1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte serbest tüketici olma koşulu esnedi

Elektrikte serbest tüketici olma koşulu esnedi

Enerji Günlüğü - Elektrikte serbest tüketici olmak için sadece bir önceki takvim yılında serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketmek şartı...

Elektrikte serbest tüketici olma koşulu esnedi

Enerji Günlüğü - Elektrikte serbest tüketici olmak için sadece bir önceki takvim yılında serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketmek şartı esnetildi. Artık  içinde bulunulan yılda da tüketim limitini yakalayan tüketici serbest tüketici olabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu.

Buna göre, serbest tüketici olmak için daha önce aranan bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçme koşulu değiştirilerek, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinme olarak düzenlendi. Ayrıca, içinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçmesi şartı da kaldırıldı.

YENİ TEDARİK ŞİRKETİNE BİLDİRİM YAPTIRIMI

Tüketicinin yeni tercih ettiği elektrik tedarik şirketi görevli tedarik şirketine değişikliğe ilişkin formu zamanında teslim etmediği taktirde tüketici mağduriyeti olursa yaptırım uygulanacak. Perakende satış sözleşmesinin süresi ve sona ermesini düzenleyen maddede yapılan değişiklik çerçevesinde, daha önce elektrik perakende satış sözleşmesini sonlandırmak isteyen tüketici bu isteğini tedarik şirketine yaptığı başvuru en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılırken, değişikliği içeren EK-3 formunu Piyasa Yönetim Sistemi üzerinde yeni tedarikçinin portföyüne geçtiği tarihe kadar görevli tedarik şirketine teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tedarikçi hakkında, söz konusu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetinin oluşması halinde, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanacak.

Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin serbest tüketici görevli tedarik şirketi tarafından konuyla ilgili olarak kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde imzalanmamış olması ilgili döneme ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen tüketim faturasını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Söz konusu faturanın yapılacak ikinci bildirim sonrasında ödenmemesi halinde tüketicinin elektriği kesilebilecek.

FATURALAMAYA SÜRE SINIRI

Elektrik ödeme bildirimine esas fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere daha uzun dönemlerle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenecek. Daha önce bu süre tamamen ikili anlaşma ile belirleniyordu. 

Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında; aynı ay içerisinde enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği nedeniyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında birden fazla faturalama yapılamayacak. Fatura dönemlerinin üç ay üzerinde olacak şekilde belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunlu olacak. Fatura dönemleri  üç ay veya üç aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, faturalamanın üç ay üzeri süreyi içerecek şekilde yapılması durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunlu olacak. Ancak faturalamanın tüketiciden kaynaklanan nedenlerle yapılamadığının belgelenmesi halinde taksit uygulanması zorunlu olmayacak.

SAYAÇ OKUMA AYLIK OLACAK

Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunacak. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilecek. Yönetmelikte belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılmaması ve Kurul tarafından uygun görülen haller dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir bölgesinde bu süreler aşılmayacak.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketici sayacının endekslerini okuyacak. Birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilecek. Serbest tüketiciler için, okunan endeks değerleri okuma tarihi bilgisi ile birlikte en geç 3 gün içerisinde Piyasa Yönetim Sistemi’ne girilecek.

FATURA BİLGİLERİ DÜZENLENDİ

İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilere dağıtım şirketi tarafından okuma bildirimi bırakılacak ya da tüketicilerin dağıtım şirketinden talep etmesi halinde okuma bildirimi elektronik ortamda tüketiciye gönderilecek. Söz konusu okuma bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alacak;

a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, serbest tüketici tekil kodu, uygulanıyorsa profil tipi,

b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

c) Aktif ve reaktif tüketime ilişkin ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

d) Değiştirilen sayaç var ise sayaçlara ait endeks değerleri detayı,

e) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek telefon numarası.

ÖDEME BİLDİRİMİ BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Görevli tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimlerinde, asgari olarak yer alması gereken bilgilerden daha önce Ödeme bildirimi tarihi itibariyle, tüketicinin son bir yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarı, yerine Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları yer alacak.

Tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimi veya faturalarda; tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girdiğine ilişkin bilgiye ve tekil koda yer verilmesi zorunlu olacak. 

İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunlu olacak.

ZAMANINDA ÖDENMEYEN BORÇLAR

Düzenlemeye tabi tarifelerden elektrik satın alan mesken abone grubu tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunlu olacak. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılacak. Oluşan masraf ve giderler aboneden talep ve tahsil edilemeyecek.

SERBEST TÜKETİCİNİN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ

Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemeyecek. Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişilerin bu kapsamdaki borçları nedeniyle elektriği kesilebilecek.

GÜVENCE BEDELİNİN İADESİ

Güvence bedelinin tespitinde, görevli tedarik şirketinin işletme kayıtları veya tüketicinin güvence bedeli makbuzu esas alınacak. Söz konusu kayıt veya belgenin bulunmadığı hallerde; aboneliğin güvence bedeli alınmadan yapıldığına dair somut bulgu ve belgenin bulunması haricinde, kullanım yerinin işletme kayıtlarındaki bağlantı gücü ve abonelik başlangıç tarihi dikkate alınarak tespit edilecek. İşletme kayıtlarında projenin ya da bağlantı gücünün bulunmaması halinde; kullanım yerinin mevcut bağlantı gücü ile aboneliğin başlangıcındaki birim bedeller göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecek. Abonelik başlangıç tarihi tespit edilemeyen aboneler için 31/12/2006 tarihi, abonelik başlangıcı olarak kabul edilecek.

Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenecek.

Sabiha KÖTEK

Önceki ve Sonraki Haberler