1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı” kuruldu. 27 Sayılı Bazı...

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu
Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı” kuruldu.
 
27 Sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” başlıklı 5. bölümünde yapılan değişikliklerle “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı” kuruldu.
 
BAKANLIK YURTDIŞINDA ÖRGÜTLENEBİLECEK
Değişiklik Kararnamesinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Teşkilat” başlıklı 167. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “merkez” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde “ve yurtdışı” ibaresi eklendi. 
 
“Teşkilat
MADDE 167 – (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur”. 
 
Ayrıca 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 179 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi.
 
“Yurtdışı teşkilatı
Madde 179/A-(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.”
 
Böylece Bakanlığın yurtdışında da teşkilatlanmasının önü açılmış oldu. 
 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU
Değişiklik Kararnamesinin öne çıkan maddesi, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının kurulduğunu bildiren düzenleme oldu. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Hizmet birimleri” başlıklı 168. maddesinin 1. fıkrasının “c” bendinden sonra “ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bendi eklendi. Hukuk Hizmetleri Başkanlığı birimi ise lağvedildi ve “f” bendinde “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı” ibaresi aşağıdaki şekilde yer aldı. 
 
“Hizmet birimleri
MADDE 168– (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,
c) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,
ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
e) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
f) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,
g) Personel Dairesi Başkanlığı,
ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
i) Özel Kalem Müdürlüğü.”
 
ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ AZALTILDI
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının kurulmasıyla, daha önce Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında sayılan enerji tasarrufu; enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmeler; enerji verimliliği ve enerji verimliliğinin artırılması gibi konular Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev yetkileri olmaktan çıkarıldı. Bu başlıklar bundan böyle Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri arasında sayılacak.  
 
Bundan böyle Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanacak. 
MADDE 169 – (1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır:
a) Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,
b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
ç) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,
d) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,
e) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,
f) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve
danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
g) Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,
ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve arttırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, daha önce Hukuk Hizmetleri Başkanlığı başlığıyla düzenlenmiş 174. maddesi de Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı başlığıyla düzenlenerek aşağıdaki gibi yenilendi. 
 
“Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
MADDE 174 – (1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici tedbirleri planlamak,
b) Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya etkinlikler yürütmek veya koordine etmek, 
c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerini de dikkate alarak, toplum genelinde enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin gelişmesi ve uygulamalarının özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ile çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen politika ve stratejileri takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek veya koordine etmek,
ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek,
d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüd ve danışmanlık hizmetleri vermek, laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirme ve sertifikasyon ile çalışmaları yürütmek,
e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek,
f) Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji etüdlerini yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dahil gerekli çalışmaları yürütmek,
g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek,
ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, yürütülen çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyu ile paylaşmak,
h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere Ulusal Enerji Verimliliği Bilgi Yönetim Sistemi kurmak ve işletmek,
ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatın uyum ve etki değerlendirmesini yapmak, çevre mevzuatına uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu sekretaryasını yürütmek,
i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisi incelemek, bakanlığın stratejileri ile uyumlu faaliyetler önermek, uygun görülenleri planlamak ve gerçekleştirmek,
j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak,
k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve raporların hazırlanmasına katkı sağlamak, ulusal sera gazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasını gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek, 
l) Enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarını uygulamak, geliştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı finansman imkanları dahil yeni destek araçları ve mekanizmaları önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini izlemek,
m) Enerji performans sözleşmeleri dahil enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
n) Ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, izleme ve denetim çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları uygulamak, 
o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
 
HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Son olarak, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi ve lağvedilen Hukuk Hizmetleri Başkanlığı yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
 
“Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 171/A-(1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) 26 Eylül 2011 tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak”. 
Önceki ve Sonraki Haberler