1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Genel Aydınlatmanın kapsamı genişledi

Genel Aydınlatmanın kapsamı genişledi

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Genel Aydınlatma Tebliği’ne değişiklik getiren tebliği yürürlüğe koydu. Enerji ve...

Genel Aydınlatmanın kapsamı genişledi

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Genel Aydınlatma Tebliği’ne değişiklik getiren tebliği yürürlüğe koydu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Genel Aydınlatma Tebliği’nde yaptığı bir dizi değişiklikle; tanımlar ve kavramlar ile dağıtıcı şirketlerin denetlenmesinden, TEDAŞ’ın üstlendiği sorumluluklara kadar birçok konuda yeni düzenlemeler getirdi. 

Değişikliğe göre Tebliğ’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında En Yüksek Tüketim Değeri (EYT), Saatlik En Yüksek Tüketim değeri (SEYT) ve genel aydınlatmanın toplam devrede bulunma saatini (TDS) tarif eden (e), (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırıldı. 

GENEL AYDINLATMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ 

Aynı fıkranın genel aydınlatma kavramını tarif eden (ğ) bendi ise genel aydınlatma alanlarını önemli ölçüde genişleten şu tarif ile değiştirildi; “ğ) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi güzergâhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamı niteliğindeki yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık belediye tarafından cadde, sokak adı verilmiş (etrafı çevrili ve/veya girişinde güvenlik/bariyer olsa dahi kamuya açık olanlar dahil) konut kooperatifleri ve siteler ile köy mezra gibi şehir merkezi dışında kalan kırsal yerlerde mevcut genel aydınlatma tesisi güzergahında olmakla birlikte aydınlatma tesisinin teknik ve ekonomik zorunluluk gereği vatandaşın arazisi içerisinde tesis edilen yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu, ifade eder”.

TEDAŞ’IN DENETİM SORUMLULUĞU YENİDEN TARİF EDİLDİ

Tebliğin genel aydınlatma faturalarında söz konusu olan ve TEDAŞ tarafından yapılan fiyat ve miktar kontrolü işlemini düzenleyen 7’nci maddesinin birinci fıkrası da, şu şekilde değiştirildi; “TEDAŞ; Bakanlığa bildirilmek üzere dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen fatura bilgilerine ve fatura icmallerine ilişkin olarak gerekli fiyat ve miktar kontrolünü, dağıtım şirketinin önceki dönem faturalarını, dağıtım şirketlerince gönderilen EK-5 tablo bilgilerini, yapılan inceleme ve denetim sonucu oluşturulan dağıtım şirketine ait sayaç ve güç bilgilerini içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurmak suretiyle gerçekleştirir. Genel aydınlatma tesislerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporda kesinleşen güç değerleri, ilgili abonenin fatura kontrolünde esas alınır. Kesinleşen güç değerleri; dağıtım şirketinin talebi üzerine TEDAŞ tarafından tespit edilerek uygun görülmesi halinde değiştirilir”. 

Tebliğin 8’inci maddesinde eksik, hatalı veya usulsüz faturalarla ilgili düzenleme getiren ikinci fıkrası, şu şekilde değiştirildi; “(2) TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu tespit edilerek dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında dağıtım şirketi gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde TEDAŞ’a yazı ile bildirir. İncelemeler neticesinde hatalı olan faturalar ise iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenir ve bir sonraki ödeme döneminde oluşturulacak fatura icmaline eklenir”. 

Tebliğ’de TEDAŞ’ın dağıtım şirketlerinden alıp derlediği bilgilerin Bakanlığa bildirimi, hususunu düzenleyen 9’uncu maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi; “(1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen bilgileri; tüm dağıtım şirketlerine ait cari dönem tüketim miktarı, cari dönem fatura tutarı, cari dönem hata tutarı, geçmiş dönem hataları nedeniyle düşülecek veya ilave edilecek tutarlar ile ödenecek tutarları göstermek üzere tüm dağıtım şirketlerini içerecek şekilde toplulaştırarak şekil şartları EK 4-1’de belirtilen tabloyu, belediyeler ile il özel idareleri için ödeme dağılım icmalini gösteren ve şekil şartları EK 4-2’de belirtilen tabloyu oluşturur. Dağıtım şirketlerince kendisine ıslak imzalı iki nüsha olarak iletilen belgelerin bir nüshasını ve TEDAŞ tarafından oluşturulan EK 4-1 ve EK 4-2 tablolarının ıslak imzalı iki nüshasını o döneme ait talep yazısının ekinde en geç ilgili ayın son gününe kadar Bakanlığa gönderir. Söz konusu tarihin tatil gününe (hafta sonu dahil) gelmesi durumunda, bildirim, resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü yapılır”. 

Tebliğ’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığı” ibaresi de “Bakanlığın Merkez Saymanlığı” olarak değiştirildi. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasına da “TEDAŞ kendisine iletilen tutarları, 3 iş günü içinde dağıtım şirketlerinin hesaplarına aktarır” hükmündeki “hesaplarına aktarır” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yapılan ödemeleri her ayın sonunda Bakanlığa bildirir” ibaresi eklendi.

İNCELEME VE DENETİM GÖREVİ YENİDEN TANIMLANDI

Tebliğ’de İnceleme ve Denetim Heyeti’nin çalışma şartlarını bildiren 11’inci maddesi de şöyle yeniden düzenlşendi; “(2) İnceleme ve denetim heyeti, birinci fıkra kapsamında inceleme ve denetimi yapılan şirketlere ilişkin her bir dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında olmayan sayaçların en az %20’sini kapsayacak şekilde örnekleme usulüyle seçtiği sayaçların kaydettiği tüketim miktarlarını ölçerek kayıt altına alır. İnceleme ve denetim heyeti, sayaçları seçerken aylık tüketimi, o dağıtım bölgesindeki diğer genel aydınlatma tüketimlerine göre yüksek olan ya da şüpheli durum arz ettiği değerlendirilen sayaçlar ile kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verir”. 

Tebliğ’de “İnceleme ve denetime hazırlık” başlığı altında yer alan ve denetim başlama tarihini 15 gün öceden, denetlenecek şirkete bildirilmesi hükmünü koyan, 12’nci madde, yürürlükten kaldırıldı. 

Tebliğin, denetim işleminin nasıl yapılacağını tarif eden 13’üncü maddesi de denetim şirketinin işlem sırasında yapması gerekenleri de tarif etmek üzere, şu şekilde değiştirildi; “MADDE 13 – (1) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetim heyetine; genel aydınlatma abone listesini vermekle, denetim yapılacak bölge hakkında bilgi sahibi yeterli sayıda personeli, gerekli araç, gereç ve elverişli çalışma ortamını temin etmekle ve denetim bölgesinde yer alan tüm genel aydınlatma tesislerindeki varsa arızalı tesisatı çalışır hale getirmekle yükümlüdür.

(2) İnceleme ve denetim heyetince, dağıtım şirketinin yetkili personeli ile birlikte, belirlenen sayaçlara denetim amacıyla gidilir. Sayaçların sahada bulunamaması, genel aydınlatma dışında başka bir amaçla tüketim yapılıp yapılmadığı ve sayaç ile ilgili ölçüm ve diğer bilgiler bir tutanak düzenlenerek inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkilileri tarafından imzalanarak bir sureti dağıtım şirketine teslim edilir. Dağıtım şirketi tarafından imzadan imtina edilmesi durumunda denetim heyetinin tespiti esas alınır.

(3) Dağıtım şirketlerince ödemesi talep edilen faturaların endeks okuma tarihlerinin birbirini takip ediyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda, devir tarihi sonrası denetime konu faturalara ilişkin endeks okuma tarihlerinde dağıtım şirketleri tarafından sehven yapılan hataları ortaya koyan belgelerin itiraz süresi içerisinde sunulması durumunda bu belgeler denetim heyeti tarafından değerlendirilir.

(4) İnceleme ve Denetim heyetince, genel aydınlatma hat ve tesislerden beslenen aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan belediyeye ait ışıklı yazı, belediye amblemi, belediyenin belirlediği figürler, ışıklı led ve şeritler, yol kenarında bulunan ve yolu aydınlatan ışıklı her türlü sistem hariç, genel aydınlatma amacından çok ticari anlam taşıyan ışıklı reklam, logo, ilan panoları ve cisimlerin aydınlatılmasına yönelik ışık kaynakları (ağaç, havuz, anıt aydınlatmaları vb) yapılan ışıklı reklam, logo veya ilan panosu gibi her türlü aydınlatmalar süs aydınlatması kapsamında değerlendirilir”. 

Tebliğ’de artık kullanılmayacak olan EYT ve SEYT kavramlarıyla tarif edilmiş olan ve sayaç denetimlerinden bahsedilen 14 üncü madde de bütünüyle yürürlükten kaldırıldı. 

Tebliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “13’üncü ve 14’üncü madde kapsamında” ibaresi de işptal edilen maddelere göre düzenlenerek “Denetim heyeti ve Şirket yetkililerince” şeklinde değiştirildi.

İTİRAZ PROSEDÜRÜ DE YENİLENDİ

16’ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları da aşağıdaki gibi değiştirilerek dağıtım şirketinin muhtemel itirazlarıyla ilgili prosedür hükme bağlandı; “(1) İnceleme ve denetim heyeti, denetlenen dağıtım şirketi personeli ile birlikte, şirketin taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itiraz ve düzeltmelerini kontrol etmek için itiraza ve düzeltmeye konu olan sayaçlara giderek itiraz veya düzeltmenin türüne göre öngörülen kısmi denetimleri tekrar yapar ve sonuçlar, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. Tutanakların bir sureti dağıtım şirketine verilir”. 

“(3) İnceleme ve denetim raporu hazırlanırken;

a) İlk incelemede sahada bulunamayan, ancak dağıtım şirketinin itirazı üzerine yapılan ikinci incelemede sahada bulunduğu anlaşılan sayaçlara ilişkin tespitlere inceleme ve denetim raporunda yer verilmez.

b) İlk inceleme ve itiraz üzerine yapılan ikinci inceleme kapsamında yapılan denetimlerde sahada bulunamayan sayaçlara ilişkin denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

c) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olan tesislerin taslak raporda yer alan hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ile dağıtım şirketince yapılan ayrıştırma sonrası hesaplanan tüketim miktarları en yüksek tüketim miktarları karşılaştırılarak aradaki fark denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedellerine uygulanır ve bulunan tutar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

ç) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olduğu tespit edilen abonelere ilişkin olarak, şirketlerin gerekli düzeltmeleri yapmalarını müteakip yapılacak ikinci denetim sonucu hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ve güç değerlerinin birinci denetimde bulunan değerlerden yüksek çıkması durumunda, ilk denetimde bulunan değerler esas alınır. Ancak birinci ve ikinci denetim arasında tesise, hat bazında bir ilave veya eksilme varsa ödemelerde ikinci denetim değeri, denetlemeden önceki dönemlerde ise birinci denetim değeri esas alınır. Diğer yandan, bakım veya benzeri bir durum nedeniyle denetimlerin herhangi birinde aboneye ilişkin ölçülen değerlerin (0) olması halinde, ölçülen diğer değer esas alınır.

d) Hesaplanan en yüksek tüketim miktarları birinci fıkra kapsamında hazırlanan tutanaklar esas alınarak revize edilir ve yeniden hesaplanan tutar, “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

e) Tamamı Yönetmeliğe aykırı olan abonelere ait tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

f) Denetlenen dağıtım şirketinin, gönderdiği genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi ile denetime konu dönem boyunca TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde yer alan fatura bilgileri karşılaştırılması sonucu eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık, iptal ettiğini belgelendiremediği aboneliklere karşılık gelen tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

g) Denetlenen dağıtım şirketinin, eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık belgelediği iptal tutanağında yer alan dönemden (tarihten) sonra gönderdiği tahakkuk tutarları “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.”

Ayrıca 16’ncı maddeye şu fıkra eklendi; “(4) TEDAŞ; hazırlanacak denetim raporunda denetlenen şirketin geçmiş yıllardaki tüketimlerini de gösterecek bilgilere yer verir. Raporun giriş kısmında bu bilgiler dahilinde analizleri de yapar”. 

Genel Aydınlatma Tebliği’nin 17’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ise şöyle değiştirildi; “(1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar”. 

“(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 5 nüsha olarak hazırlanır; birer nüshası Bakanlık ve TEDAŞ’ta muhafaza edilir. Yazı ekinde Bakanlık tarafından bir nüshası dağıtım şirketine ve iki nüshası da EPDK’ya gönderilir”.

Tebliğ’deki 18’inci maddenin birinci fıkrasında yer alan “SEYT” ibaresi “güç” şeklinde değiştirildi ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırıldı. Maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “15 gün içinde” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı ve aynı maddeye şu fıkra eklendi; “(12) Dağıtım şirketleri; genel aydınlatmaya yönelik yapılacak yeni tesislerde ve sayaç değişimlerinde kombi sayaç kullanmak zorundadır”. 

TEDAŞ İCMAL VE EK TABLO İÇERİĞİNDEN SORUMLU

Tebliğin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrası da “(3) İnceleme ve denetimlerde, 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara da uyulur” şeklinde değiştirildi. 

Ayrıca, 19’uncu maddeye aşağıdaki fıkra eklendi; “(4) TEDAŞ, Bakanlığa gönderdiği icmal ve eki tabloların içeriğinin doğruluğundan sorumludur”. 

Önceki ve Sonraki Haberler