1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrol piyasasında elektronik başvuru dönemi

Petrol piyasasında elektronik başvuru dönemi

Enerji Günlüğü – EPDK, Petrol piyasalarında lisans işlemlerinin elektronik ortama taşınması sürecini başlatan düzenlemeler yaptı. Enerji Piyasası...

Petrol piyasasında elektronik başvuru dönemi

Enerji Günlüğü – EPDK, Petrol piyasalarında lisans işlemlerinin elektronik ortama taşınması sürecini başlatan düzenlemeler yaptı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yayınladı. Bu değişiklikle beraber, petrol piyasasında lisans başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. 

Değişiklik yönetmeliği uyarınca, 7. maddenin 1., 10. ve 11. fıkralarında; 15. maddenin 2. fıkrasında; 16. maddenin 2., 4. ve 5. fıkralarında; 17. maddenin 1. fıkrasının (d) ve (g) bendlerinde; 18. maddenin 4. ve 5. fıkralarında değişiklikler getirildi ve 34. maddenin 1. fıkrasının (r) bendinden sonra, (s) bendi eklendi. Ayrıca 17. maddenin sonuna bir fıkra eklendi ve Yönetmelik ekinde “Ek-1, Lisans Başvuru Dilekçesi” adıyla yer alan form da yürürlükten kaldırıldı. 

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU

“Lisans başvurusu” başlıklı 7. maddedeki değişiklikle başvuru prosedürünün elektronik ortamda da yapılabileceği hükmü getirildi. Söz konusu maddenin yeni hali ve eski hali, sırasıyla aşağıdaki gibi oldu: 

Madde 7, 1. Fıkra (yenisi): Lisans başvuruları, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8’inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

Madde 7- 1. Fıkra (eskisi): Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. (Ek cümle: RG-3/4/2012-28253) “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8’inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SÜRESİ İBRAZLA BAŞLAYACAK

Başvuru belgelerinin mevzuata uygunluğu değerlendirmesi hakkında bildirilen 10 günlük süre de bundan böyle belgelerin ibraz edildiği tarih itibarıyla başlayacak. Daha önce bu süre, belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihi itibarıyla başlıyordu. Böylece başvuru yapanlar, başvuru işlemlerinin ne zaman başladığını bilebilecekler ve başvuruların daha hızlı sonuçlanması mümkün olabilecek. 

Madde 7, fıkra 11’de ise başvuru belgeleriyle ilgili herhangi bir eksikliğin 10 gün içinde giderilmemesi halinde, başvuru yapılmamış anlamına geleceği de defaten vurgulandı. 

Yönetmeliğin “Lisans tadili” başlığı altındaki 15. maddesinin 2. fıkrası da başvuruların elektronik ortamda yapılabileceği hususuna uygun olacak şekilde güncellendi. “Süre uzatımı” başlıklı 16. maddenin 2., 4. ve 5. fıkraları da 7. maddedeki değişikliklerin silsilesi olarak güncellendi. 

“Lisansların sona ermesi ve iptali” başlıklı 17. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde; bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden sonra, dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde lisanslar, üç ay içinde lisans süresi sonunda tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona ereceği bildiriliyordu. Bu benddeki süre belirten ifade “iki ay içinde” olarak değiştirildi. 

Aynı maddenin (g) bendinde; 6 aydan uzun süre bayilik faaliyeti yapılmaması halinde lisansın tebligatsız sona ereceği bildirilirken; değişiklikte 6 aydan uzun süre satış yapılmaması halinde lisansın tebligatsız sona ereceği kaydedildi. 

17. maddeye, yeni bir fıkra ile hangi tür lisans sona erdirme başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemelerin Kurul tarafından yapılacağı kaydı eklendi. 

BÜTÜN BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE BİLDİRİM SÜRESİ 2 AY

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlığı altındaki 18. maddenin 4. fıkrasında lisansa kayıtlı bilgilerdeki değişikliklerin bildirim süresi, kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi de dahil olmak üzere bütün değişiklikler için 2 ay olarak yeniden düzenlendi. Daha önce bu süre “60 gün” olarak ifade ediliyordu ve kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi durumunda 3 ay olarak bildiriliyordu. 

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ADLİ SİCİL MECBURİYETİ KALKTI

Aynı maddenin 5. fıkrası, (a) bendinde de dernek, vakıf ve kooperatifler ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim şirketler hariç olmak üzere, yeni gerçek kişi ortaklardan istenen adli sicil belgesi ibraz yükümlülüğü kaldırıldı. Aynı şekilde (b) ve (c) bendlerinde de düzenleme yapıldı ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili kişi değişikliklerinde de adli sicil belgesi zorunluluğu kaldırılmış oldu. 

BAYİNİN ONLINE LİSANS İŞLEMLERİNİ DAĞITICI YÜRÜTECEK

Son olarak “Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 34. maddeye eklenen (s) bendi ile dağıtıcı lisansı sahipleri; bayiler tarafından aksi talep edilmedikçe, mevcut bayilerinin veya bayilik teşkilatına dahil edeceği bayilerin elektronik sistemler üzerinden lisans işlemlerini yapmakla da yükümlü oldular. 

Önceki ve Sonraki Haberler