1. HABERLER

  2. PETROL

  3. LPG piyasasında para cezaları arttırıldı

LPG piyasasında para cezaları arttırıldı

EPDK, LPG piyasasında 2021 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %9,11 oranında arttırdı. 

LPG piyasasında para cezaları arttırıldı

Enerji Günlüğü - EPDK, LPG piyasasında 2021 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %9,11 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayımladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 01 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

Buna göre, Tebliğ’in 16. Maddesindeki 2. fıkranın a, b, c ve ç bentleri ile aynı maddenin 4. fıkrasında bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar, 2021 yılı için, aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

16. madde, 1. fıkra, a) Aşağıdaki hallerde, otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere, sorumlulara 668.735 TL ile 13.374.703 TL aralığında idari para cezaları verilecek:
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.   
2) LPG ithalatına ilişkin bazı hükümler getiren 4’üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.
3) Piyasa fiyatlarının oluşumunu düzenleyen 10’uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
4) Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat konularını düzenleyen 12’nci ve sigorta konusunu düzenleyen 13’üncü madde hükümlerinin ihlâli. 

16. madde, 1. fıkra, b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara 334.367 TL ile 3.678.043 TL aralığında idarî para cezası verilecek:
1) Üretim ve dağıtım kurallarını belirleyen 5’inci; taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı işlerini düzenleyen 6’ncı ve otogaz bayileriyle ilgili düzenlemeleri getiren 7’nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
4) LPG ithalatı hakkındaki son fıkra hariç; lisans sahiplerinin yükümlülüklerini bildiren 4’üncü madde hükümlerinin ihlâli. 

16. madde, 1. fıkra, c) Dökme LPG kullanıcıları hakkındaki kuralları anlatan 9’uncu madde, sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğunu düzenleyen 14’üncü ve personel eğitimi hakkındaki düzenlemeleri getiren 15’inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara 133.747 TL ile 668.735 TL aralığında idarî para cezası verilecek. 

16. madde, 1. fıkra, ç) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapma yükümlülüğünü getiren, 8’inci maddenin dördüncü fıkrasının (6) numaralı bendinin ihlâli hâlinde bayilere 133.747 TL ile 668.735 TL aralığında idarî para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, d) Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 333TL idari para cezası verilecek. 

16. madde, 2. fıkra) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca 13.374 TL ve 66.873 TL arasında idarî para cezası verilecek.