan kısıtlamalara ilişkin ‘Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan’ (Ek-3) ve ‘Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan’ (Ek-4) formatları oluşturulmuş ve yazımız ekinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan Kanun hükmü çerçevesinde yapılan başvurularda bu belgelerin talep edilmesi gerektiği için İlgili Şebeke İşletmecilerinin bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Başvurularda eksik evrak tamamlatma işlemi yapılması halinde, ilgili başvuru eksikliği tamamlandığı tarihte yapılmış sayılır ve içinde bulunulan ay yapılan diğer başvurular ile birlikte değerlendirmeye alınır.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği)’nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının;

“2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri ile 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri için de uygulanır.” hükmü gereğince üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için tesis edilecek dağıtım varlıklarının Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında tesis edilebilmesi mümkündür. İlgili düzenleme ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yalnızca söz konusu üretim tesisinin mevcut dağıtım sistemine bağlanabilmesi için gerekli olan ve esasen dağıtım şirketi tarafından yapılması gereken yatırımların, istenmesi halinde kullanıcı tarafından yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Yönetmeliğin “Bağlantı esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; “Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kapsamında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili Şebeke İşletmecisi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi, ancak İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuat hükümleri kapsamında reddedilebilir.” hükmü uyarınca üretim tesisinin, dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre sisteme bağlanması esastır.

Kaldı ki, başvuru aşamasında bağlantı görüşünün, mevcut enerji nakil hattının kapasitesi ve karakteristiği dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. Buna göre, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında, bağlantı yapılacak mevcut enerji nakil hattının kapasitesinin arttırılması, dağıtım şirketinin kendi planlamasında yer alan hatların tesis edilmesi ve buna benzer bir işlemin uygulanmaması esastır.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin lisansız üretim tesislerine ilişkin uygulaması, çağrı mektubu tarihi ve benzeri kriterlere bağlı olmaksızın Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi olan 23.03.2016 tarihi itibariyle henüz tesis edilmemiş dağıtım varlıklarını da kapsamaktadır.

EPDK ayrıca başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgelerin de listesini yayınladı. 

Önceki ve Sonraki Haberler