1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. CNG’li araç sahipleri lisanstan muaf olacak

CNG’li araç sahipleri lisanstan muaf olacak

Enerji Günlüğü – EPDK, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Böylece, CNG’li araç sahipleri, LNG’yi lisans almadan CNG’ye...

CNG’li araç sahipleri lisanstan muaf olacak

Enerji Günlüğü – EPDK, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Böylece, CNG’li araç sahipleri, LNG’yi lisans almadan CNG’ye çevirip kendi araçlarında kullanabilecekler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde birtakım değişikliklere gitti. Buna göre, CNG’li araç sahipleri, lisansa sahip olan şirketlerden alacakları LNG’yi başka bir lisans almadan CNG’ye dönüştürüp kendi araçlarında kullanacaklar fakat satamayacaklar.

İthalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı ile iletim faaliyetlerine ilişkin lisans başvuruları Kurul tarafından, toptan satış, (OTOLNG için toptan satış), CNG ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik lisans başvuruları da EPDK tarafından sonuçlandırılacak.

EPDK tarafından yapılan inceleme Kurul/Başkanlık Makamına sunulacak ve lisans başvurusu Kurul kararı/Başkanlık makamı onayı ile sonuçlanacak. Lisans başvurusu reddedilirse, ret gerekçeleri başvuru sahibine Kurul kararı/Başkanlık makamı onayını izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecek.

Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde ve bu proje ve tesislerim yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye lisans verilecek.

Mücbir sebepler dışında, öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilecek ve lisans alma bedelinin yüzde biri gelir kaydedilerek başvuru evrakı iade edilecek.

Lisans başvurusunun uygun bulunmasından sonra, inceleme ve değerlendirme süresince Kuruma eksik bilgi/belge sunulması veya inceleme ve değerlendirme sürecinde bilgi veya belgelerde değişiklik meydana gelmesi durumunda değişikliklere ait taleplerin 60 gün içinde tamamlanması ya da düzeltilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek. Değiştirilen ya da düzeltilen bu belgelerde de lisans verilmesine engel teşkil edecek bir husus tespit edilirse lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilecek ve lisans alma bedelinin yüzde biri gelir olarak kaydedilerek başvuru evrakı iade edilecek.

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, EPDK tarafından resen yapılan tadiller ile dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak hisse devrine ilişkin tadillerden lisans tadil ücreti alınmayacak.

İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OTOLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise EPDK tarafından gerçekleştirilecek. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenecek. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilecek.

Doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek.

Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit hale gelmeleri durumunda, lisans sahibi tarafından EPDK'ya gerekli bildirimde bulunularak lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu. Böylece, yapılacak lisans tadil işlemi, bedel alınmaksızın gerçekleştirilecek.

Dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak pay devirleri ile lisans sahibi tüzel kişide dolaylı pay sahibi tüzel kişinin sermaye artırımı işlemleri sonucunda meydana gelen sermaye payı değişimleri her defasında Kurul onayına tabi olmayacak. Lisans sahibi bu değişimleri EPDK'ya bildirmekle ve belediye veya belediye şirketine yapılan hisse devri sonucunda lisans tadil talebinde bulunmakla yükümlü olacak.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler