1. YAZARLAR

  2. Ali Rıza ÖNER

  3. Yerel yönetimler enerjide ne yapmalı?
Ali Rıza ÖNER

Ali Rıza ÖNER

Yazarın Tüm Yazıları >

Yerel yönetimler enerjide ne yapmalı?

Yerel seçimler sürecinde başkan adaylarının yenilenebilir enerji vaatleri neler?

Yerel seçimlere birkaç gün kaldı, başkan adaylarının bir dizi ilginç ve iddialı vaatlerini yazılı ve görsel medya vasıtası ile takip ediyoruz. 

Bazı adayların çok belirgin yenilenebilir enerji projelerini görüyoruz ancak detaylar açık değil, bazılarının ise enerji konusunda hiçbir projesi yok.

Vatandaş olarak yerel yönetimlerden ne tür hizmetler bekliyoruz?

Öncelikle şeffaf, sivil katılıma önem veren, çağdaş yönetim ilkelerini benimseyen bir anlayış ile vatandaşlarına hizmet vermelidir. Belediyelerin görevleri 5393 sayılı Kanunla belirlenmiş olup yasal başlıca görevleri şöyle ifade ediliyor: 

“İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir…” 

Toplumsal refah açısından; yaşanabilir, mutlu insanların olduğu, kaliteli hava, temiz içme suyu, evsel atıkları toplanan, cadde ve sokakları temiz, altyapısı tamamlanmış, trafiği akan, peyzajı güzel, çarpık şehirleşmesi olmayan, kentsel dönüşümü başarmış, tarihi değerlerini ön plana çıkaran, turizm çeşitliliği yakalayan, organik tarımı benimseyen ve destekleyen, toplu taşıma sorunu çözümlenmiş, park ve bahçeleri yeterli, yaşam alanları sağlamaktır. Her şeyden önce vatandaşların kendini güvende hissettiği kentlerdir.

Öte yandan bu hizmetleri sağlamanın bir maliyeti var, bunların bazıları merkezi yönetim bütçesinden karşılanırken, bir bölümü de belediye bütçesinden yapılacaktır.

Belediyeler bir taraftan gelirlerini artırmak için uğraşırken, diğer yandan giderleri azaltacak kalıcı ve sürdürebilir projeler ortaya çıkarmalıdır.

Peki bizim asıl konumuz olan enerji alanında belediyeler neler yapmalıdır?

Bir kentin modern ve yaşanabilir bir yerleşim birimi olabilmesi için en önemli konu hava kalitesidir. Hava kirliliğinin başlıca nedenlerini insan faaliyetleri sonucu ısınmadan, sanayiden ve trafikten kaynaklananlar olarak sıralayabiliriz. 

Isınma kaynaklı en önemli etken kalitesiz katı yakıtlardır. Belediyeler doğalgaz kullanımının yaygınlaşması için doğalgaz dağıtım şirketlerine daha çok yardımcı olup evsel kullanımı teşvik etmelidir. 

Bir diğer konu, belediye sorumluluğundaki tüm yol, cadde ve parklarda LED aydınlatmaya geçirmeli, maliyetleri düşürmelidir.

Evsel katı atık yönetimi verimli bir şekilde yapılmalı ve katı atıktan elektrik üretimine geçilmelidir.

Belediye ve iştirakleri (şirketler) özellikle su ve kanalizasyon şirketleri, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedef almalıdır. Maliyetleri düşürme yolunda oluşturulacak kalıcı çözümler ile halkın cebini yakan ve yük olan faturaların etkisi hafifletilmiş olacaktır.

Yerel seçimlerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projesi ve vizyonu olan başkanların göreve gelmesini diliyorum. 

Ali Rıza ÖNER - Enerji Günlüğü / 25 Mart 2019

Önceki ve Sonraki Yazılar