1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Ormanlarda enerji tesisi kurulabilecek

Ormanlarda enerji tesisi kurulabilecek

Orman alanlarında enerji tesisleri kurulmasına imkan veren Yönetmelik yürürlüğe girdi. Ormanlarda GES kurulamayacak ancak izinli turizm tesislerinin çatılarıyla HES’lerin su yüzeyleri istisna olacak. 

Ormanlarda enerji tesisi kurulabilecek

Enerji Günlüğü - Orman alanlarında enerji tesisleri kurulmasına imkan veren Yönetmelik yürürlüğe girdi. Ormanlarda GES kurulamayacak ancak izinli turizm tesislerinin çatılarıyla HES’lerin su yüzeyleri istisna olacak. 

Orman Kanununun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; jeotermal kaynak arama, petrol ve doğalgaz boru hattı; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesisler kurulmasına izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre ormanlık alanlarda lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri (GES) kurulamayacak. Ancak bu madde kapsamında ve turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilecek.

Ormanlık alanda enerji tesisleri için izin almak isteyenler, ön lisans veya lisansını; mevcut izin verilen alan üzerinde kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ilgili bakanlıktan alınmış lisanssız üretim yapabileceğine dair belgesini; petrol-doğalgaz izinlerinde ruhsatını ve ilgili tesis Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında giriyorsa ÇED belgesini ibraz edecekler. 

Hidroelektrik santral tesislerinde (HES) santral binası, rüzgar enerji santrallerinde türbin alanları, termik, doğal gaz çevrim, nükleer güç santralleri izinlerinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazının da ibrazı gerekecek. 

6 AY İÇİNDE TEMİNAT ŞARTI

Ormanlık alanda verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edildikten sonra en geç altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınacak. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmayacak ve herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilmiş sayılacak. 

AĞAÇLANDIRMA, İZİN, ORKÖY VE EROZYON BEDELİ ÖDENECEK

Verilen ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise ağaçlandırma bedeli, arazi izin bedeli, orman köylüleri kalkınma gelirleri tahsis payı (Orköy) bedeli ve erozyon bedeli alınacak. 

Enerji üretim santrallerinin elektrik üretimi neticesinde oluşan küllerinin depolanacağı katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinde depolama bedeli olarak depolama bedelinin 1/8’i ödenecek. Ormanlık alanlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü adına yapılacak enerji nakil hatları ve bunlara ait trafo binalarından; ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmayacak. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli olarak alınacak.

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama maksadıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden de orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmayacak.

Mevcut izin verilen alan üzerinde kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisi izinlerinde de ağaçlandırma bedeli, arazi izin bedeli, orköy bedeli ve erozyon bedelinin tamamı alınacak.  

Lisansın, ön lisansa istinaden ek süre dahil verilen kesin izin süresi içerisinde idareye teslim edilmemesi halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın verilen izin iptal edilecek ve tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

SÜRE 99 YILA KADAR UZATILABİLECEK

İzinlerin süre uzatımında arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir ve kesin izin süresi kırk dokuz yılı geçemeyecek. Ancak uzatmalar dahil toplam kırk dokuz yıllık süre sonunda süre uzatımı yapılabilecek. 49 yıllık kesin izin süresi sonunda, yükümlülüklerin tamamı yerine getirilirse, izinlerin süresi; izin maksat ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin sahibinin talep etmesi, orman idaresinin uygun görmesi halinde yer, bina ve tesislerin rayiç değerine göre yıllık hesaplanacak rayiç bedel üzerinden doksan dokuz yıla kadar uzatılabilecek. Orman idaresi gerek görmesi halinde uzatma sürelerini on yıllık dilimler halinde kullandırabilecek. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri de bu süre sonunda yapılacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler