1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik dağıtım ve satışında usul ve esaslar yılbaşında yürürlükte!

Elektrik dağıtım ve satışında usul ve esaslar yılbaşında yürürlükte!

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtıcı ve perakende satıcıların uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Enerji Piyasası...

Elektrik dağıtım ve satışında usul ve esaslar yılbaşında yürürlükte!

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtıcı ve perakende satıcıların uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 18 Aralık 2012 tarihli toplantıda onaylanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya girecek Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın tam metni şöyle:

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Uygulanacak tarifeler
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esaslarda sayılan abone grupları itibarıyla; dağıtım sistemi kullanıcısı tüketiciler ve üreticiler ile görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden enerji alan tüketicilere bağlantı durumları da dikkate alınarak ait olduğu yıla ait tarife çizelgelerindeki;
- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazında,
- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazındaki tarifelerin yanında, OG seviyesinden dağıtım sistemine bağlı olup çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abone grubu kapsamındaki abonelere kW bazında,
- Reaktif enerji ile ilgili hükümler çerçevesinde kVARh bazında,
- İlgili bileşenlerden oluşan abone, fatura ya da okuma başına
Kurulca onaylı tarifeler uygulanır.
Abone Gruplarının Tanımı ve Tespiti
Sanayi abone grubu
MADDE 2 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli perakende satış şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.
(2) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler için görevli perakende satış şirketi, görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmasına rağmen sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin verilen 30 (otuz) günlük süre sonrasındaki ilk fatura döneminden itibaren tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesi üzerinden faturalandırılır. Görevli perakende satış şirketi, dağıtım şirketini abone grubu değişikliği hakkında bilgilendirir.
(3) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında olup, aboneliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB sicil kaydı yapılmış ve onaylanmış Kuruluş Protokolünün ibraz edilmesi halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir.
(4) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulmuş olan ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce tek noktadan ölçüm yapılmak suretiyle, elektrik aboneliği, bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan/yapılacak serbest bölgeler; bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam elektrik tüketimi içerisindeki payının toplam tüketimin yarısından daha fazla olduğunun/olacağının ilgili resmi kuruluşça belgelenmesi halinde sanayi abone grubu kapsamında değerlendirilir.
(5) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre alınmış “jeotermal kaynak dağıtım şirketi”, “jeotermal kaynak üretim şirketi” veya “jeotermal kaynak dağıtım ve üretim şirketi” belgelerini ibraz etmeleri halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir. Belgenin iptal edildiği tarih itibarıyla sanayi abone grubu uygulaması sonlandırılır.
(6) Otoprodüktör lisansına sahip üreticilerin kendi ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri ile bunun dışındaki diğer üreticilerin ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri (deneme amaçlı üretimleri için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimleri dahil) bu abone grubu kapsamındadır. Bu üreticiler elektrik enerjisi ihtiyaçları için tüketici konumundaki üreticiler olup, tüketicilere ilişkin ilgili hükümler uygulanır.
(7) Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili Bakanlığın İl Müdürlüklerinden belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesisleri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sanayi abone grubunda değerlendirilir.
a) Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri de sanayi abone grubu kapsamında olup, bu tesislere sanayi tesisinin ait olduğu tarife sınıfı ve tarife grubu hangisi ise o tarife sınıfı ve tarife grubuna ilişkin fiyat uygulanır.
b) Aboneliği Belediye tüzel kişiliği adına yapılan belediyelere ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki arıtma tesisleri, arıtma tesisinin ait olduğu müşterinin abone grubu kapsamındadır.
(8) Sanayi aboneleri orta gerilim ve alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri olarak ikiye ayrılır.
a) Orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: TEİAŞ’a ait bir YG/OG transformatörün dağıtım şirketinin kullanımındaki OG barasına mülkiyeti ve işletmesi aboneye veya dağıtım şirketine ait hatla bağlı sanayi aboneleri ile dağıtım sistemine özel trafosu ile bağlı olan sanayi aboneleridir.
b) Alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: Dağıtım sistemine dağıtım şirketi AG şebekesinden bağlı olan sanayi aboneleridir.
(9) Sanayi abonelerine 9 ve 10 uncu maddeye göre belirlenen tarife sınıfları ve aşağıda belirtilen tarife gruplandırması dikkate alınarak ilgili bileşenlerden oluşan tarifeler uygulanır.
a) Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Çift Terimli sanayi OG)
b) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Tek terimli sanayi OG)
c) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi AG abonesi (Tek terimli sanayi AG)
Mesken abone grubu
MADDE 3 – (1) Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır.
(2) Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur. Şehit aileleri 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba). Muharip/malul gaziler 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.
Tarımsal sulama abone grubu
MADDE 4 – (1) Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu kapsamındadır.
(2) Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine bu abone grubu tarifesi uygulanır.
Aydınlatma abone grubu
MADDE 5 – (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmaları ile Aydınlatma Yönetmeliğinde kapsamı belirlenmiş olan tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.
Ticarethane abone grubu
MADDE 6 – (1) Bu usul ve esaslarda tanımlanan diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.
Abone grubunun tespiti
MADDE 7 – (1) Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu tespiti ve abone grubu değişiklikleri;
a) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan/alacak müşteriler için görevli perakende satış şirketi tarafından,
b) Görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi tarafından,
yapılır.
(2) Müşteri, dahil olmak istediği abone grubu talebini gerekli belgeleriyle birlikte Şirkete yazılı olarak beyan eder. Bu beyan Şirket tarafından incelenip bu usul ve esaslarda tanımlanan abone gruplarına ilişkin belgeler ile diğer ilgili mevzuat gereği beyan edilmesi gereken hususlar ve/veya ibraz edilmesi gerekli belgeler dikkate alınarak abone grubu tespiti yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla abone grubunun özelliğini taşıyan ve farklı aboneler olarak ayrıştırılamayan kullanım yerlerinin (OSB’ler ve serbest bölgeler hariç) abone grubu söz konusu abone grupları arasında tarife farklılığı olması durumunda tarifesi yüksek abone grubu, tarife farklılığı olmaması durumunda ise tüketim içerisinde daha fazla paya sahip olacağı öngörülen abone grubu olarak kaydedilir.
(4) Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşteri talebini yazılı olarak beyan eder ve talebi uygun bulunduğu takdirde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminde yerine getirilir.
(5) Bir tüketicinin dahil olduğu abone grubunun herhangi bir sebeple Şirket tarafından değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketicinin gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün süre verilir. İlgili tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması halinde bu tüketici Şirket tarafından öngörülen abone grubuna dahil edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
DAĞITIM SİSTEM KULLANIM TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR
MADDE 8 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıları kapsar.
(2) Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az birinin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur.
a) Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.
b) Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
c) Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve 12-16 ncı maddelerde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.
d) Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedeldir.
e) Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına uygulanan bedeldir.
f) Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedelidir.
Tarife Sınıfları
Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları
MADDE 9 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları aşağıdaki hükümler çerçevesinde çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından oluşmaktadır.
(2) Çift terimli tarife sınıfı: Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi kWh miktarı üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç karşılığı kW miktarı üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
OG seviyesinden bağlı sanayi tüketicilerinden darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı sanayi abonesi tüketicilere talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır.
Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerin, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis etmeleri zorunludur.
(3) Tek terimli tarife sınıfı: Sadece dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olmayan kullanıcılar tek terimli tarife sınıfı kapsamındadır.
Tarife sınıfı değişikliği
MADDE 10 – (1) Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen OG seviyesinden bağlı dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Abonenin talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.
(2) Tarife sınıfı değişiklikleri, eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.
(3) Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.
Güç ve güç değişikliği
MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıların anlaşma veya sözleşme gücü; tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, cos φ=1 alınarak hesaplanan bağlantı gücüdür. Çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için ise talep edilen güçtür.
(2) Çift terimli tarife sınıfına dahil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep gücünün %10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır.
(3) Çift terimli tarifede güç değişikliği talebinin yazılı olarak dağıtım şirketine yapılması esas olup, Şirketçe uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için yapılan güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.
(4) Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına göre gerçekleştirilen güç değişiklikleri eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.
(5) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.
Reaktif Enerji Tarifesi
Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı
MADDE 12 – (1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.
(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dahilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.
(3) İlk defa reaktif enerji uygulaması kapsamına giren abonelere, yapılacak yazılı bildirim ile 30 (otuz) gün süre verilerek reaktif enerji ölçü sistemlerini tesis etmeleri istenir. Reaktif enerji ölçü sistemini tesis eden aboneye, Şirketçe yapılacak buna ilişkin tespit tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi itibariyle reaktif enerji tarifesi uygulanır. Yapılan bildirime rağmen reaktif enerji ölçüm sistemini tesis etmeyen abonelere, bildirimin yapıldığı fatura döneminden sonraki ikinci faturalama döneminde 13 üncü maddenin ikinci fıkrası ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre reaktif enerji uygulaması yapılır.
Endüktif reaktif enerji (sistemden çekilen reaktif enerji)
MADDE 13 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, sistemden çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.
(2) Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.
(3) Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.
Kapasitif reaktif (sisteme verilen reaktif enerji)
MADDE 14 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.
(2) Zorunlu olmasına rağmen, sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçen sayacını tesis etmeyen müşteriden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar sisteme reaktif enerji verdiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.
(3) Sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.
Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması
MADDE 15 – (1) 13 ve 14 üncü maddelerde belirtilen endüktif ve kapasitif reaktif sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.
Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi
MADDE 16 – (1) Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar endüktif reaktif enerji miktarı üzerinden reaktif enerji bedeli fatura edilir.
(2) Müşterinin fatura son ödeme tarihine kadar itiraz etmiş olması ve her iki reaktif sayacın sayaç ayar istasyonu tarafından doğru çalıştığının belgelenmesi koşuluyla, sayaçların doğru çalıştığının belgelendiği fatura dönemini izleyen ilk fatura döneminde tahakkuk ettirilen reaktif enerji bedeli fatura tutarından mahsup edilir veya müşterinin talebi halinde üç iş günü içerisinde nakden iade edilir.
Özel Transformatörlü Müşteriler
MADDE 17 – (1) Özel transformatörlü müşteriler için kayıp uygulaması, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine göre yapılır.
(2) Özel transformatörlü müşterilerin en az bir fatura dönemi olmak üzere belirteceği fatura dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini tedarikçisi aracılığıyla dağıtım şirketine yazılı olarak beyan etmesi halinde transformatörün enerjisi dağıtım şirketince kesilir. Beyan edilen dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmaz. Müşterinin bu kapsamdaki talebi, mücbir sebepler dışında bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defadan fazla olamaz.
(3) Aynı güç transformatöründen münferiden yararlanmakta olan birden fazla müşterinin olması halinde, transformatör kayıpları müşterilerin sözleşme güçleri dikkate alınarak, güçleri oranında faturalandırılır.
Dağıtım Sistemine Bağlı Üreticiler
Üretim faaliyetleri için tarifelerin uygulanması
MADDE 18 – (1) 26 ncı maddede belirtilen bağlantı durumlarına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilere sadece üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli ve bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli uygulanır.
(2) Üreticilerin bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defayı aşmamak koşuluyla tercih etmeleri halinde, sadece dağıtım bedeline ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı yürürlükteki iletim sistemi sistem kullanım tarifeleri metodolojisi ve iletim bölgeleri bazındaki üretici fiyatları aylık olarak uygulanır.
(3) İlgili mevzuata göre gerekli ölçü düzenini kurması (4Q kadranlı sayaç tesis etmesi) koşuluyla, dağıtım sistemine bağlı üretici şirket santralleri sisteme enerji verirken aynı zamanda reaktif enerji vermesi durumunda bu reaktif enerji faturalamada dikkate alınmaz.
(4) Üreticiler sisteme aktif enerji verirken aynı zamanda sistemden reaktif enerji çekiyorsa (kapasitif reaktif) reaktif enerji tarifesi uygulanır.
Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanacak tarife
MADDE 19 – (1) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsamında direkt hat tesis edilmiş olması halinde, tüketicinin kurulu gücü dikkate alınarak, bu tüketiciler için tarife çizelgelerinde kW bazında belirlenen emreamade kapasite tarifesi uygulanır.
İletim Bedellerinin Yansıtılması
MADDE 20 – (1) Dağıtım sistemi kullanıcılarına (üreticilerin sisteme enerji veriş hali hariç) 26 ncı madde hükümleri gereğince iletim bedelleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PERAKENDE SATIŞ TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR
Perakende satış tarifeleri
MADDE 21 – (1) Perakende satış tarifeleri düzenlemeye tabi olan tüketicileri kapsar.
a) Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.
b) Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.
(2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından;
Gündüz dönemi : Saat 06-17
Puant dönemi : Saat 17-22
Gece dönemi : Saat 22-06
arasındaki dönemlerdir.
(3) Müşteri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tek veya çok zamanlı tarifelerden birini seçebilir.
a) Çift terimli tarife sınıfını seçip, sözleşme gücü 0,7 MW (dahil) ve üzeri olan sanayi abonelerine çok zamanlı tarife uygulanır.
b) Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, müşterinin çok zamanlı ölçüm yapan sayacının bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacı bulunan müşterilerin, çok zamanlı tarifeyi seçmeleri zorunlu olmayıp, tek zamanlı tarifeyi seçebilirler.
c) Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.
(4) Bir kullanım yerinin tek noktadan ölçülmesi esas olmakla birlikte, aynı tüzel kişiliğe ait aynı kullanım yerinin teknik sebepler ile birden fazla sayaç ve aynı abone grubuna ait birden fazla aboneliği bulunması durumunda, ilgili kullanım yerine ait aboneliklerin tamamı için aynı tarife uygulanır.
Perakende satış hizmet bedeli
MADDE 22 – (1) Perakende satış hizmeti fiyatı, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında aynı veya farklı olmak üzere sabit ve/veya değişken bir bedel olarak belirlenir.
Kısa süreli elektrik enerjisi talepleri
MADDE 23 – (1) Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.
İletim sistemi kullanıcıları
MADDE 24 – (1) Görevli perakende satış şirketinden enerji temin eden, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler, iletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımında olmayan OG baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı olan tek bir tüzel kişi durumundaki tüketiciler ile aynı baraya birden fazla tüzel kişinin bağlı olması ve bu tüzel kişilerin TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olmaları halinde bu tüketicilere tarife çizelgelerinde iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler için belirlenmiş olan tarifeler uygulanır.
Kıst uygulaması
MADDE 25 – (1) Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin olduğu fatura dönemlerinin söz konusu olması ve günlük tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan değerin okuma tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura dönemi içerisindeki her bir gün için günlük tüketimlerin eş düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI DURUMLARINA GÖRE TARİFELERİN UYGULANMASI
MADDE 26 – (1) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif enerji bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.
(2) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile dağıtım şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.
(3) Dağıtım sistemine bağlı diğer tüketicilere dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.
(4) Bu maddenin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında belirtilen dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim bedeli, kayıp-kaçak bedeli, güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli gibi bedeller tüketicilerin tedarikçilerine fatura edilir.
(5) Kesme-bağlama bedeli ve sökme-takma bedeli, ilgili tüketicinin tedarikçisine fatura edilir. Tedarikçi kendisine fatura edilen bu bedelleri tüketicilerine aynen yansıtır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Yasal yükümlülükler
MADDE 27 – (1) Kurulca onaylanan tarifelerin abonelere uygulanmasında vergi, fon, pay, vb. gibi yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilir.
Tarife uygulamaları kapsamında abonelerin bilgilendirilmesi
MADDE 28 – (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte; abone grubu veya tarife uygulamaları bakımından mevcut durumunda değişiklik oluşan, yeniden belge ibraz etmesi gereği bulunan veya dağıtım şirketince bilgilendirilmesi gerekli görülen aboneler, bu usul ve esasların yayım tarihi itibariyle 30 (otuz) gün (dâhil) içerisinde yapılacak yazılı bildirim ile ilgili değişiklikler ve abone tarafından yerine getirilmesi gerekli hususlar hakkında bilgilendirilir.
(2) Bu usul ve esaslara göre bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan bildirim gereğince abonelerce yerine getirilmesi gereken hususlar için bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün (dâhil) süre verilir. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli işlemleri yerine getirmeyen aboneler ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketince yapılacak uygulamaları kabul etmiş sayılır. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli işlemleri yerine getirmeyen aboneler için verilen süre bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura dönemi itibariyle gerekli uygulama yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar
MADDE 29 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 30 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara yapılan atıflar bu Usul ve Esaslara yapılmış sayılır.

Önceki ve Sonraki Haberler