1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İşte Elektrik Piyasası Kanunu Taslağı’nın son hali!

İşte Elektrik Piyasası Kanunu Taslağı’nın son hali!

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İşte Elektrik Piyasası Kanunu Taslağı’nın son hali!

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, genel kurul gündemine alınmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

TASARININ TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı, Komisyon'un bir raporu eşliğinde TBMM Başkanlığı'na iletildi. Raporaı tam metni şöyle:

KOMİSYON RAPORUNUN TAM METNİ:

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU TBMM BAŞKANLIĞINA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 17/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25/12/2012 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 1/724 esas numaralı “Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı”; Komisyonumuzun 23, 24, 29, 30, 31 Ocak 2013 ve 5, 6, 12, 13, 14 Şubat 2013 tarihlerinde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, EPDK, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, DSİ, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜRKOTED, TÜSİAD, PETFORM, Elektrik Üreticileri Derneği, Elektrik Ticareti Derneği, Sermaye Piyasası Kurulu, TOBB, ELDER, IC İÇTAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, Enerji Federasyonu, TEİAŞ, TETAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, OKMAN Enerji, SOYAK Enerji, RESYAD, ERDEMİR Grubu, İMKB, ELDER, OSBÜK ve TESAB temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı, 24 üncü Dönem 3 üncü Yasama Yılının 13 ila 22 nci Birleşimlerinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, 11/1/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/246 esas numaralı İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU ile İzmir Milletvekili Alaattin YÜKSEL’in, “Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”; 19/3/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/427 esas numaralı Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”; 27/3/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/448 esas numaralı Adana Milletvekili Ali HALAMAN’ın “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; 1/10/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/815 esas numaralı İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU’nun “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”; 1/10/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/829 esas numaralı İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin TANRIKULU ve 2 Milletvekilinin, “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 35 inci maddesi gereğince birbirleri ile ilgili görülerek birleştirilmek ve görüşmeler sırasında Tasarı metni esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüştür.

Ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomiye sahiptir. 2002 yılında 129,4 milyar kWh olan elektrik üretimimiz, 2012 yılı sonu geçici rakamlarına göre 242 milyar kWh’a çıkmıştır. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır. Bu yüksek talep artış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi öngörülmekte ve bu bağlamda da yüksek yatırım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yatırımların özel sektör tarafından yapılması öngörülmektedir. Bu yatırımların yapılabilmesi için özel sektöre; güven duyabileceği, şeffaf, iyi işleyen ve tam rekabetçi bir pazar ortamının sunulması gerekmektedir.

Ülkemiz elektrik üretiminde, 2002 yılında %38 olan özel sektör payı 2012 yılı sonu itibarıyla % 61 seviyesine ulaşmıştır.

Elektrik piyasasında reform niteliğinde düzenleme 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yapılmış ve sektördeki yeniden yapılanma çalışmaları başlamıştır. Bu Kanunun temel amacı; rekabetin mümkün olduğu sektör segmentlerinde bu rekabetin önündeki engellerin kaldırılması, rekabetin oluşacağı bir piyasa yapısının ve kurallarının hüküm süreceği bir çerçevenin oluşturulması, rekabetin mümkün olmadığı sektör segmentlerinde ise tüm taraflara eşit yaklaşımı temin eden tarafsız bir düzenleme yapılması ve bu surette tüketicilere en düşük maliyetli elektriği kullanma imkânı sağlanması ile arz güvenliğini garanti altına alacak bir yatırım ortamının teminidir.

Gündemindeki ağırlığını son on yıl içinde arttıran ülkemiz enerji ve özellikle elektrik piyasası büyük ve hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Elektrik Piyasasını düzenleyen kanunların piyasa aktörlerine ve geleceğe yönelik yol gösterici olmasının ayrıca piyasa gelişmelerinin önünde olmasının gerekliliği açıktır. Avrupa Birliği müktesebatında, 2001 yılından sonra üç yönerge çıkarılmış, enerji ve özellikle elektrik piyasası mevzuatında yeni amaç ve hedeflere yönelen yeni bir piyasa yapılanması öngörmüştür.

