1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte bağlantı ve sistem kullanımı düzenlendi

Elektrikte bağlantı ve sistem kullanımı düzenlendi

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak isteyen kullanıcı en az dört ay, dağıtım sistemi kullanımını...

Elektrikte bağlantı ve sistem kullanımı düzenlendi

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak isteyen kullanıcı en az dört ay, dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek isteyen kullanıcı ise en az iki ay önceden dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, gerçek ve tüzel kişilerin elektrik iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’ni bugünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususları kapsamayan bu Yönetmeliğe göre, Kullanıcı, dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az dört ay, dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde ise en az iki ay önceden dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunacak. Bu hüküm, elektrik enerjisi veya kapasitesi tedarik ettiği tüketiciler adına sistem kullanım anlaşması imzalayan tedarikçilerle bu amaçla imzalanan sistem kullanım anlaşmalarına uygulanmayacak.

SERBEST TÜKETİCİYE MÜDAHALE EDİLEMEYECEK

Serbest tüketici niteliği kazanmış bir tüketicinin tedarikçisini seçme serbestisine hiçbir surette müdahale edilemeyecek ve serbest tüketicilerin sisteme bağlantı ve sistem kullanım hakları engellenemeyecek. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı taleplerinde, talep edilen bağlantı noktasına oranla ekonomik açıdan daha uygun ve daha düşük sistem kaybı sağlayan bağlantı noktasının varlığı durumunda bu hak engellenebilecek.

SİSTEME BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI OLUMSUZ GÖRÜŞLERİNDE SON SÖZ KURUMUN

TEİAŞ ve dağıtım şirketinin sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüşlerinin gerekçelendirilmesi zorunlu olacak. Sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, TEİAŞ veya dağıtım şirketi, başvuru sahibi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalamakla yükümlü olacak.

BÖLGESEL ÜRETİM TESİSİ KAPASİTELERİ HER YIL 1 NİSAN TARİHİNE KADAR YAYINLANACAK

TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, her yıl takip eden beş ve on yıl için olmak üzere sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini 1 Nisan tarihine kadar kendi internet sayfalarında yayımlar. Bu şekilde yayımlanan bölgesel kapasiteler dışında üretim tesislerine bağlantı görüşü verilmeyecek. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve piyasada rekabetin geliştirilmesi amacıyla Kurum tarafından talep edilmesi hâlinde, TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, belirledikleri kapasiteleri ve bağlantı noktalarının sayısını sistem koşullarını dikkate alarak artırmakla yükümlü olacak.

DAĞITIM BAŞVURULARINI TEİAŞ 45 GÜN İÇİNDE YANITLAYACAK

İletim sistemine bağlanmak ve iletim sistemini kullanmak isteyen dağıtım şirketlerinin başvurularını TEİAŞ 45 gün içinde gerekçeli şekilde yazılı olarak yanıtlandırmak zorunda.

BİRDEN ÇOK BAŞVURUDA ÖNCELİK SIRALAMASI

İletim sistemine birden çok bağlantı başvurusu olması durumunda TEİAŞ’ın bilgilendirme öceliği sırayla, Dağıtım şirketi, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, Yerli doğal kaynaklara dayalı üretim tesisleri olacak. Diğer durumlarda ise başvuru sırasına göre işlem yapılacak.

ANLAŞMA GÜCÜ İHLALİ

Kullanıcının anlaşma gücünü ihlal etmesi halinde sistem kullanım anlaşmasında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar uygulanacak. Üretim şirketleri, uyarı bildirimini aldığı tarih itibarıyla, diğer kullanıcılar ise uyarı bildiriminin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde anlaşma gücü ihlalini sonlandırmakla yükümlü olacak. Yükümlülükler yerine getirilmezse elektrik kesilebilecek ya da TEİAŞ otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilecek.

Kullanıcının anlaşma gücünü düşürmeye yönelik talebi; bu talebin, ancak ilgili olduğu yıldan bir önceki yılın Eylül ayının ilk gününe kadar yapılmış olması halinde değerlendirmeye alınacak.

İLETİM SİSTEMİ KULLANIMINI SONA ERDİRMEK İÇİN EN AZ İKİ AY ÖNCEDEN YAZILI BİLDİRİM GEREKİYOR

Kullanıcı, iletim sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak suretiyle iletim sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde, en az iki ay önceden TEİAŞ’a yazılı bildirimde bulunacak.

BULUNULAN BÖLGE DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURULACAK

Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine başvuracaklar. Dağıtım şirketi tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile yerli doğal kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik tanınacak.

BAĞLANTI TALEBİ UYGUN BULUNMAMASI HALİNDE BAŞKA DAĞITIM ŞİRKETLERİNE BAŞVURULABİLECEK

Dağıtım şirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde kurulmak istenen üretim veya tüketim tesislerinin bağlantı taleplerini, kendi dağıtım bölgesi sınırları içerisinde karşılamayı teknik veya ekonomik olarak uygun bulmaması halinde, bu durumu gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere ve Kuruma, tüketim tesislerine ilişkin başvurularda saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdügerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü; üretim tesislerine ilişkin başvurularda ise her durumda başvuru tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde bildirecek. Başvuru sahipleri bu bildirimden sonraki otuz gün içinde başka bir kuruma başvurabilecekler.

ÖZEL DİREKT HAT TESİSİ

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, lisansı kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri, iştirakleri veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis etmeyi talep edebilecek. Özel direkt hat tesis edilmesi, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi ile TEİAŞ veya dağıtım şirketi arasında yapılacak sistem kontrol anlaşması ile mümkündür. Sistem kontrol anlaşması talebin alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde değerlendirilir. Sistem kontrol anlaşması, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzaladığı tüzel kişi ile yapılır. Özel direkt hat tesis edilmesi, serbest tüketicilerin tedarikçilerini seçebilmelerine engel olmayacak.

YENİ İLETİM HATLARI TÜZEL KİŞİ VEYA KİŞİLERCE YAPILABİLECEK AMA MÜLKİYET VE İŞLETME SORUMLULUĞU TEİAŞ’IN OLACAK

Üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilecek. Bu kapsamda yapılan tesis ve hatların mülkiyeti ve işletme sorumluluğu TEİAŞ’a ait olacak.

ENERJİ KESİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlarda TEİAŞ ve dağıtım şirketi kullanıcıya en az beş gün önceden; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ kullanıcıya en az beş gün önceden, dağıtım şirketi ise, dağıtım sistemine bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş gün önceden, dağıtım sistemine alçak ve yüksek gerilim seviyesinden bağlanan tüketicilere de en az iki gün önceden, birinci fıkranın (e) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ ve dağıtım şirketi kullanıcıya en az yedi gün önceden bildirimde bulunacak. Diğer bentler kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kullanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilecek.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNCELİKLE KURUMA BAŞVURULACAK

TEİAŞ, dağıtım şirketi ve lisans sahibi kullanıcılar; bağlantı,sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarının hükümleri veya anlaşma hükümlerinde yapılacak değişiklikler üzerinde mutabakata varamamaları halinde,oluşan ihtilafların çözümü için öncelikle Kuruma başvuruda bulunabilirler. Söz konusu başvuru, Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

METODOLOJİ SUNUMU

TEİAŞ tarafından hazırlanacak olan kullanıcı tarafından tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemelerine ilişkin ve dağıtım şirketleri tarafından teklif edilecek olan kullanıcı tarafından tesis edilen dağıtım varlıklarının geri ödemelerine ilişkin metodoloji, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunulacak.

Önceki ve Sonraki Haberler