1. HABERLER

  2. PETROL

  3. MTA yurtdışında maden işletebilecek

MTA yurtdışında maden işletebilecek

Enerji Günlüğü – MTA Genel Müdürlüğüne yurt dışında maden işletme yetkisi veren kanun değişikliği yürürlüğe girdi. Maden Kanunu ile Bazı...

MTA yurtdışında maden işletebilecek

Enerji Günlüğü – MTA Genel Müdürlüğüne yurt dışında maden işletme yetkisi veren kanun değişikliği yürürlüğe girdi. 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu’nun Ek-1 maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlendi. 

“Ek Madde 1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2’nci maddede belirtilen görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında 11 Eylül 1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile yurt dışında arama, araştırma ve işletme faaliyetleri yapmaya, bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt dışında şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt dışında çalışma büroları açmaya yetkilidir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışı faaliyetleriyle ilgili yurt dışında çalıştırılacak personelin niteliği, görev süresi, bunlara ödenecek ücretler ile harcamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir”.

Böylece daha önce yurtdışında sadece arama ve araştırma yapabilen Genel Müdürlük, maden işletme alanında da faaliyet gösterebilecek ve bu amaçla kurulan şirketlere ortak olabilecek. 

MTA’NIN YURT DIŞI ŞİRKETLERİ BAZI MEVZUATTAN MUAF

Aynı maddeye eklenen yeni fıkralarla da Genel Müdürlüğün kuracağı şirketlerin hukuki statüsü ve buralarda çalıştırılacak işçilerin istihdam kuralları açıklığa kavuşturuldu. Buna göre Genel Müdürlüğün yurt dışında kuracağı şirketler; Devlet İhale Kanunu ve KİT’lerde Personel Rejimi ile İlgili KHK dâhil bazı mevzuat hükümlerinden muaf olacaklar. Bu şirketler, iş mevzuatına göre personel çalıştıracaklar. 

Maddeye eklenen ilgili fıkra aşağıdaki hükmü getiriyor: “Bu madde kapsamında kurulan şirketler özel hukuk hükümlerine tabi olup 10 Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 05 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 08 Eylül 1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 08 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 18 Mayıs 1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 04 Temmuz 2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler ile kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, şirketler veya ortak olduğu şirketler ile bunların iş ve işlemleri hakkında uygulanmaz. Şirketlerin faaliyetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür”.

KAMU PERSONELİ BU ŞİRKETLERE TRANSFER OLABİLECEK

Hâlihazırda bir kamu kuruluşunda çalışıyorken MTA Genel Müdürlüğü’nün yurt dışındaki faaliyetleri için kurduğu bir şirkette çalışmaya başlayacak olan personel için de aynı madde içinde, ayrı bir düzenleme getirildi. Buna göre bu şirketlerde istihdam edilen kamu personelinin, daha önce çalıştığı kamu kuruluşuyla ilişiği kesilecek. Ancak bu şekilde istihdam edilenler şirketteki görevlerinin son bulmasından itibaren ilk 6 ay içinde daha önce çalıştıkları kamu kuruluşuna, en geç 3 ay içinde sınavsız atanmak suretiyle ve koşullu olarak dönebilecekler. Dönüş koşulu olarak; öğrenimlerine ve kazanılmış hak aylıklarına uygun kadrolarına veya durumlarına uygun pozisyonlarına, ayrılmadan önceki kadro ve pozisyonları dikkate alınmaksızın atanma hükmü getirildi. 

Kanun maddesine bu konuda eklenen fıkra aşağıdaki gibi ifade edildi: “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bu madde kapsamında kurulan şirketlerin talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile şirketlerde istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, şirketteki görevlerinin sona ermesinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları üzerine daha önce çalıştıkları kurum veya kuruluşların öğrenimlerine ve kazanılmış hak aylıklarına uygun kadrolarına veya durumlarına uygun pozisyonlarına, ayrılmadan önceki kadro ve pozisyonları dikkate alınmaksızın en geç üç ay içerisinde sınavsız atanırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin şirket ve alt şirketlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda, şirketlerdeki çalışmalarından dolayı kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır”.

Önceki ve Sonraki Haberler