4628 sayılı Kanun, piyasa aktörlerinin ve düzenleyici kurumların 2001 yılından beri katettiği gelişmeleri kapsayamamıştır. Bu durum, özellikle sektöre yeni girmek isteyen yatırımcılar ve bunlara proje finansmanı temin eden finans kurumları açısından caydırıcı veya riski dolayısıyla kredi maliyetlerini arttırıcı bir unsur oluşturmaktadır. Ayrıca, AB müktesebatındaki gelişmelere paralel ulusal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Açıklanan gerekçelerle bazı hususların kanunda düzenlenmesinde hem yatırım ortamının geliştirilmesi hem de hukuki belirlilik ilkesinin temini ile ilgili olarak düzenleme yapılması amacıyla sektörün ihtiyaçları ile uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

- Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının amaçlandığının,

- Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesinin,

- Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Kanun hükümleri uyarınca lisans almak zorunluluğunun ve piyasa faaliyetlerinin birden çok tesiste yürütülecek olması halinde her bir tesis için ayrı lisans alınmasının,

- Elektrik piyasasında, lisans almak koşuluyla üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyeti yürütülebilmesinin,

- Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmasının,

- Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için asgari on yıl olmak üzere lisansların, en çok kırk dokuz yıl için verilmesinin,

- Üretim lisansı almış olan şirketlerin projenin gerçekleşmesine yönelik gerçek bir çaba göstermeksizin alınan lisanslar üzerinden devir yoluyla rant sağlama çabalarının önüne geçilerek lisansların gerçek yatırımcı tarafından alınmasının temin edilmesi amacıyla önlisans uygulamasının,

- Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreli önlisans verilmesinin,

- Önlisansın süresinin, mücbir sebep hâlleri hariç, yirmi dört ayı geçmemesi, ancak Kurul’un, kaynak türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranında uzatabilmesinin,

- Üretimin piyasaya arzının öngörülerek üretim faaliyeti gösterilen her türlü işletmede üretilen elektriğin olabildiğince kısıtsız ve engelsiz olarak piyasaya arz edilmesini sağlayan bir piyasa yapısının oluşturulmasının,

- Üretim faaliyetinin özel sektör üretim şirketleri ve bir kısım kamu üretim şirketleri eliyle yapılması ilkesinin benimsenmesinin,

- Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından organize edilecek organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının yapabilmesinin,

- Yeni oluşmakta olan bir piyasa olan elektrik piyasasında rekabetin aksak oluşmamasını teminen piyasa payı kısıtlarının korunmasının,

- Üretim faaliyetinin, lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından yürütülebilmesinin,

- İletim faaliyetinin lisans kapsamında tekel olarak TEİAŞ tarafından yürütülmesinin ve TEİAŞ’ın sadece iletim faaliyeti yapabilmesinin,

- Dağıtım şirketinin, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle iştigal edememesinin,

- Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişilerinin üretim ve ithalat şirketlerinden satın alacağı elektrik enerjisi miktarının, bir önceki yıl ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçememesinin,

- Piyasa işletim faaliyetinin, organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerden oluşmasının,

- Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulmasının,

- EPİAŞ’taki kamu kuruluşlarının ve kamu sermayeli şirketlerin doğrudan ve dolaylı toplam sermaye payının, Borsa İstanbul Anonim Şirketi hariç %15’i aşamamasının

- 4562 sayılı Kanuna göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerinden Kurumun belirleyeceği şartları sağlayanların, şirket kurma şartı aranmaksızın onaylı sınırları içerisinde, Kurumdan üretim ve/veya dağıtım lisansı alarak üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilmesinin,

- İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisleriyle kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ve mikrokojenerasyon tesislerinin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler olmasının,

- Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişilerin, gerekli hallerde üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesi ve bakım-onarım işlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırabilmesinin,

-Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak 31/12/2012 tarihine kadar resen ve lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilmesinin,

- Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kurumca henüz sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvurularının, önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesinin,

- Toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak resen ve bedel alınmaksızın tedarik lisansı verilmesinin,

- Tedarik şirketlerinin bölge sınırlaması olmaksızın hem toptan hem de perakende satış faaliyeti yapabilmesinin,

- İthalat ve ihracatın birer piyasa faaliyeti olmasının,

-Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumdan kaynaklanan hukuki ayrıştırma mükellefiyetinin yerine getirilmesi amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan dağıtım şirketinin perakende satış faaliyetinin, her dağıtım bölgesinde görevli dağıtım şirketince kurulan tedarik şirketi tarafından yerine getirilmesinin,

- Son kaynak tedariğinin kapsamı ve son kaynak tedarikçisinin atanma yoluyla belirlenmesi yönteminin benimsenmesinin,

- Sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş spot elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü piyasaların işleticisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmasının,

- Piyasada tedarik faaliyetiyle uğraşabilen üretim şirketlerinin ihracat yapabilmesinin,

- Kurum, Bakanlık, ve DSİ tarafından yapılacak denetime ve yaptırımlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin,

- İlk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanacak teşviklerin 31/12/2015 tarihine kadar uzatılmasının,

- Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları tanımının kojenerasyonla sınırlandırılarak yürürlükten kaldırılmasının ve mevcut otoprodüktörlerin önceki mevzuattan kaynaklanan haklarının korunarak üretim lisansı almalarının,

- 4628 sayılı Kanunun yürürlük döneminde sonuçlanmamış lisans başvurularının önlisansa dönüştürülmesinin,

- Arz güvenliğimize katkı yapılmasını teminen, üretim lisansı alarak belirli bir aşamaya gelmiş ancak lisansı çeşitli sebeplerle iptal edilmiş tesislerin ekonomimize kazandırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasının,

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

2/246, 2/427, 2/448 2/815 ve 2/829 esas numaralı kanun teklifleri ve gerekçeleri incelendiğinde;

- Elektrik abonesi olan vatandaşlardan, enerji tüketim tutarı dışında; kayıp/kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi ve KDV tahsil edilmektedir. Bu bedellerden, kayıp kaçak bedeli ile sayaç okuma bedeli kanuni dayanağı bulunmadığından Anayasa’nın 73 üncü maddesine ve % 2 oranında alınan TRT payının ise kanuni dayanağı olmasına rağmen haksız uygulama olması ve Anayasa’nın 172 nci maddesi hükmüne aykırı olması nedeniyle,

- Anayasa hükümlerine aykırı olarak abonelerden haksız tahsil edilen uygulamaların kaldırılmasının ve bu surette Ülkemiz sanayi üretiminin rekabet edilebilirliliği üzerindeki enerji maliyeti baskısının azaltılmasını, toplumun yoksul ve korunmaya muhtaç kesimlerinin aile bütçeleri üzerindeki yükün kaldırılmasını teminen, 4628 sayılı Kanun ve 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasının,

- 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tahsil edilen kayıp kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin başvuru şartı aranmaksızın iade edilmesinin,

- Su yapılarının denetiminin özel firmalara yaptırılmasının istenmesinin, denetimin devredilemez kamusal görev olması gerektiği düşüldüğünden, hidrolik santrallerin denetiminin DSİ tarafından yapılmasının,

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzda Kanun Tasarı ve Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

 

 Ülkeler için “enerji”nin en önemli gündem maddesi olduğu,

 Elektrik sayaçlarının Türkiye’de serbest pazar ekonomisine göre imal edilmesini ve rekabet ortamında imal edilmesinin sağlanması gerektiği,

 İMKB piyasalarında 3,5 trilyon dolarlık işlem hacmi bulunduğu, PMUM’un ise aylık 2 milyar TL’lik bir işlem hacmi olduğu,

 Tasarıyla öngörülen kamunun payının gittikçe azalmasının ve Enerji Ticareti Derneğine üye olan katılımcıların artmasının piyasadaki işlem hacmini de artıracağı,

 Borsanın en iyi fiyatın oluşabileceği bir mekân olduğu, Tasarının kanunlaşması ile tüketici, üretici ve aynı zamanda aracılık edenler için gerçek fiyata ulaşma imkânının oluşacağı ve altı ay sonraki elektriğin fiyatı önceden öngörebileceğinden riskin de minimize edileceği,

 Tüketicilerin enerji verimliliği ve çevre konularında bilinçlendirilmesi ve alışkanlıklarının bu yönde teşvik edilmesi gerektiği,

 Türkiye genelinde 32 milyon civarında elektrik abonesi tüketiciden, 9 ayrı kalemde tahsil edilen bedellerin oranının yüzde 81,3 seviyesine kadar ulaşabildiği,

 Otoprodüktör lisansı ile sanayicinin yüzde 20-25’e kadar indirimli elektrik kullandığı, burada bir ticaretten ziyade kendi sanayi tesisinin daha rekabetçi ortamda faaliyet göstermesinin sağlandığı,

 Tasarıyla getirilen düzenlemenin sektörü olumsuz etkilememesi için otoprodüktör ve otoprodüktör grubu düzenlemesinin muhafaza edilmesi gerektiği,

 Tasarıdaki, elektrik üretiminin arttırılmasını teşvik edici ve tüketici haklarını koruyucu hükümlerin daha da arttırılması gerektiği

 Kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli ve TRT payı gibi tüketiciden alınan haksız ödemelerin kaldırılması gerektiği,

 Kayıp-kaçak kullanımı önlemek için devletin gerekli tedbirleri alması gerektiği, Tasarıyla uygulanma süresi uzatılan ulusal tarife uygulamasına devam edilmesi yönündeki hükmün kayıp kaçağı destekler mahiyette olduğu,

 Abonelerin mülkiyetindeki sayaçların dağıtım şirketlerine devredilerek bir çok yerli sayaç üreticisinin mağdur edileceği,

 Lisans sahibi kişilerin lisansları kapsamındaki faaliyetlerinin de ilgili hizmet alımı yapabilmeleri sağlanarak elektrik piyasasında taşeronlaşmanın önünün açılacağı ve bu durumun pek çok mağduriyeti de beraberinde getireceği,

 Üretim tesislerinin çevre mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemeler için tanınan süreninin AB direktifleriyle çatıştığı,

 Lisansları iptal edilmiş ancak üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiği tespit edilen ve kamu yararı görülenlere lisanslarının geri verilmesine ilişkin geçici 14 üncü maddenin, yargı kararı ile lisansları iptal edilenler için uygulanmaması gerektiği, aksi durumun yargı kararlarını hiçe saymak anlamına geleceği,

 Elektrik üretim ya da dağıtım firmalarının ülke genelinin en fazla %20’si kadar paya sahip olmasının öngörüldüğü, beş firmanın ülkenin üretim ya da dağıtımı gerçekleştirerek oligapol haline gelebileceği, bu sebeple bu oranın %10’a çekilmesi gerektiği,

 Ülkemizde enerji talebinin yerli üretimle karşılanma oranının gittikçe azaldığı, Elektrik üretiminin %43,5’inin doğalgazdan, %12,2’sinin ithal kömürden, fuel oil gibi diğer ithal kaynaklarda dahil tüm elektrik üretimimizin %60’ının ithal girdilerden gerçekleştiği ve bu kaynakların ülkeye maliyetinin 36 milyar olduğu,

 Teknolojik gelişmeler ve dünyadaki enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yerli kömüre dayalı termik santrallerin rantabıl hale geldiği, Tasarı ile kısmen sağlanan desteğin daha da arttırılması gerektiği, çevre duyarlılığına dikkat edilmesi koşulu ile enerji sektörümüze linyit kaynaklarının da dahil edilmesinde yarar olduğu,

 Enerji arz güvenliğimiz için doğalgaz ve petrolde yaşanacak krize karşı gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği, bu sebeple yenilenebilir kaynaklara dayalı rüzgar güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının yanında biyogaz ve dalga enerji üretimlerine uygulanan AR-GE ve yatırım teşviklerinin artırılması gerektiği,

 Tasarıyla enerji, enerji ihtiyacı ve kullanımına dağıtım şirketleri perspektifi ile bakıldığı,

 Kullandığı enerjiyi günü gününe ödeyen sanayici ve diğer abonelerin kayıp kaçak bedelini de ödemek zorunda bırakıldığı ve bu durumun enerji maliyetlerini arttıran bir unsur olduğu, gerekirse kayıp kaçak bedelinin bakanlığa tahsis edilen bir bütçe ile sübvanse edilmesi gerektiği,

 Üretim ve dağıtım tesisleri ile görevli tedarik şirketlerinin her türlü hisse yapısı değişikliğinde Kurumdan izin alma zorunluluğu getirilmesinin doğru olmadığı, izin mekanizması yerine bilgilendirme yapılmasının daha uygun olacağı,

 Tasarı ile öngörülen son kaynak tedariğinde zor durumda kalmış tüketiciye pahalı fiyattan ürün satmanın önünün açılacağı, bu sebeple gerek sanayici gerekse diğer aboneleri korumak için son kaynak tedarik tarifesine bir üst limit konulması gerektiği,

 Son 30 yıldır sanayinin kendi ihtiyacını karşılamak için otoprodüktör tesislerinin teşvik edildiği, Türkiye’de 262 otoprodüktörün yılda 40 milyar kWh üzerinde elektrik ürettiği; ancak Tasarı ile otoprodüktörlere üretim lisansı verilmesinin öngörüldüğü,

 Tasarıyla, kojenerasyon tesislerinin kurulmasının zorlaştırıldığı ve ürettiği elektriğin en fazla %20’sinin sisteme verilmesinin öngörüldüğü, bu oranın %40 a yükseltilmesi gerektiği,

 Tasarı ile Kuruma ve Kurula, lisans iptalini gerçekleştirecek yetkiler verildiği, reel sektörün sürekli lisans iptali tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasının doğru olmadığı,

 Önlisans için Tasarıyla öngörülen sürelerin özellikle KOBİ boyutundaki iyi niyetli yatırımcıları uzaklaştıracağı, önlisans süresinin 40 aya yükseltilmesi gerektiği,

 Önlisans süresinde alınması öngörülen teminat mektubunun, yapılacak olan tesisin gücüne göre belirlenmesi gerektiği,

 Tasarıyla sayaçların mülkiyetinin bakım masrafları karşılığı dağıtım şirketlerine bırakıldığı; ancak sayaçların değiştirilmesinin yatırım bedeli altında vatandaşlardan tahsil edilmeye devam edeceği, mülkiyeti dağıtım şirketlerine ait olacağına göre sayaçların bedelinin de şirket tarafından ödenmesi gerektiği,

 Tasarı’nın 10 uncu maddesi ile dağıtım şirketlerinin elektrik ithal etmesinin önünün açıldığı, elektrik gibi stratejik bir konuda ithalatın serbest bırakılmasının yerli yatırımcıyı zor durumda bırakabileceği,

 Tasarıyla, hidroelektrik santrallerin su tutma alanında kalan demiryolu güzergahlarının kamulaştırma bedeli alınarak değiştirilmesinin öngörüldüğü ancak bu olumlu yaklaşımın rüzgar, güneş, jeotermal ve kömüre dayalı termik santrallerde ve karayolu içinde uygulanması gerektiği,

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji kaynağı yatırımlarının maliyetleri karşılanma süresi diğer kaynaklara göre daha uzun sürdüğü gerçeği de dikkate alınarak bu kaynaklara ve yerli kömüre dayalı termik santrallere yatırımı artırabilmek için iletim sistemi kullanma bedelinin ilk on yıl boyunca indirimli alınması gerektiği,

 Cemevlerinin aydınlatma giderinin de Diyanet bütçesinden karşılanması gerektiği,

 Tasarının geçici 8 inci maddesinin, çevre düzenlemeleri ile Anayasa’nın 56 ncı maddesi uyarınca sağlıklı çevrede yaşama hakkına aykırı olduğu ve ayrıca AB direktifleriyle çeliştiği,

 Aydınlatma giderlerinin yüzde 80’inin Bakanlık bütçesinden, yüzde 20’lik kısmının da ilgili belediye veya il genel meclisi veya il özel idaresi payından kesilerek karşılanması hükmünün kabul edilmesiyle özellikle kırsal kesimde % 20 oranın karşılanamayacağı ve bu durumun yeni sorunlara yol açacağı, bu payın % 10 gibi sembolik bir değere düşürülmesinin daha doğru olacağı,

 Arz güvenliğine ilişkin uygulanması öngörülen teşviklerin uygulanma süresinin yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesislerde 2 kat artırılması gerektiği,

 Spot piyasaların EPİAŞ bünyesinde işlem görmesinin, gün öncesi ve ileride açılacak olan gün içi piyasaların EPİAŞ’ta işlem görmesinin ve türev piyasaların ise Borsa İstanbul’da işlem görmesinin uygun görüldüğü,

 Şebekelerin akıllı olması konusunda verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tüm dünyada bir çalışma olduğu; akıllı şebekenin en temel ihtiyaçlarından birisi olan veriyi doğru, zamanında ve hatasız olarak şebeke yönetim merkezlerine iletebildiği

şeklindeki görüş, öneri ve eleştirileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

 2012 yılı itibarıyla toplam tüketimimizin 242 milyar kWh olduğu, önümüzdeki on yıl içerisinde bu miktarın iki katına çıkmasının öngörüldüğü, bu tüketimin karşılanabilmesi için Ülkemizin minimum 100 milyar dolar civarında bir enerji yatırımına ihtiyacı olduğu,

 2015 yılında serbest tüketici limitinin sıfıra indirilmesiyle beraber toptan ve perakende satış lisanslarının tedarik lisansı altında birleştirileceği,

 Elektriğin depolanamadığı için üretildiği kadar tüketilmesi veya tüketildiği kadar üretilmesi gerektiğinden anlık olarak dengelenmesinin gerektiği, TEİAŞ’ın elektriğin fiziksel olarak dengelenmesine ve mali olarak uzlaştırılmasına ilişkin faaliyetleri yürüttüğü,

 Tasarı ile TEİAŞ’ın sistem işletmecisi olarak faaliyetlerine devam edeceği ve %100 kamu uhdesinde kalacağı, EPİAŞ’ın ise, enerji borsası olarak yatırımcılara uzun vadeli fiyat sinyali verecek şekilde piyasa işletmeciliği yapacağı ve EPİAŞ’taki kamu payının %15’i geçemeyeceği, ancak Borsa İstanbul A.Ş’nin bunun istisnası olduğu,

 Ulusal tarife uygulamasına bir süre daha devam edileceği,

 PMUM’un EPİAŞ’la birlikte çalışarak bu piyasaları büyüteceği ve günlük işlem hacminin türev artı spot üç yıl içerisinde günlük 1,5 milyar dolar civarına gelmesinin öngörüldüğü,

Önceki ve Sonraki Haberler