1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TMMOB’dan odalarda bakanlık denetimine sert tepki

TMMOB’dan odalarda bakanlık denetimine sert tepki

Enerji Günlüğü - TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, son yasal düzenlemelerle meslek odalarının Bakanlıklara bağlanmasına sert tepki gösterdi.TMMOB...

TMMOB’dan odalarda bakanlık denetimine sert tepki

Enerji Günlüğü - TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, son yasal düzenlemelerle meslek odalarının Bakanlıklara bağlanmasına sert tepki gösterdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB’ye bağlı odalar yaptıkları basın açıklamaları ile son yasal düzenlemelere sert tepki gösterdiler.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın da Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın idari ve mali denetimi için kararname talebi var.

“ANLAŞILAN TMMOB‘YE BAĞLI ODALAR BAKANLIKLARIN İŞTAHINI KABARTMIŞ DURUMDA”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı basın açıklamasında AKP iktidarının uzunca bir süredir TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme, TMMOB‘ye kendine göre bir düzen verme çabalarını "geliştirerek" sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Anlaşılan TMMOB‘ye bağlı odalar bakanlıkların iştahını kabartmış durumda” dedi.

‘12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR’

12 Eylül’ün AKP ile sürdüğü ifade edilen açıklamada, “12 Eylül darbecileri 1983 yılında 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nda değişiklik yaparak Ek 3. Maddede "(KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir." biçiminde düzenleme yapmıştı. 12 Eylül darbecileri bu konuda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi hazırlamamışlardı. Merkezi idareye meslek örgütleri üzerindeki vesayeti de aşan yetkiler getiren bu yaklaşım, sonra gelen hükümetlerce de kabul görmemiş ve anılan madde öylece yürürlükte kalmıştı.

Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre sonra bugün uygulanmaya kalkışılması, aslında 12 Eylül hukukunun bugün AKP eliyle yürütülüyor olmasındandır” denildi.

MESLEK KURULUŞLARI DEVLETTEN TAMAMEN BAĞIMSIZ, ÖZERK KURULUŞLARDIR

Meslek kuruluşlarının, devletten hem mali hem de idari olarak tamamen bağımsız, özerk kuruluşlar olduğu, öte yandan meslek örgütlerinin aldığı kararların, yaptığı uygulamaların da zaten yargı denetimine açık olduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi: “ AKP vesayete sarılırken, sözde uyum sürecinde olduğumuz Avrupa ülkelerinde meslek örgütleri, devletten hem mali hem de idari olarak tamamen bağımsız kuruluşlardır.

12 Eylül bakiyesi olan ve özerkliği ortadan kaldıran bu düzenleme, AKP iktidarına kadar hiçbir iktidar tarafından kullanılmamış ve bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. Herkes açıkça görüyor ki; Birliğimize yönelik baskı ve yetki gaspı AKP iktidarı döneminde hızlanarak artmaktadır. Bu vesayet bu şekilde algılanmalıdır.

Ne ironidir ki, AKP "vesayet rejimine" karşı argümanlar kullanarak bugüne kadar iktidarını sürdürmüştür. Bugün "askeri vesayete karşıyız" söylemiyle kendi varlığına ihanet eden sözde aydınlardan destek alarak meşrulaştırılan bir iktidarın kendi vesayet düzenini kurduğuna da herkes tanıklık etmektedir. Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, iktidarın onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamadığı ve söylenemediği bir noktaya hızla sürüklenmekteyiz. İktidarı elde tutacak tüm 12 Eylül yasalarının yürürlükte olduğu, 12 Eylül yasalarının öngörmediği ve bu kadarı da fazla dediği noktalardaki demokratik alanları iktidar hızla kapatmaktadır.

AKP‘nin kararnamenin gerekçesine 12 Eylül KHK‘sinin yazılması bizce çok anlamlıdır.

Evet, 12 Eylül‘ün yıldönümünde söylemiştik, yine söylüyoruz: 12 Eylül AKP ile sürüyor.

Çok söyledik, yine söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, "Padişahım çok yaşa" diyenlerle birlikte saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB; bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda "Kral Çıplak!" demeye devam edecektir”.

TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI SONRASINDA SALDIRILAR İYİCE ARTTI

TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen hedeflerinden birinin TMMOB ve bağlı Meslek Odaları olduğunu söyledikleri basın açıklamasında Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında saldırıların iyice arttığına veTMMOB’nin sesini kesemeyen AKP iktidarının bu günlerde yeni adımlar attığına dikkat çekildi. Açıklamada,“Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin evrensel kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok sayıldı. Meslek Odalarının kamu adına yapmakla mükellef olduğu mesleki denetimler ortadan kaldırıldı. Meslek Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki zayıflatılmak istendi, ekonomik kaynakları kısıtlandı. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle mesleki denetim uygulamalarının denetimsizliğe itildiğine, zafiyete uğratıldığına dair görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca paylaştık.

Bilinmesini isteriz ki, AKP iktidarının TMMOB ve bağlı Odaları üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi geliştirerek, geleneksel mücadeleci ruhumuzu diri tutarak ve en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direneceğiz” denildi.

‘MESLEK ODALARI SUSMADI, SUSMAZ’

Açıklamanın sonunda kamuoyuna seslenilerek, “Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. TMMOB’ye bağlı Odalar Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın 135. maddesi doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın iktidarın entrikacı, rantçı denetçilerine ihtiyacı yoktur. İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı meslek Odaları AKP hükümetinin elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve temizdir.

Duyuruyoruz: TMMOB’yi susturmaya 12 Eylülcülerin gücü yetmedi, 12 Eylülcü paşalara özenenlerin hiç yetmez.

Meslek Odaları susmadı, susmaz” denildi.

Önceki ve Sonraki Haberler