1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. İletişimci ve medyacı ilişkilerine çeki-düzen

İletişimci ve medyacı ilişkilerine çeki-düzen

Enerji Günlüğü - Türkiye’deki halkla ilişkilerciler, kurumsal iletişimciler ve medyacılar, kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını...

İletişimci ve medyacı ilişkilerine çeki-düzen

Enerji Günlüğü - Türkiye’deki halkla ilişkilerciler, kurumsal iletişimciler ve medyacılar, kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmek ve anlayış birliği oluşturmak amacıyla İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Meslek İlkeleri’ni kabul etti.   

Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşması amacıyla medyacı ve iletişimcilerin kendi aralarındaki ilişkilerde uymaları gereken temel ilkeleri belirledi. Tarafların bu konuda kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmelerini, yüksek anlayış ve iş birliği içinde sağlıklı bir iş modeli oluşturmalarını amaçlayan “İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeleri” başlıklı metin de 28 Temmuz 2016 tarihinde tüm tarafların imzasıyla kabul edildi. 

İmzacı taraflar, gerek bu ilkelerin yaygınlaştırılması, gerek mükemmelleştirilmesi gerekse uygulamanın izlenmesi konusunda iş birliği yapma konusunda da fikir birliğine vardı. Kurum ve şirketlerin üst yönetim ve kurumsal iletişim yöneticileri, iletişim danışmanlığı şirketleri ile medya mensuplarının dâhil olduğu meslek örgütlerinin hayata geçirdiği iş birliği modelinin pek çok açıdan örnek oluşturduğu ifade edildi. 

İLETİŞİM VE MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE MESLEKİ İLKELER 

Amaç:

Bu metin, kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmek ve bu amaçla en yüksek anlayış ve işbirliği içinde sağlıklı bir iş modeli oluşturmak amacıyla, medya mensuplarının, iletişim profesyonellerinin, kurum/şirketlerin üst yönetim ve kurumsal iletişim yöneticilerinin meslek örgütleri tarafından hazırlanmıştır. 

Kılavuz niteliğinde hazırlanmış olan bu metin, tarafların imzasıyla bir taahhüt niteliği kazanmaktadır. Taraflar, gerek bu ilkelerin yaygınlaştırılması, gerekse mükemmelleştirilmesi ve uygulamanın izlenmesi konusunda da işbirliği yapma hususunda anlaşmıştır. 

Tanımlar:

1. İş Modeli: Kamuoyunun doğru ve eksiksiz, zamanında ve tarafsız haber alabilmesi için tarafların karşılıklı anlayış ve 

işbirliği içinde çalışmasını düzenleyen ilkeler bütünü

2. Taraflar (Alfabetik): Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD),  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi

3. Medya Mensubu: Gazete, dergi, TV, radyo, internet medyasını yöneten ve çalışan, kişisel dijital ve sosyal  medya 

hesaplarında haber yapan/sunan ve/veya haber içeriğine karar veren kişiler 

4. İletişim Profesyoneli: Her türlü kurum/şirketin iletişim yönetiminden sorumlu yetkilileri ile her türlü kurum/şirkete 

iletişim danışmanlığı/halkla ilişkiler hizmeti veren ajanslar 

5. Kurum/Şirket Yöneticileri: Her türlü kurum/şirketin ve iletişim ajanslarının karar verici konumundaki üst yönetimi  

6. Ambargo: Herhangi bir haberin ya da bilginin, kaynağı tarafından belli bir tarihe veya belli koşulların  yerine gelmesine kadar yayınlanmaması talebi; kaynak ile basın mensubu arasında bu yönde sağlanan  ‘centilmenlik anlaşması’ 

7. Off the Record: Basın mensubuna, kaynağını gizleyerek kullanması veya sadece konunun/haberin arka planını 

değerlendirebilmesi için yayınlanmaması koşuluyla verilen bilgi

 8. Akreditasyon: Genel anlamda yetki, yeterlilik ve güvenilirliğin belgelenmesi anlamına gelmekle birlikte, bu metinde herhangi bir resmi veya özel etkinliğe basın mensuplarının katılımına sınırlama uygulanması anlamında kullanılmaktadır.  

Genel İlkeler:

Taraflar;

9. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki ilkeleri benimser.

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf

10. T.C. Anayasası’na, yasalarına ve mevzuatına riayet eder; ilgili kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi hususunda ilgili kurumlar nezdinde işbirliği içinde çalışır.

11. Karşılıklı olarak mesleklerinin hak, değer ve itibarını korumak için özen gösterir. Güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, sorumluluk ve adil olma ilkelerine bağlı kalır, aralarında gizli ve özel anlaşma ile çıkar birliği oluşturma, ödüllendirme, rüşvet, baskı ve manipülasyonu kabul etmez.

12. Toplumun örf, adet, gelenek ve göreneklerine, ahlak anlayışına saygı gösterir. İletişim profesyoneli tarafından hazırlanan içeriklerde ve medya mensubunun hazırladığı haberlerde, ön yargılı, ayırımcı, karalayıcı, aşağılayıcı, suçlayıcı ve nefret içeren ifadeler kullanılmaması hususunda işbirliği yapar. Olumsuz davranış ve alışkanlıklarla ilgili özendirmeye neden olabilecek içerik oluşturmaktan kaçınır. 

13. Türkçe dilinin doğru kullanımına, toplumun geniş kesimlerinin anlayabileceği şekilde yazılı ve sözlü ifadeye özen 

gösterir. 

14. Örtülü reklam tanımının amacını aşmaması, halkın haber alma hakkını engellememesi, olağan haber trafiğini 

aksatmaması için, mecra yöneticileri, denetleme kurumları ve karar vericilerle birlikte açık kriterler üzerinde mutabakat sağlanması için çalışır.

15. Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. 

Taraflar, uymayı taahhüt ettikleri bu genel ilkeler dışında, aşağıdaki hassas konularda da tam bir karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, bu metinde belirlenen çerçeveye uygun olarak hareket edeceklerini beyan eder.

Kurum/Şirket Yöneticileri ve İletişim Profesyonelleri;

16. Temsil ettiği şirkete, markaya, kuruma ait içeriği, mecraların ihtiyaç ve beklentisine uygun biçimde hazırlar 

ve medya mensubunun değerlendirmesine sunar.  

17. Sunduğu içeriğin haber, röportaj, yorum vb. olarak yayınlanmasının garantisi olmadığının bilincindedir. 

18. Haberin yayınlanması veya yayın öncesinde haber metni ve görsel malzemenin kendi onayından geçmesi için medya mensubuna telkinde bulunmaz,  baskı uygulamaz ve tehdit etmez. 

19. Kurum/şirket ya da ajans için performans kriterlerinde; yayınlanan haberin kapladığı alan, reklam eşdeğeri, erişim veya haber adedi kriterlerinin, haberin etki ölçümü amacıyla kullanılmasını önermez.  Performans ölçümlerinin algı, itibar ve/veya pazar araştırması ile yapılmasını savunur.

20. Temsil ettiği kurum ve şirketlerin reklam güçlerini kullanarak haberlerin yayınlanmasını veya yayınlamamasını sağlama eğilimlerine karşı durmayı meslek ilkelerinin bir gereği olarak görür, bu tarz bir ilişkiye aracılık etmez.

21. Sözcüsünün, aynı anda birden fazla basın mensubuyla buluştuğu durumlarda, tüm katılımcıların habere eşit biçimde erişimini sağlar. Görüşmelerin, mümkün olan en kısa vadede, mümkün olan en geniş mecra yelpazesine bilgiye erişim imkânı tanıyacak şekilde organize edilmesi hususunda hassasiyet gösterir. 

22. Yayınlanan haber için maddi ödüllendirme yapmaz.  Basın buluşması ve gezilerinde, davet sahibinin ürün ve hizmeti 

ile doğrudan ilgili olsa dahi, basın mensuplarına yüksek değerli armağan verilmesini teklif etmez, basın mensupları arasında çekilişle hediye dağıtmaz. 

23. Medya mensubunun herhangi bir ürün ve hizmet hakkında objektif bir fikir sahibi olması için deneme amaçlı ürün gönderiminde bulunduğunda, kullanım süresini sınırlanması ve ürünün iade edilmesi prensibine riayet eder, tarafların itibarını korumak açısından, deneme amaçlı ürün gönderimini, ürünün kullanım, iade koşullarını bir protokolle tespit eder.

24. Medya mensuplarına, politik gerekçelerle, keyfi olarak veya kamuoyunun bazı haberleri almasını engelleme maksadıyla ‘akreditasyon’ uygulamaz. Mekân ve bütçe kısıtları ile güvenlik gerekleri çerçevesinde katılımın sınırlanması gereken etkinliklerde, başvuru sırasına göre basın mensuplarını akredite eder. Akreditasyon uygulanacaksa bunu organizasyondan önce nedenleriyle birlikte açıklar. Etkinliğe katılamayanlara yakın zamanda bir başka imkân yaratmayı görev bilir.

25. Akreditasyon uygulanan etkinliklere hangi basın mensubunun katılacağını başvuru yapan medya kuruluşunun belirleme hakkı olduğunu peşinen kabul eder.

Medyada Karar Vericiler ve Medya Mensupları;

26. ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni temel alır ve ayrıca;

27. Haberi önyargısız ve tarafsız olarak değerlendirir, kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşması dışında bir amaç güderek haber yapmaz. 

28. Başlık, spot, altyazı ve tanıtım metinlerinin görsellerini haberinin bir parçası olarak görür. Bunlardan haber içeriğiyle örtüşmeyenler hakkında üstlerine bildirimde bulunur, haberinin yanlış değerlendirilmesine neden olan uygulamaların takipçisi olur.

29. Yayın öncesinde, habere konu tarafların içerikle ilgili görüşlerine makul bir zaman diliminde başvurur.

30. Habere konu taraf ile konusunda uzman ve yetkin bir temsilcinin muhatap olmasına özen gösterir. 

31. İş ve özel alan ile dijital ortama izinsiz girmez, izinsiz dinleme ve görüntüleme yapmaz.

32. Kişisel ve kurumsal çıkarı için ayrıcalık talep edemez. 

33. Haber amaçlı edindiği herhangi bir bilgiyi, kendisinin veya yakınlarının çıkarı için kullanmaz; edindiği bilgi, maddi/ticari çıkarına olduğu takdirde, durumu ivedilikle açıklar. 

34. Hatalı bilgi yayınlandığı takdirde; cevap hakkı ve düzeltme sürecinde işbirliği yapar. 

35. Ambargolu haberlerde, haber kaynağının belirlediği ve/veya meslektaşlar arasında centilmenlik anlaşmasıyla belirlenen yayın zamanına uygun davranır. Bu tür kısıtlamaların dijital, sosyal mecraları ve kişisel hesapları da kapsadığını kabul eder.

36. Kaynağını gizleyerek kullanması veya sadece konunun/haberin arka planını değerlendirebilmesi için verilen kayıt dışı 

(Off the Record) bilgiyi kaynağın belirlediği koşullara aykırı olarak kullanmaz. Haber kaynaklarının verdiği özel bilgilerin gizliliğini ve talep edilmişse kaynağın kimliğini titizlikle korur. 

37. Reklam servislerinden gelen haber taleplerini, reklam vaadi veya tehdidi ile gelen haberleri değerlendirmemeyi bir meslek ilkesi olarak kabul eder.  

38. Nakdi veya ayni olarak belgeli ödeme karşılığında hazırlanan içeriklerin, editörler tarafından belirlenmiş içerikten ayrılması için özen gösterir. Bu tür içeriklerin ‘Advertorial’, ‘Reklam’ veya ‘Haber-İlan’ olduğunun yayın sırasında açıkça 

belirtilmesi konusundaki yasal zorunluluğu yerine getirmeyi itibarlarının bir gereği olarak kabul eder.

İşbu kılavuz doküman, öncelikle, tarafların beyanı ve taahhüdü olarak imzalanmak üzere hazırlanmıştır. 

Taraflar,  bu taahhüdü vererek;

− Kendilerine bağlı üyeleri de kılavuz doküman içeriği hakkında bilgilendirmek, onlara bu ilkeleri benimsetmek ve dokümanı geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını da beyan etmiş bulunmaktadır. 

− Bu kılavuz dokümanın, ilgili tüm paydaşlar tarafından kabulü için çalışacaktır.  

Taraflar; uygulama, gözlemleme, uygulama hataları ile ilgili bir uyarı sistemi ve denetim mekanizmasının oluşturulması için gerekli çabayı göstermeyi de taahhüt etmektedir.   

29 Haziran 2016 

Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi.

KURUM TEMSİLCİLERİ NE DEDİ? 

İmzacı tarafların,‘İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler’in kabulüne ilişkin yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı Musa Savaş: "Gerekli ve yapılması kaçınılmaz olan bir şeyin yapılmamasındansa geç de olsa yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bilişim Muhabirleri Derneği olarak İletişim ve Medya İlişkileri Kılavuzunun gerek pratiğe dökülmesine gerekse de zaman içinde geliştirilmesine har zaman destek olacağız."

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak: “İletişim ve medya sektörü arasında ilişkileri etik, hukuki, doğru ve sağlıklı yürütmek amacıyla başlattığımız çalışmanın iletişim sektöründe uzun dönemdir tartışılan sorunlara önemli katkı sağlamasını  diliyoruz. Diğer medya ve iletişim örgütlerinin de katılımıyla deklarasyonun  yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.”

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ: “İletişim sektöründe rolü olan tüm meslek örgütlerinin gelişmeye yönelik olarak, güç birliği içinde, tek çatı altında buluşmasına büyük önem veriyoruz.  Sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlayan işbirliği platformların sektörümüzü geleceğe güvenle taşıyacağına inanıyoruz. Bu meslek ilkelerinin oluşturulması aşamasında ilgili herkesin karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde hareket etmesi, içeriğin kendisi kadar anlamlı ve değerliydi. Örnek bir ‘iş modeli’ hedefi ile çıkılan bu yolculuğun kendisi de örnek bir ‘işbirliği modeli” oldu. İletişim ve Medya İlişkileri Yönetimi’ konusunda gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem işbirliğinin yeni, ancak çok etkili bir başlangıç olduğuna inanıyoruz.”

Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Vargül Şen: “Meslek standartlarının yükseltilmesine öncülük etmeyi kuruluşunda misyon edinen Kurumsal İletişimciler Derneği’nin Başkanı olarak, İletişim ve Medya İlişkileri Yönetimi-Mesleki İlkeler Kılavuzu’nun imza törenine tanıklık etmekten çok mutluyuz. Bugünden sonra kılavuzda yer alan ilkelere sahip çıkma, onların sorumluluğunu taşıma ve uygulanması için önemli çabalar sarf etme görevi, tüm sektör paydaşlarına düşüyor. Bunu başarabildiğimiz takdirde, deneyimlerimiz, bilgi ve birikimlerimiz mesleki standartlara dönüşerek ve iş yapış şeklimizle fark yaratmaya ve kurumlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.”

Reklamverenler Derneği - RVD Başkanı Ahmet Pura: “Dünya kan kaybediyor, sektörlerde rekabet değil savaş var… Bunlar hep uzun vade için olumsuzluk sinyalleri… Toparlanmayı, öncelikle doğru iş modelleri ve etik değerlere uyum sağlayacak. Yumruk sıkışırsak el sıkışamayız diyoruz. Uyumu, barışı ve doğruları bulmak adına uzlaşı esastır diyoruz.  İşte bu beraberlik önemli bir şans! Kabul edilen meslek ilkelerinin uygulanması hem sektöre ve hem de topluma  örnek olacaktır.”

TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkanı Hakan Güldağ: “Medya işiyle uğraşanlar imtiyazlıdır. Gazetecilik imtiyazlı bir meslektir. Bunun tek nedeni ise bireyin ve toplumun haber alma hakkıdır. Kendi yaşamımızdan başlayarak bizi ilgilendiren pek çok konuda özgür, dolayısıyla doğru karar alabilmek için, etrafımızda ne olup bittiğini doğru bilmemiz gerekir. Çeşitli kanallarıyla medyanın imtiyazı da bireyin ve toplumun bu ihtiyacının karşılanmasından kaynaklanır. Mesleğimizde her şey bundan sonra gelir ve başka hiçbir imtiyaz aranmaz. İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler, ortaya çıkan ihtiyaç üzerine, çeşitli boyutlarıyla bu durumu yeniden hatırlatıyor. Şimdi bize düşen görev, altına imza koyduğumuz taahhütlere uymak ve yaygınlaştırmak…”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar:  “Gazetecilerin en geniş yol haritası olan TGC’nin önderliğinde hazırlanan Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin de temel esas alındığı bu metin son derece önemli. Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler. Buna  uygun gazetecilik yapılmasının sağlanmasında tüm meslek örgütlerine büyük rol düşüyor. Ancak bu şekilde mesleğimizin standartlarını yükseltebiliriz."

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği – TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş: “İletişim ve Medya sektörü profesyonellerinin ortak iş birliği süreçlerini ve çalışma disiplinlerini, sektör örgütleri olarak bir kez daha kayıt altına almamızı çok önemsiyoruz. Hem iletişim hem medya sektörünün gelecek nesillerine mesleğimizi daha iyi tarif edebilmek, gelişen sistemleri kalite kavramı ile birleştirerek taşımak hepimizin görevi. Bu oluşturduğumuz sistemi, uygulamada takip edebilmek ve geliştirmek de aynı şekilde görevimiz. Sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.”

İMZACI KURULUŞLAR HAKKINDA

Bilişim Muhabirleri Derneği – BMD hakkında: Bilişim Muhabirleri Derneği-BMD, Türkiye’de Bilgi Teknolojileri alanında görev yapan basın mensuplarının 20 Şubat 1998 tarihinde kurdukları 142 üyeli bir dernektir. Üyeleri arasında gazete, dergi, haber ajansları, radyo, televizyon ve haber portallarının çalışanları bulunan derneğin amacı, “Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi sürecine katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir.

Ekonomi Gazetecileri Derneği – EGD hakkında: Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Türkiye genelinde muhabirinden köşe yazarına, editörden serbest çalışanına bütün meslektaşları bünyesinde toplayan ekonomi alanında en fazla gazeteci üye sayısına sahip meslek örgütüdür. EGD’nin yaklaşık 800 üyesi bulunmaktadır. EGD, üye profilinin gücü, düzenlediği etkinlikler ve nitelikleriyle Türkiye’nin en etkili STK’larından biridir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği  – İDA hakkında: İletişim Danışmanlığı sektörünün önde gelen 27 şirketini temsil eden İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği-İDA, 2004 yılında sektörü geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Beş kıtada 32 ülkeden 2.500’ü aşkın halkla ilişkiler şirketinin üye olduğu Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği - ICCO’nun Türkiye temsilcisidir. Derneğin başlıca amacı; sektörü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak; üyelerinin, mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini sağlamak; sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmaktır. 

Kurumsal İletişimciler Derneği –  KİD hakkında: Türkiye ekonomisine yön veren önemli kurumlarda çalışan Kurumsal İletişimcilerinin inisiyatifiyle 2009 yılında kurulan Kurumsal İletişimciler Derneği, kurumsal iletişim mesleğinin bilinirliğini ve itibarını artırmak, meslek standartlarının yükseltilmesine liderlik etmek, üyeler arası bilgi alışverişinde bulunmak, diyaloğu güçlendirmek ve genç iletişimcilere eğitim olanakları sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla kurumsal iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 75 üyesi bulunan Kurumsal İletişimciler Derneği üye kurumlarının %60’a yakını sektöründe ilk 10 arasında yer alıyor. 

Reklamverenler Derneği –  RVD hakkında: Reklamverenler Derneği'nin misyonu Türkiye'de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini, bilincini anlatmak ve artırmak, reklamla ilgili tüm süreçlerde reklamverenlerin haklarını korumaktır.  Reklamverenler Derneği, reklamveren - medya - reklam ajansı üçgeninde işleyişi yenileyerek güçlendirmenin yanı sıra, 20. yılında kavuştuğu yeni yapısıyla reklam sektöründeki problemlere yepyeni çözümler getirerek gerekli değişimleri başlatma; sistemlerin ve süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için etkili adımlar atma amacındadır. Reklamverenler Derneği, reklam sektörünün sağlıklı işleyişi ve gelişimi için öncülük etmek amacıyla markalaşma ve pazarda yaşanan problemlere odaklanmayı; sektörün ileri gelenlerini bir araya getirerek sorunları çözüme ulaştırmayı ve reklamverenleri sektörel gelişmelerden haberdar etmeyi hedeflemektedir.  Reklamverenler Derneği, Türkiye'de reklam pazarının her geçen gün büyüdüğü, rekabet ortamının giderek geliştiği ve markalaşma sürecinin yeni bir ivme kazandığı bir dönemde, gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde ve etkili olduğu tüm alanlarda sektörün yapısına uygun olarak, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket eder.

TOBB Medya ve İletişim Meclisi hakkında: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti –  TGC hakkında: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuştur.  81 ilden3 bin 872 üyesiyle Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütüdür.  Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin herkes tarafından benimsenmesini, geliştirilmesini, korunmasını, toplumda yaygınlaşmasını sağlamak, herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak; gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmek amacıyla kurulmuştur.  Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile gazetecilerin yol haritasını belirlemiştir. Yerel Medya Eğitim Seminerleri ile bugüne kadar 8 bin gazeteciye meslek içi eğitim vermiştir. Her yıl düzenlediği  Türkiye Gazeteciler Başarı Ödülleri, Sedat Simavi Ödülleri, Basın Özgürlüğü Ödülleri, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve Yerel Medya Ödülleri ile  gazetecileri ödüllendirmektedir. 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği – TÜHİD hakkında: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD, 1972 yılında kurulmuş, iletişim sektörünün en eski örgütüdür. TÜHİD, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, mesleki dayanışmayı sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak, genç iletişimcilerin sektöre uyumunu sağlayıcı sistemlere katkı vermek, iletişim fakültelerinin eğitim sistemi ile sektörel uyumuna katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. TÜHİD’in ayrıca bu yıl on beşincisini düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri de iş dünyasında ve sektörde ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. TÜHİD, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi kurulmasına öncülük etmiştir. KALDER-Türkiye Kalite Derneği ve Global Alliance üyesidir. BM Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesini 2008 tarihinde imzalamıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler