1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. YEKA GES 2 ihale başvuruları Ocak’ta alınacak

YEKA GES 2 ihale başvuruları Ocak’ta alınacak

Enerji Günlüğü - Türkiye'nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA -2 GES için başvurular 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak. 5 yıl...

YEKA GES 2 ihale başvuruları Ocak’ta alınacak

Enerji Günlüğü - Türkiye'nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA -2 GES için başvurular 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak. 5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde kullanılacak paneller en az yüzde 60 oranında yerli olacak.

YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı. Şartname taslağına göre, yarışma başvuruları 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak.

Kurulacak güneş enerjisi santrallerinini toplam bağlantı kapasitesi 1000 MWe olacak. Bunun 500 (beşyüz) MWe’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 (ikiyüz) MWe’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 (üçyüz) MWe’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak. Bu şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.

SANTRALLER 5 YIL İÇİNDE DEVREYE ALINACAK

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24’üncü (yirmidördüncü) ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılacak ve en geç 60’ıncı (altmışıncı) ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınacak. Lisans süresi Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl olacak. 

YERLİLİK ŞARTI

GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları güneş panellerinde en az yüzde 60, kablo, kablo kanalı, taşıyıcı konstrüksiyon ve eviricilerde ise en az yüzde 51 olacak. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. 

VERİMLİLİK ŞARTI

Santrallerde kullanılacak FV Güneş Hücre Verimi en az  % 21 ve Güneş Modülü Verimi en az % 18 olacak. Güneş Modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü ilk 10 yıl sonunda %  9, 25 inci yılın sonuna kadar % 20 olacak. 

YARIŞMAYA KATILACAK TÜZEL KİŞİ YA DA ORTAKLIKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları veya Konsorsiyumlar başvurabilecek. Sözleşmeyi imzalayanın Konsorsiyum olması durumunda; Konsorsiyum ortakları, Sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Bunların 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirleri en az 600 milyon TL (veya karşılığı yabancı para) olacak. Yine bunların 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler) en az 180 milyon TL (veya karşılığı yabancı para) olacak. 

Başvuruda, Yarışmacılardan İş deneyim belgesi istenmeyecek. Yarışmaya katılan tüzel kişinin veya İş Ortaklığının veya Konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmayacak. 

YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları belirlendi 

NİĞDE-BOR YEKA İÇİNDE DEPOLAMA SİSTEMİ KURULACAK

Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh  (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek. YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları da ayrıca belirlendi.

10 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT GÖSTERİLECEK

Yarışma başvuru dosyasında, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları tutarındaki teminat mektubu bulundurulacak.

Yarışmayı kazanan GES Şirketi, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar 5 (beş) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 50.000.000 (ellimilyon) ABD Doları tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu Bakanlığa sunacak.  

GES’lerin, Sözleşme ve eklerine uygun olarak ilgili YEKA’larda kurulumunun gerçekleştirilmesi ve kısmen veya tamamen işletmeye alınması durumunda varsa cezai şartları, hukuki riskleri ve tazmin durumu, tamamlanan kapasitenin toplam kapasiteye oranı göz önünde bulundurularak kalan teminat tutarı, GES Şirketine ilgili GES’lerin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde iade edilecek. 

GES Şirketi, EDS’nin işletilmesine dair 15 (onbeş) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu EDS’li GES’in geçici kabul tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar Bakanlığa sunacak.

Şartnamede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilecek.

SÖZLEŞME ALACAKLARI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEBİLECEK

GES Şirketi, Sözleşmeden doğan alacaklarını Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere devredebilecek.

GES Şirketi veya bağlı GES Şirketlerinin payları Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere rehin edilebilecek.

Kredi veren, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, şartların oluşması halinde Lisans sahibinin yerine bir başka tüzel kişi önermek için EPDK’ya ve Genel Müdürlüğe başvurabilecek.

İş’in kredi veren tarafından finanse edilecek olması ve kredi verenin Lisans aşamasından önce Sözleşmeye müdahillik talep etmesi halinde, İdare’ye herhangi bir mali yükümlülük getirmemek şartıyla, kredi veren ile taraflar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilecek.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler