1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Kaçakçılıktan mahkumiyeti bulunana petrol piyasasında faaliyet yasağı

Kaçakçılıktan mahkumiyeti bulunana petrol piyasasında faaliyet yasağı

Enerji Günlüğü - Kaçakçılıktan mahkumiyeti bulunana ve kaçakçılıktan ötürü lisansı iptal edilen şirkete yüzde 10 ve üzeri payla ortak olanlara...

Kaçakçılıktan mahkumiyeti bulunana petrol piyasasında faaliyet yasağı

Enerji Günlüğü - Kaçakçılıktan mahkumiyeti bulunana ve kaçakçılıktan ötürü lisansı iptal edilen şirkete yüzde 10 ve üzeri payla ortak olanlara petrol piyasasında faaliyet yasağı getiriliyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağını görüşe açtı. Değişiklik taslağı 17 Haziran 2013 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak. İlgililerin taslak hakkındaki görüşleriyle varsa ilave öneri ve tekliflerini Kurum'un yayınladığı "Görüş ve Öneri Formu"nu kullanarak [email protected] e-posta adresine ve/veya yazılı olarak EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri istendi.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 - (1) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.

b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.

c) Rafineri hariç olmak üzere Kurum tarafından faaliyeti geçici olarak durdurulan tesisler için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilinceye veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar yeni lisans verilmez.

ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.”


MADDE 3 - (1) Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir.”


MADDE 4 - (1) Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, vuku veya öğrenme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:

a) Dernek ve vakıflar ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim şirketler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yeni ortak alınmışsa bu ortaklara ait son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü adli sicil belgesi,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve yeni başkan ve/veya üyelere ait son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü adli sicil belgesi,

c) Lisans sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni yetkililerin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, tatbik imzasının ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi ile son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü adli sicil belgesi.”


MADDE 5 - (1) Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Sona eren bayilik sözleşmelerinin; bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebliğ şerhli mazbatanın notere ulaştığı tarihten itibaren, diğer hallerde sona erme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve ilgili fesih protokolü, ihbarnamesi vb. belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi,”

(2) Aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“p) Dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarının devamı süresince, tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 emtia kodlarını içeren tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredemez.”


MADDE 6 - (1) Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.”


MADDE 7 - (1) Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 8 – (1) Aynı Yönetmeliğin EK-1’i “Lisans Başvuru Dilekçesi” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN

ADI-SOYADI

TARİH

İMZA

TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE

Her bir tesis için, Kurum tarafından ilk lisanslamada verilen ve değişmeyen özel numara

BAŞVURU SAHİBİNİN

TİCARET SİCİL NUMARASI :……………………………………………………………………………….

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU :……………………………………………………………………………….

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ(1) :……………………………………………………………………………….

TESİS KOORDİNATLARI(2) :……………………………………………………………………………….

TC KİMLİK NUMARASI(3) :……………………………………………………………………………….

VERGİ NUMARASI :……………………………………………………………………………….

TESİS KİMLİK NO(4) :……………………………………………………………………………….

YAZIŞMA ADRESİ :………………………………………………………………………………. :……………………………………………………………………………….

:……………………………………………………………………………….

:……………………………………………………………………………….

:……………………………………………………………………………….

TEL: :…… ……………………

FAKS: :…… ……………………

(1) 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak edinilmiş elektronik tebligat adresi. Sadece sermaye şirketi başvuru sahipleri için doldurulması zorunludur. Diğer başvuru sahipleri için ihtiyari.

(2) ED50-UTM 6o koordinat formatında.

(3) Sadece gerçek kişi başvuru sahipleri için doldurulması zorunludur.

(4) Daha önce lisanslandırılmış tesisler için Kurum tarafından belirlenmiş ve değişmeyen özel numara. İlk defa lisans başvurusu yapılacak tesisler için aranmaz.

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ

(Talep edilen lisans türünüXile işaretleyiniz)

(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.

(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.

(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.

(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Önceki ve Sonraki Haberler