1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA Aydın`da linyit arayacak

MTA Aydın`da linyit arayacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Aydın sınırları içinde linyit kömürü aramak üzere sondaj yaptıracak.MTA Genel Müdürlüğü,...

MTA Aydın`da linyit arayacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Aydın sınırları içinde linyit kömürü aramak üzere sondaj yaptıracak.

MTA Genel Müdürlüğü, kömür rezervlerini geliştirme çalışmalarına devam ediyor. MTV bu çerçevede, Aydın ili Bozdağan ilçesinde Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı için ihale açtı.

Açık ihale usulüyle düzenlenen ihale MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu'nda 10 Haziran 2015 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

İhaleye kapsamında 4.000 m Aydın - Bozdoğan’da Karotlu Linyit Sondajı, 4.500 m Aydın - Bozdoğan’da Kırıntılı Linyit Sondajı yaptırılacak. Söz konusu metrajlar, birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecek.

Sondaj işinin süresi, işe başlama (ilk sondajın fiili olarak dönmesi) tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olarak belirlendi.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde, en az 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacak. İşe başlama tarihinde iki adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunlu.

İhale dokümanı, MTA'da görülebilecek ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 Nolu Oda) satın alınabilecek. Teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecek. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim gün olacak.

Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler