1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Tamamlanmamış elektrik yatırımlarına ek süre

Tamamlanmamış elektrik yatırımlarına ek süre

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim lisansı alınmış ancak süresi içinde tamamlanmamış yatırımlar için 6 aylık Ek bitirme süresi daha tanındı. Süresi...

Tamamlanmamış elektrik yatırımlarına ek süre

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim lisansı alınmış ancak süresi içinde tamamlanmamış yatırımlar için 6 aylık Ek bitirme süresi daha tanındı. Süresi henüz dolmamış yatırımlar da aynı haktan yararlanacak. 

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, inşasına başlanmış ancak henüz tamamlanmamış elektrik üretim yatırımlarına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Yönetmelik'teki Mevcut Lisans Sahiplerine Altı Aylık Süre Verilmesi başlıklı geçici 15'ince maddeyle, bu kapsama giren yatırımların sahibi şirketlere, 6 aylık ek bitirme süresi daha tanındı. Bu haktan yararlanılabilmesi için söz konusu tüzel kişilerin tamamlaması gereken yükümlülükler de belirlendi. Söz konusu yükümlülükler şöyle:

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın lisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması,

b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması,

c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,

ç) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,

d) 30/4/1983 tarihli ve 18033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşün alınması,

e) Rüzgâr başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması için gerekli başvurunun yapılmış olması,

f) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın alınması.

EPDK'YA BELGE BİLGİ ULAŞTIRMA ŞARTI

Geçici 15'inci maddenin ikinci fıkrası da kimlere ve hangi şartlarla altı aylık ek süre tanınacağını belirliyor. Buna göre, inşaat öncesi döneme ilişkin süresi biten tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ilk fıkradaki yükümlülüklerini tamamladığına ilişkin bilgi ve belgeleri EPDK'ya sunacak. İnşaat öncesi döneme ilişkin süresi bitmeyen tüzel kişiler de kalan inşaat öncesi sürelerine altı ay eklenmek suretiyle bulunacak süre içerisinde söz konusu belgeleri Kurum'a iletecek.

ŞARTLARI TAMAMLAMAYANIN LİSANSINA İPTAL

Verilen süre içerisinde söz konusu yükümlülükleri tamamlayamayan tüzel kişiler, bu haktan yararlanamayacak ve haklarında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde işlem tesis edilecek. Söz konusu 9. madde şöyle:

"İşletmeye geçmemiş ya da geçememiş lisanslara yönelik işlemler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre

içerisinde, üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken

yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi

sürelerine ek olarak; yoksa sadece altı ay süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu

süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal edemeyen tüzel kişilerin lisansları iptal

edilir.

(2) Kamu kuruluşlarından elektrik üretim tesisi kurmak üzere redevans usulüyle

alınmış kömür sahası için verilmiş lisanslar ile lisansa dercedilmiş inşaat öncesi

süre içerisinde yapılması gereken kamulaştırma ve demiryolu rölekasyon işlemleri

bu süre içerisinde tamamlanamayacağı Kuruma gerekçeleriyle belgelendirilen ve

bu gerekçeleri Kurul tarafından kabul edilen lisanslar için birinci fıkra hükmü

uygulanmaz.

(3) Mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak

isteyen tüzel kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Kuruma

başvurmaları hâlinde lisansları veya başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir."

Önceki ve Sonraki Haberler