1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA Soma’da sondaj yaptıracak

MTA Soma’da sondaj yaptıracak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Manisa Soma çevresinde 15 bin metrelik karotlu maden sondajı yaptıracak.MTA, Manisa’nın Soma...

MTA Soma’da sondaj yaptıracak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Manisa Soma çevresinde 15 bin metrelik karotlu maden sondajı yaptıracak.

MTA, Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki dört maden ruhsatı sahasında karotlu sondaj hizmeti satın almak üzere ihale açtı. Başlangıç tarihinden itibaren 100 günde tamamlanacak kazıların toplam uzunluğu 15 bin metre.

Karotlu Maden Sondajı yapılacak sahalar, Manisa-Soma-Kule Tepe, Oğuldak Tepe, Akyar Dere ve Büyükalıç Dere olarak sıralanıyor. Yüklenicinin, ihalenin sonuçlanmasından itibaren 20 iş günü içinde 5 makine ile çalışmaya başlamış olması isteniyor.

İhale, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları’nda 23 Şubat 2016 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak.

Yerli ve yabancı isteklilere açık tutulan ihalede, yerli katılımcılara yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. Ekonomik yeterliliğe ve mali yeterliliğe ilişkin bir kriter aranmayan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 100 TL karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü.