1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. NGS'lerde TAEK inşaat lisansı proje onayı yerine geçecek

NGS'lerde TAEK inşaat lisansı proje onayı yerine geçecek

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği’ni yayınladı. Yönetmeliğe göre TAEK'in...

NGS'lerde TAEK inşaat lisansı proje onayı yerine geçecek

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği’ni yayınladı. Yönetmeliğe göre TAEK'in vereceği inşaat lisansı, proje onayı yerine geçecek.

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

Yönetmelik, nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması; söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. 

TAEK’İN VERDİĞİ İNŞAAT LİSANSI PROJE ONAYI YERİNE GEÇECEK

Yönetmeliğe göre, NGS’ler için sistem işletmecisi ile Sistem Bağlantı Anlaşması imzalanmış olması koşulu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen İnşaat Lisansı proje onayı yerine geçecek. Ayrıca tesisin ön kabulü öncesi, sistem işletmecisi ile Sistem Bağlantı Anlaşması imzalanmış olması koşulu ile enerji iletim hattı (EİH), enerji nakil hattı (ENH), şalt sahası tesislerinin proje onay işlemleri, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak.

GERİLİM UYGULANMASI PROJE ONAYINA BAĞLI OLACAK

Proje onayı bulunmayan NGS’lere hiçbir şekilde gerilim uygulanmayacak. Sistem işletmecisi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmış olması, can ve mal emniyetinin lisans/tesis sahibince sağlanması koşulu ile lisans/tesis sahibi tarafından talepte bulunulması durumunda NGS’ye, sistem işletmecisi tarafından yakıt yükleme öncesi test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanacak.

TARAFLARIN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR KABUL HEYETİ OLUŞTURULACAK

Kabul işlemleri, Kabul Heyeti tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlığı temsilen bir mühendisin başkanlığında; Bakanlık mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, ilgili kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi/temsilcileri ve branş mühendis(ler)i, genel yüklenici veya imzaya yetkili temsilcisi/temsilcileriyle Kabul Heyeti teşkil edilecek. Kabul Heyetinde görev alan Heyet Başkanı ve üyeler belirlenen toplanma tarihinde kabulü yapılacak tesisin yer aldığı mahalde bulunmak zorunda olacaklar. Kabule katılamayacak heyet üyeleri, katılmama gerekçeleri ile birlikte tesis mahallinde toplanma tarihinden önce Bakanlığa bildirilmeleri gerekecek. Kabule katılmayan veya katılamayan üye Kabul Heyetinden çıkarılacak. Heyet Başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilecek. 

Kabul Heyeti, inceleme, test ve kontrollerde kullanılacak personel, araç ve gereçlerin yeterliğini araştıracak; eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması sağlayacak; kabul öncesi ve/veya kabul sürecinde devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerinden gerekli gördüklerini tekrarlatabilecek. 

Heyet üyelerinden bir veya birkaçının kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekecek. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gerekecek.

KABULÜN YAPILMASINA ENGEL OLAN DURUMLAR 

NGS’lerde can, mal, saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılacak ve kabul yapılmayacak. Kabulü yapılamayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar red tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınacak. Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin red tutanağını imzalamaktan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine mani olmayacak. Red tutanağı Kabul Heyeti Başkanı tarafından Bakanlığa bildirilecek. Bakanlığın kamu yararı gözeterek vereceği karara göre tesisin şebeke ile ilişkisinin kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilecek.

Kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek Bakanlığa sunulması ve bunun Bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilecek.

LİSANS SAHİBİ HER ŞEYDEN SORUMLU OLACAK

Tesisin imalatından, yapımından ve işletmesinden lisans sahibi hukuki olarak sorumlu olacak. Genel yüklenici, imalatçı ve proje müellifi gibi hizmet aldığı kişi ve kuruluşların faaliyetleri lisans sahibinin sorumluluğunu azaltmayacak veya ortadan kaldırmayacak.

Tesisin yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma işlemleri ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınması; sahada, mühendis dışındaki elektriksel işletme, bakım ve onarım işleri için “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi”ne sahip personel bulundurulması; kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından ve talep edilmesi durumunda ilgili kamu kurum/kuruluşlarına sunulması, lisans/tesis sahibinin sorumluluğunda olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler