1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görevleri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görevleri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görevleri belirlendi

Enerji Günlüğü – Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlayan Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğin “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 7. maddesine göre Kurul’un görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

• 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler ve yetkilendirmelerle ilgili kararlar almak.

• İdari yaptırımlar hakkında karar vermek, idari yaptırımları uygulamak ve idari yaptırımların uygulanması için ilgili mercilerden talepte bulunmak.

• KHK’da, Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi’nin çalışma ve işleyiş hükümlerini bildiren “Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED)” başlıklı 13. madde kapsamındaki iş ve işlemlerin tesis edilmesine yönelik karar almak.

• Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemelerle bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.

• Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine karar vermek.

• Kurumun görev alanına giren konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek.

• Kurum yıllık iş planını, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini, mali tablolarını, performans tablolarını ve ilgili sair raporları onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

• Hizmet ve işlem bedellerini belirlemek.

• Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.

• Kurumun personel politikasına karar vermek.

• Beş yıla kadar yıllara sâri yüklenmelere ait sözleşmeler yapılmasına ilişkin karar vermek.

• KHK’nın “Kurum” başlıklı 7. Maddesinin, geçici görevlendirmelerle ilgili hükümleri bildiren 12. fıkrasında belirtilen personelin geçici olarak görevlendirilmesine ve Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarda ödeme yapılmasına ilişkin karar vermek.

• KHK’nın ekinde yer alan “1” ve “2” sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek kaydıyla, bu cetvellerdeki veya Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki olan cetvellerdeki, başkanlık müşaviri kadrosu ihdası hariç, kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesine ilişkin karar vermek.

• Belirli vasıfları taşıyan Kurum personeli ve Kurumda görevlendirilmiş personel arasından Kurum denetçilerini yetkilendirmek.

• Kurul kararlarından Kurumun internet sayfasında yayınlanacak olanları belirlemek.

• Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatta verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kurul; sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleriyle ilgili yetkiler dışındaki yetkilerini Başkana devredebilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler