1. HABERLER

 2. PETROL

 3. 2021’de petrol piyasası para cezalarına %9,11 zam yapıldı

2021’de petrol piyasası para cezalarına %9,11 zam yapıldı

EPDK, petrol piyasasında 2021 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %9,1 oranında arttırdı. 

2021’de petrol piyasası para cezalarına %9,11 zam yapıldı

Enerji Günlüğü - EPDK, petrol piyasasında 2021 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %9,11 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 01 Ocak 2021’den itibaren için geçerli olmak üzere, %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

Buna göre, Tebliğ’in 19. maddesindeki 1. fıkranın a, ç, d, f, g, ğ ve h bentlerinde bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

19. madde, 1. fıkra, a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 2.674.940 TL ile 13.374.703 TL arasında idari para cezası verilecek:

 1. Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
 2. Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker ile lisans kapsamı dışında sabit veya seyyar tank, düzenek ve ekipman bulundurmama yükümlülüğünü bildiren 4. maddenin 4. fıkrasının (l) bendinin ihlali. 
 3. Ulusal marker ekleme yükümlülüğünün düzenleyen 18. maddenin ihlali.
 4. Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak veya istasyonda bulundurmak. 

19. madde, 1. fıkra, (a) bendindeki hükümleri ihlal eden bayilik lisansı sahiplerine, bu para cezalarının yarısını uygulanacak. 

Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezalarının dörtte biri uygulanacak.

19. madde, 1. fıkra, ç) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 1.671.837 TL ile 8.359.189 TL arasında idari para cezası verilecek:

 1. Piyasa fiyatlarının oluşumu ve rekabet kurallarını düzenleyen 10. madde gereği EPDK tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
 2. İthalat, dağıtım ve ihrakiye teslim kurallarını belirleyen 9. maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.
 3. Rafineri lisansı sahiplerinin işleme, depolama, taşıma ve dağıtımla ilgili yükümlülüklerini düzenleyen 5’inci; ihrakiye teslim şirketi, bayi, lisanslı depocu ve rafinerici yükümlülükleri ile iletim, işleme, lisanslı depolama işlemleri ve solvent konularını düzenleyen 6’ıncı ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülüklerini bildiren 7’inci maddelerin ihlali.

19. madde, 1. fıkra, d) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 735.608 TL ile 3.678.043 TL arasında idari para cezası verilecek.

 1. Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak işlemlerden kaçınmamak, bunların oluşumunun engellenmesi için gereken tedbirleri almamak ve istenmeyen durumları zamanında gidermemek.
 2. Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere: sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
 3. Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere: Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmamak; Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almamak; Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmemek ve tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmemek; Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmemek; Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmamak; Kurumca istendiğinde, gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermemek; Tutanakları imzalamakla görevli olanların tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmemek; Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmemek; Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamamak; İletim ve depolamada kapasite kısıtları dışında kendilerinden yapılan talepleri ayrım gözetmeksizin karşılamamak; Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımamak, farklı şartlar öne sürmek. 
 4. İletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.
 5. Dağıtıcıların kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorinde yıllık tüketimi 5000 tonun altında olmayacak şekilde Kurum tarafından belirlenecek olan yıllık tüketim miktarının altındaki kullanıcılara kendi işlettikleri akaryakıt bayileri üzerinden satış yapmaları.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince Kanunun 19. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, 66.873 TL’den az olmamak ve 133.747 TL’yi geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

19. madde, 1. fıkra, f) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 167.183 TL ile 835.918 TL arasında idari para cezası verilecek:

 1. Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması.
 2. Bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara akaryakıt ikmali yapmak.
 3. Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapmak.
 4. Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
 5. Bayilik lisansı sahipleri için: Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmamak; Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almamak; Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmemek ve tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmemek; Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmemek; Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmamak; Kurumca istendiğinde, gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermemek; Tutanakları imzalamakla görevli olanların tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmemek; Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmemek; Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamamak; İletim ve depolamada kapasite kısıtları dışında kendilerinden yapılan talepleri ayrım gözetmeksizin karşılamamak; Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımamak, farklı şartlar öne sürmek.
 6. Bayilik lisansı sahipleri için: Petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti  engellemek, bozmak veya kısıtlamak amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemler ile piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması.

19. madde, 1. fıkra, g) Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için kesilecek para cezası ise %8,82 arttırıldı ve 333 TL olarak belirlendi. 

19. madde, 1. fıkra, ğ) Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürüne kesilecek cezalar da %8,82 arttı ve 333 TL oldu. 

19. madde, 1. fıkra, h) Bunların dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurumca 147.121 TL’den az olmamak ve 735.608 TL’yi geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde sekizi oranında idari para cezası uygulanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler