Osmangazi Üniversitesi Tasarruf ve Sürdürülebilirlik Merkezi kuruldu

Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. 

Osmangazi Üniversitesi Tasarruf ve Sürdürülebilirlik Merkezi kuruldu

Enerji Günlüğü – Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. 

Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Merkez’in amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedefliyor. 

Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları, Yönetmelik’te şöyle sıralandı;
  
a) Kamu ve özel kesimde kaynakların etkin kullanımı ve üretim sürecinde teknolojik yenilenmeyi teşvik eden araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.

b) Yerli makine-teçhizat üretimine yönelik yatırım projelerine işgücü ve teknolojik destek vermek, bu yolla yerli üretimin fiziki altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üretimde, daha nitelikli hammadde ve malzeme kullanımı, iş gücünün donanımının iyileşmesi, firmaların organizasyon yapısının yenilenmesi, Ar-Ge yoluyla yeni ürün ve/veya üretim süreci geliştirilmesi gibi konularda, Üniversite-sanayi işbirliği alanları oluşturmak.

ç) Özel kesimin, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine işgücü ve teknolojik destek sağlamak, bu yolla üretim deseninin değişmesine, yeni ve daha kaliteli ürünler elde edilmesine, üretim ve dış ticaret yapısının değişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.

d) Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda araştırmalar ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak; enerjinin, rasyonel kullanımı ve tasarrufu konusunda tüketicilerin bilinç seviyelerini artırmak, bu konularda kamu idaresinin yönlendirici ve düzenleyici rolünün ön plana çıkarılmasını sağlamak.

e) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan projelere yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.

f) Yenilenebilir enerjinin üretimi, pazarlanması ve tüketiminin ekonomi boyutunu ortaya koyarak, toplumun ve kamu idaresinin farkındalığını artırmak.

g) Enerjinin verimli kullanımı için etkin araç-gereç ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla (Enerjinin rasyonel kullanımı, gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte, atık enerjinin geri kazanılması ve benzeri) karar vericilerin ve toplumun farkındalığını arttırmak.

ğ) Endüstri 4.0 kapsamında; verimlilik arttırma, risk azaltma, gelirleri arttırma ve yeni iş alanları yaratma konularında araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları projelerle desteklemek.

h) Endüstri 4.0 vizyonunda; nesnelerin interneti platformu oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması ve nesnelerin interneti platformu ile veri analitiği ve süreç optimizasyonu yoluyla daha düşük maliyette ve daha kaliteli mal üretimini sağlayarak, şirketlere rekabetçilik kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.

ı) İşletmelerde, yalın dönüşüm projelerine yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.

Önceki ve Sonraki Haberler