1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Hidroelektrik önlisans sürecinde yapı ruhsatı şartı yok

Hidroelektrik önlisans sürecinde yapı ruhsatı şartı yok

Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının sunulması zorunluluğu, hidroelektrik kaynaklara dayalı yatırımlarda aranmayacak. 

Hidroelektrik önlisans sürecinde yapı ruhsatı şartı yok

Enerji Günlüğü - Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının sunulması zorunluluğu, hidroelektrik kaynaklara dayalı yatırımlarda aranmayacak. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, bazı kavramların tanımları ve kapsamları ile önlisans tadil işlemleriyle ilgili gereklilikler yeniden düzenlendi. Buna göre bundan böyle, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik piyasaları da “Organize Toptan Elektrik Piyasaları” kapsamında sayılacak. 

Ayrıca daha önce ileri tarihli teslimatı da kapsayan “Türev Piyasalar” kavramı kapsamından ileri tarihli teslimat ifadesi çıkarıldı ve sadece ileri bir tarihte nakit uzlaşması yapılmak üzere elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının yapıldığı piyasaları ifade eder hale getirildi. 

Aynı çerçevede piyasa işletim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri kapsamına ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren organize toptan elektrik piyasalarının işletim ve mali uzlaştırma faaliyetini yürütmek de dahil edildi. 

YERLİ KÖMÜR VE TÜREVLERİ İÇİN YERLİ MADEN KAVRAMI
Yönetmelikte yer alan ve daha önce linyit, taşkömürü, asfaltit ve bitümlü şist gibi madenleri ayrı ayrı sıralayan hükümlere; 4 Haziran 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen ve yurt içinde çıkarılan madenleri ifade eden “Yerli maden” kavramı eklendi. İlgili maddeler de buna paralel olarak güncellendi. 

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz hükmünün lisans sahibi için başlangıç tarihi de “üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl” şeklinde yeniden belirlendi. Bu tarih daha önce “ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl” olarak ifade ediliyordu. 

NAZIM PLANI ONAYININ KESİNLEŞMESİ ŞART
Bir diğer değişiklik de önlisans sahibi tüzel kişilerin, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlayabilmesi için önlisans süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü oldukları iş ve işlemlerde getirildi. Buna göre kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin nazım ve uygulama imar planı onaylarının kesinleşmesi şartı getirildi. Daha önce bu konuda sadece imar planının onaylanması gerekliliği söz konusuydu. 

Ek olarak rüzgâr enerjisine dayalı başvurularda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğine ve askeri atış alanları ile tatbikat bölgelerine ilişkin olumlu görüşlerin alınması da gerekecek. 

HİDROELEKTRİKTE YAPI RUHSATI ŞARTI ARANMAYACAK
Değişikliğin getirdiği bir istisna olarak “Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler” başlıklı 17. maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde getirilen “Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin sunulması gerekir” hükmü, hidroelektrik kaynaklara dayalı yatırımlarda aranmayacak. 

Yönetmelik kapasite veya kurulu güç tadil başvurularında mekanik kapasite artışlarının, elektriksel kurulu güç artışı olarak değerlendirilmeyeceğini de hükme bağladı. 

TESİS SAHASINI DEĞİŞTİRME ŞARTLARI
Önlisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti durumunda, tadil işleminin yapılması için gereken koşullara da eklemeler yapıldı. Buna göre talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidroelektrik kaynaklara dayalı tesisler için DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması gerekecek. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için de Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün teknik değerlendirmesinin uygun olması şartı aranacak. 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEÇİCİ KABUL İLE BAŞLAYACAK
Üretim lisansı sahibinin gerçekleştirilen faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde Kuruma, usulüne uygun olarak ilerleme raporu sunma yükümlülüğünün de üretim tesisinin tamamının geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar yapılması gerekecek. Daha önce bu süre, “lisansta yazılı tesis tamamlanma tarihine kadar” idi. 

Değişikliğe göre ilk yıllık lisans bedeli üretim lisansları açısından, üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarih ile o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanacak. İlk yıllık lisans bedeli daha önce, tesis tamamlanma tarihi ile o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanıyordu. 

Yönetmeliğin “Pay devirleri” başlıklı 57 maddesinde yapılan değişiklikle, rüçhan hakkının kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ve kontrol yapısını değiştirmeyen doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerinin, onaya tabi olmayacağı hükmü getirildi. 

28 ÇUBAT 2019 ÖNCESİ KAPASİTE ARTIŞ ONAYLARI
Yönetmeliğe eklenen 29. Geçici Madde ile 28 Şubat 2019 tarihinden önce uygun bulunmuş kapasite artışlarıyla ilgili olarak Yönetmeliğin “Önlisansın tadil edilmesi” başlıklı 18’inci ve “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24’üncü maddeleri kapsamındaki kurulu güç artış taleplerinden 28 Şubat 2019 tarihinden önce Kurum tarafından uygun bulunanlar için söz konusu uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi halinde önlisans veya lisans tadil işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler