1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Lisanssız elektrikte aylık mahsuplaşma düzenlemesi

Lisanssız elektrikte aylık mahsuplaşma düzenlemesi

Lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilgili sektörün beklediği aylık mahsuplaşma düzenlemesi yayımlandı. 

Lisanssız elektrikte aylık mahsuplaşma düzenlemesi

Enerji Günlüğü – Lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilgili sektörün beklediği aylık mahsuplaşma düzenlemesi yayımlandı. 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle beraber isteyen herkes, lisans almadan ve şirket kurmak zorunda kalmadan elektrik üretebilecek. Yönetmelik aylık mahsuplaşma konusuna da düzenleme getiriyor. 

Gerçek veya tüzel kişilikler, lisans alma veya şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi üretebilecekler; ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektriği şebekeye verebilecekler. Bu şekilde şebekeye verilen elektrik enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. Yönetmelik kapsamında kurulacak tesislerde üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması gerekiyor. Üretim tesisi fiili olarak üretim faaliyetine geçmeden önce ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi şebekeye verilemeyecek. Şebekeye verilecek enerji ile şebekeden çekilen enerji, her ayın 6’ncı günü yapılacak hesaplamalarla aylık mahsuplaşmaya tabi olacak. 

Geçici kabul alan ve İşletmeye giren tesislerde bir ay içinde sistem kullanım anlaşması (SKA) imzalanması gerekiyor. İsteyenler şebeke işletmecisinden, Üretim Kaynak Belgesi alabilecekler. 

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ
Lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlar olacak:

a) İmdat grupları.
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri.
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,
e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde, teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde hidrolik kaynağa dayalı kurulan üretim tesisleri,
ğ) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri. 

Mikrokojenerasyon tesisleri ile kurulu gücü 1 MW veya Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırı geçerli olacak; diğer tesisler için kurulu güç üst sınırı uygulanmayacak. 

İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK İÇİN 10 YILLIK ALIM GARANTİSİ
Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura döneminde şebekeye verilen net elektrik enerjisi ile tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından ilgisine göre belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süreyle satın alınacak. Bu 10 yıllık süre, tesisten şebekeye enerji verilmeye başlayan tarihten itibaren hesaplanacak.

Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaşma ve/veya organize toptan elektrik piyasalarında satış yapamayacaklar; lisanssız tesislerde üretilen elektrik, yönetmelik kapsamı dışında ticarete konu edilemeyecek. 

SİSTEM KULLANIM BEDELİ ÖDENECEK
Üretim ve tüketim tesisi aynı yerdeyse sisteme verilen veya sistemden çekilen enerji miktarı için; üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmadığı durumlarda ise sisteme verilen ve sistemden çekilen enerji için ayrı ayrı sistem kullanım bedeli, ödenecek. 

Yeni Yönetmeliğin yayımlanmasıyla; 02 Ekim 2013 tarihli “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”  de yürürlükten kaldırıldı. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler