1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yenilenebilir ve yerli kömür avantajı 36 ay uzatıldı

Yenilenebilir ve yerli kömür avantajı 36 ay uzatıldı

Yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili devir sözleşmeleri ve elektrik satış anlaşmalarından kaynaklanan hakların süresi 36 ay uzatıldı. 

Yenilenebilir ve yerli kömür avantajı 36 ay uzatıldı

Enerji Günlüğü - Yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili devir sözleşmeleri ve elektrik satış anlaşmalarından kaynaklanan hakların süresi 36 ay uzatıldı. 

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle beraber; enerji sektörüyle ilgili Kanun’a eklenen bazı geçici maddeler oldu. 

Buna göre 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna Geçici 6. Madde eklendi. 

Geçici 6. Madde’de, “biyokütle tanımı kapsamına dahil edilen kaynaklardan enerji üreten tesisler için YEK Destekleme Mekanizmasında öngörülen süreler, üretim tesisinin YEK Destekleme Mekanizmasına dahil edildiği tarihten itibaren başlar” hükmü getirildi. Böylece ilgili yılda 31 Ekim gününden önce kabul almış tesislerin o yılın 31 Ekim gününü beklemesine gerek kalmayacak. 

ELEKTRİKLİ TAŞITLARA ÖTV DESTEĞİ
Değişiklik, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 12. Madde ile Ar-Ge yapan elektrikli taşıt markalarına da, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olmak üzere, destek verilebileceği hükmünü getirdi. Bu konuda Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın, 75 milletvekilinin imzasıyla verdiği Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde dile getirilmişti. Teklifte öngörülen Cumhurbaşkanı’nın yetkilendirilmesi konusu söz konusu geçici madde ile yürürlük kazanmış oldu. 

Böylece teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, destek kararında belirlenen kadarıyla, bu yatırımları dolayısıyla hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31 Aralık 2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek. 

LİSANSSIZLARDA BAĞLANTI ANLAŞMA SÜRESİ 120 GÜN UZUYOR
Lisanssız üretim projelerinin bağlantı anlaşması sürelerinin uzatılması konusu da 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen “Lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması” başlıklı Geçici 25. Madde ile hükme bağlandı. Buna göre bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, Geçici 25. Madde’nin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelikle en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirilmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilecek. 

YENİLENEBİLİR VE YERLİ KÖMÜR AVANTAJI 36 AY UZATILDI
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen “Sözleşme süre uzatımı ve devir” başlıklı Geçici 26. Madde ile; ihalesi yapılan yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili devir sözleşmeleri ve elektrik satış anlaşmalarından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin süreleri, 17 Ocak 2019 tarihinden itibaren 36 ay süreyle uzatılmış oldu. 

Bu madde kapsamında uzatılan süre içerisinde talepte bulunulması hâlinde ilgili olarak; proje şirketi bünyesinde hisse devri de dahil olmak üzere, sözleşme veya anlaşmalar devredilebilecekler. Bu durumda devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hariç, ilk ihaledeki şartlar aranacak; ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Ayrıca devir nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de alınmayacak. 

DÜZENLEME 3 BÜYÜK İHALE İÇİN ZAMAN KAZANDIRDI 
36 aylık süre uzatımı böylece; Kalyon, Çelikler, Türkerler ve Siemens gibi şirketlere YEKA rüzgar, YEKA güneş ve Çayırhan kömür santrali projelerini tamamlayabilmeleri için 3 yıl daha zaman tanımış oldu. 

Bu kapsamda Termik Santral Kurma Şartlı Çayırhan Kömür Sahası ihalesi, 1000 MW’lık YEKA GES-1 ihalesi ve 1000 MW’lık YEKA RES-1 ihalesini alan konsorsiyumlar çok önemli bir zaman kazanmış oldu. 

Bu üç ihaleyi alan konsorsiyumda yer alan şirketlerin başında Kalyon Grubu geliyor. Kalyon Grubu, her üç ihaleyi alan konsorsiyumun da başını çekiyor. 

Kalyon Grubu, Çayırhan’da Cengiz ve Kolin gruplarıyla; YEKA RES-1’de Türkerler ve Siemens’le; YEKA GES-1’de de Güney Koreli Hanwha şirketiyle ihaleleri kazanmıştı. Ancak Hanwha daha sonra konsorsiyumdan çekildi. Ardından konsorsiyum ortağı olma şartlarından olan teknoloji geliştirici şirket olma koşulu kaldırılmış ve ortaklık şartları kolaylaştırılmıştı. Şu durumda Kalyon Grubu’nun Hanwha’nın yerine yeni ortak alması gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler