1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji verimliliğine kamu binaları da dahil edildi

Enerji verimliliğine kamu binaları da dahil edildi

Enerji Günlüğü – Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle kamu bina ve...

Enerji verimliliğine kamu binaları da dahil edildi

Enerji Günlüğü – Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle kamu bina ve kampüsleri de enerji verimliliği kapsamına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 27/10/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre Bina ve tesislerin işletilmesinde elektrik enerjisi kullanımı ile ilgili alınabilecek tedbirlere, Kamu bina ve kampüslerinde yapılacak aydınlatmalarda lamba ve armatür rantabilitesi Asgari 10 yılı içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderleri,İlk yatırım maliyeti unsurlarının birlikte değerlendirilerek tespit edilmesi eklendi. Proje onaylarında bu hesapların aranması zorunlu oldu. Yine, Kamu binalarına ait tüketimler bildirilirken kampüs aydınlatmaları da dikkate alınacak.

Ayrıca, gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettikleri enerjiden toplam çevrim verimi yüzde seksen ve üzeri olma şartı yerine Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olma şartı getirildi.

DIŞ AYDINLATMA

Dış aydınlatmada Karayolları Genel Müdürlüğünün yetki alanına giren şehir giriş ve çıkış yolları ve otoyollar haricinde kalan yol aydınlatma projelerinin bu limitlere uygunluğu elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi ilgili tüzel kişiler tarafından denetlenmeyecek.

Yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yanında LED’li yol aydınlatma armatürleri kullanılacak.Park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerinde yüksek basınçlı civa buharlı ve/veya kompaktfloresan lambalar yerine elektronik balastlı floresan, kompakt floresan lambalar veya LED’li armatürler kullanılacak. Park ve bahçe aydınlatmalarında sadece yol, oturma grubu, spor oyun araçları, otopark ve güvenlik gerektiren kısımlar aydınlatılacak. Dış aydınlatmada tercih edilecek lamba ve armatürler, rantabiliteye göre seçilecek. Rantabilite hesapları, lamba ve armatür ömrünü içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderlerini de içerecek şekilde yapılarak proje dosyasında ibraz edilecek.

PYÜB TANIMINDA DEĞİŞİKLİK

Proje yerinden üretim bileşeni (PYÜB)tanımından endüstriyel işletmenin tesislerine en fazla on kilometre mesafe içerisinde kurulması ve toplam çevrim verimi en az yüzde seksen ve üzeri olma ifadeleri kaldırıldı. Bunun yerine, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan ve verimi Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan ifadeleri getirildi.

STANDART DEĞİŞİKLİĞİ AYARI

Enerji yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı yerine ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardınauygun şekilde oluşturulacak.

EĞİTİME UYGULAMALI EĞİTİM VE DEVAM ŞARTI

En az 120 saat olması gereken etüt-proje eğitimleri dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya internet üzerinden uzaktan eğitimler şeklinde düzenlenecek ve bu teorik konular için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin üçte birinden fazla olamayacak. Bu eğitime katılım isteğe bağlı olurken, uygulamalı olarak verilen eğitim programının süresi seksen ders saatinden az olamayacakve bu sürenin en az yetmiş ders saatlik kısmına devam etme zorunluluğu olacak.

PROJE DEĞERLENDİRMELERİ

Proje değerlendirmelerde yerinde yapılan incelemelerde sadece ekipman ve sistemlerin mevcut olmayanları belirtilmeyecek, uygulanmış veya uygulanmasına başlanmış proje bileşenleri de belirtilecek.

Aday projeler puanlandırılırken kullanılan DP hesaplanırken (P/POR) oranı 0,67’den küçük olduğu durumlarda 0,67 olarak kabul edilecek.

UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİNE ZAMAN AYARI

Uygulama raporunda yer alan hesaplamalarda Uygunsuzluklar bildirimi takip eden on takvim günü içinde değil, on iş günü içinde giderilecek.

PROJE DESTEKLERİ

Uygulama raporu kapsamında, uygulamaları projede belirtilenlerden farklı yapılan proje bileşenleri ve uygulaması projesine uygun yapılsa bile uygulama sonundaki bileşen enerji kazancının projedeki miktarının altında gerçekleştiği tespit edilen proje bileşenleri desteklenmeyecek.

KOMİSYON RAPORU SUNUMU

Komisyon raporunun müdüre sunulması için uygulama raporunun uygunluğu aranacak ve uygun olmaması halinde düzeltilerek belirtilen sürede Genel Müdüre Proje dosyası ile birlikte sunulacak.

DESTEK MİKTARI HESAPLAMALARI

Uygulanacak destek miktarının hesaplanmasında yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış fatura bilgileri esas alınması artık yeterli olmayacak, faturaların başvuru tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacak.Ayrıca, gerçekleşen proje bedelinin (KDV hariç) kabul edilen proje bedelinden fazla olması durumunda, kabul edilen proje bedelinin en fazla yüzde on artırımlı değerini geçmeyecek proje bedeli üzerinden yapılan hesaplamalara göre destek ödemesi yapılacak. Gerçekleşen proje bedeli hiç bir surette KDV hariç bir milyon Türk Lirasını aşamayacak.

SERTİFİKA ALIMI

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sanayi veya bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve eğitime katıldığı dönemde enerji yöneticisi sertifikası verilmesi için istenen koşulları sağladığını belgeleyebilen, bu Yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi sertifikası verilecek kişiler için tanımlanmış alanlarda en az lisans eğitimi almış kişilere başvuruda zaman sınırlaması olmadan sanayi enerji yöneticisi sertifikası veya bina enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikaları ilgili sektörde kullanılmak kaydıyla geçerli olacak. Sektörlerden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikası almış olanların diğer sektörde enerji yöneticisi olarak görev yapmak istemesi halinde sanayi ve bina sektörleri için geçerli olacak şekilde ve şu usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi sertifikası verilecek: Sanayi ve bina sektörleri için her iki enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin yazılı istekleri üzerine, eski sertifikaları geri alınmak suretiyle ve başkaca bir şart aranmaksızın, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Sanayi veya bina sektörlerinden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikası sahibi olup, enerji yöneticisi sertifikası sahibi olmadığı diğer sektörde de enerji yöneticisi olarak görev yapmak isteyenlere, Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen merkezi s navlara girmeleri ve başarılı olmaları halinde, enerji yöneticisi eğitimlerine devam şartı aranmaksızın, ancak sınav ücreti ve sertifika bedeli alınmak kaydıyla, Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

REFERANS ENERJİ YOĞUNLUĞU HESAPLAMASI

Gönüllü anlaşma başvuruları değerlendirilmesi ile ilgili olarak, belgelendirmek kaydıyla, işletmeye alındığı tarih itibarıyla beş yılını tamamlayamadığı için referans enerji yoğunluğu hesaplanamayan endüstriyel işletmeler için referans enerji yoğunluğu, son üç yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması olarak alınacak.

BEŞ PROJE SINIRI

Başvurular beş proje ile sınırlı olacak. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahil olacak. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilen projeler bu sayıya dahil edilmeyecek.

DESTEKLERİN UYGULANMASI

Gönüllü anlaşmalar kapsamında desteklerin uygulanması konusunda, belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilecek. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşme döneminin bitiminden önce bu belgeye sahip olamayanlara destek ödemesi yapılmayacak. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler